ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.080.20                                                                                                                                    Říjen 2017

Systémy označování ocelí –
Část 1: Stavba značek oceli

ČSN
EN 10027-1

42 0011

 

Designation systems for steels –
Part 1: Steel names

Systèmes de désignation des aciers –
Partie 1: Désignation symbolique

Bezeichnungssysteme für Stähle –
Teil 1: Kurznamen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10027-1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10027-1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10027-1 (42 0011) z května 2017, ČSN 42 0001 z 1974-09-05 a ČSN 42 0002 z 1976-12-06.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10027-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10027-1 z května 2017 převzala EN 10027-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0001) Definice a rozdělení ocelí

EN 10027-2zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10079:2007zavedena v ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje přehled skupin a podskupin norem třídy 42 podle ČSN 42 0001 a číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření podle ČSN 42 0002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČ 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Brablecová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 10027-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2016

ICS 77.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 10027-1:2005

Systémy označování ocelí –
Část 1: Stavba značek oceli

Designation systems for steels –
Part 1: Steel names

Systèmes de désignation des aciers –
Partie 1: Désignation symbolique

Bezeichnungssysteme für Stähle –
Teil 1: Kurznamen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 10027-1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Zásady............................................................................................................................................................................................... 6

4.1...... Jednoznačné označování oceli.................................................................................................................................................... 6

4.2...... Skladba značky oceli...................................................................................................................................................................... 6

4.3...... Přidělení značky ocelí..................................................................................................................................................................... 6

4.4...... Konzultace........................................................................................................................................................................................ 7

5......... Odkazy na výrobkovou normu...................................................................................................................................................... 7

6......... Rozdělení značek ocelí................................................................................................................................................................... 7

7......... Stavba značek ocelí........................................................................................................................................................................ 7

7.1...... Základní symboly............................................................................................................................................................................. 7

7.2...... Přídavné symboly............................................................................................................................................................................ 7

7.3...... Označení ocelí určených podle jejich použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností.............................................. 8

7.4...... Označení ocelí podle chemického složení............................................................................................................................... 20

Tabulky

Tabulka 1 – Konstrukční oceli.................................................................................................................................................................... 8

Tabulka 2 – Oceli pro tlakové účely........................................................................................................................................................ 10

Tabulka 3 – Oceli na potrubí.................................................................................................................................................................... 11

Tabulka 4 – Oceli na strojní součásti...................................................................................................................................................... 12

Tabulka 5 – Oceli pro výztuž do betonu................................................................................................................................................. 13

Tabulka 6 – Oceli pro předpínací výztuž do betonu............................................................................................................................ 14

Tabulka 7 – Oceli na/nebo ve formě kolejnic....................................................................................................................................... 15

Tabulka 8 – Ploché výrobky k tváření za studena (kromě ocelí uvedených v tabulce 9)............................................................. 16

Tabulka 9 – Ploché výrobky válcované za studena z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena......................................... 17

Tabulka 10 – Pocínované výrobky (ocelové výrobky na obaly)........................................................................................................ 18

Tabulka 11 – Oceli pro elektrotechniku................................................................................................................................................. 19

Tabulka 12 – Nelegované oceli (kromě automatových ocelí) se středním obsahem manganu < 1 %.................................... 20

Tabulka 13 – Nelegované oceli se středním obsahem manganu ≥ 1 %, nelegované automatové oceli a legované oceli (kromě rychlořezných ocelí), se středními obsahy jednotlivých legujících prvků < 5 %................................................................ 21

Tabulka 14 – Korozivzdorné oceli a ostatní legované oceli (kromě rychlořezných ocelí) s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5 %..................................................................................................................................................................................... 22

Tabulka 15 – Rychlořezné oceli.............................................................................................................................................................. 23

Tabulka 16 – Symboly ocelových výrobků pro zvláštní požadavky................................................................................................. 24

Tabulka 17 – Symboly ocelových výrobků označující druhy povlaků.............................................................................................. 24

Tabulka 18 – Symboly ocelových výrobků pro tepelné zpracování................................................................................................. 25

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10027-1:2016) vypracovala technická komise ECISS/TC 100 Železo a ocel – Všeobecné záležitosti, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit statut národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Tento dokument nahrazuje EN 10027-1:2005.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanoví pravidla pro stavbu značek oceli pomocí určujících písmen a číslic vyjadřujících použití a hlavní charakteristiky například mechanické, fyzikální, chemické tak, aby poskytovaly zkrácenou identifikaci ocelí.

POZNÁMKA Označování zahrnuté v této evropské normě je v anglickém jazyce známo jako „steel names“; ve francouzském jazyce jako „designation symbolique“; v německém jazyce jako „Kurznamen.

1.2 Tato evropská norma platí pro oceli předepsané v evropských normách (EN), technických specifikacích (TS), technických zprávách (TR) a v národních normách členů CEN.

1.3 Tato pravidla se mohou používat na nenormované oceli.

1.4 Systém číselného označení ocelí známý jako čísla ocelí je uveden v EN 10027-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.