ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77. 140. 70

Únor 1998

Štětovnice válcované za tepla

z nelegovaných ocelí

Část 1: Technické dodací podmínky

ČSN

EN 10248-1

42 1066

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions

Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés - Partie 1: Conditions techniques de livraison

Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10248-1: 1995. Evropská norma EN 10248-1: 1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10248-1: 1995. The European Standard EN 10248-1: 1995 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10248-1 (42 1066) z března 1997.

© Český normalizační institut, 1997

26664


ČSN EN 10248-1

Národní předmluva

Tato norma obsahuje národní přílohu NA.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10248-1: 1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10248-1 z března 1997 převzala EN 10248-1: 1995 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310) EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky (42 0905)

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování - Základní symboly (42 0011)

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 Systém označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování (42 0012)

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků (42 0044)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EN 10248-2 zavedena v ČSN EN 10248-2 Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (42 0066)

ECISS IС 10 zavedena v ČSN ECISS IС 10 Systémy označování ocelí - Systém zkráceného označování - Přídavné symboly (42 0011 )

EURONORM 18 nezavedena

EURONORM 168 zavedena v ČSN EURONORM 168 Hutnictví železa - Obsah dokumentů o zkoušení materiálů ocelových výrobků (42 0007)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÍTKOVICE, a. s., Ostrava, IČO 45193070, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

2


ČSN EN 10248-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 10248-1

Červen 1995

ICS 77. 140. 70

Deskriptory: iron and steel products, hot rolled products, sheet pilings, steels, unalloyed steels, chemical composition, grades, quality, classifications, designation, mechanical properties, weldability, surface condition, tests, inspection, marking

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí Část 1: Technické dodací podmínky

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions

Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés - Part 1: Conditions techniques de livraison

Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-19. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© 1995 Práva reprodukce jsou vyhrazena CEN a jejím členům

3


ČSN EN 10248-1

Obsah

Strana

Předmluva...........................................................................        4

1        Předmět normy ...................................................................        5

2       Normativní odkazy.................................................................        5

3       Definice.........................................................................        5

4       Údaje pro objednávku ..............................................................        6

4. 1     Všeobecně ......................................................................        6

4. 2    Volitelné požadavky................................................................        6

5       Hmotnost oceli ...................................................................        6

6       Klasifikace ocelí a označování........................................................        6

6. 1     Klasifikace ocelí...................................................................        6

6. 2    Označování......................................................................        6

7       Technické požadavky ..............................................................        7

7. 1     Způsob výroby oceli................................................................        7

7. 2     Dodávaný stav ...................................................................        7

7. 3    Chemické složení .................................................................        7

7. 4    Mechanické vlastnosti ..............................................................        7

7. 5    Technologické vlastnosti ............................................................        7

7. 6    Jakost povrchu ...................................................................        8

8       Kontrola a zkoušení................................................................        8

8. 1     Všeobecně ......................................................................        9

8. 2    Specifická kontrola a zkoušení........................................................        9

8. 3    Zkušební jednotky.................................................................        9

8. 4    Zkouška tahem ...................................................................        9

8. 5     Prověřování chemického složení ......................................................        9

8. 6    Vnitřní vady......................................................................        9

8. 7    Kontrola mezních úchylek rozměrů ....................................................        9

8. 8     Dokumenty kontroly................................................................      10

9       Značení výrobků ..................................................................      10

10     Volitelné požadavky................................................................      10

Příloha A (normativní) Místo odběru zkušebních vzorků.........................................      12

Příloha В (informativní) Seznam národních norem, které odpovídají citovaným EURONORM .............      13

Příloha С (informativní) Seznam dřívějších odpovídajících národních značek ocelí .....................      14

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována subkomisí SC 4 "Štětovnice" technické komise ECISS/TC 10 "Konstrukční oceli - Jakosti", jejíž sekretariát vede NNI.

EN 10248 má dvě části:

Část 1: Technické dodací podmínky

Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do prosince 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

4


ČSN EN 10248-1

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví požadavky na chemické složení, mechanické vlastnosti a dodací podmínky pro štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí.

Výrobky jsou určeny pro všeobecné použití, ocelové konstrukce a inženýrské stavitelství.

Požadavky na mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru jsou uvedeny v části 2 této evropské normy.

5