ČESKÁ NORMA

669.14.018.29-423.1:621.753.1

Září 1995

TYČE PRŮŘEZU I A H Z KONSTRUKČNÍCH
OCELÍ
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10 034

42 0033

 

 

 

Structural steel I and H sections. Tolerances on shape and dimensions

Poutrelles I et H en acier de construction. Tolerances de formes et de dimensions

I- und H-Profile aus Baustahl. Grenzabmaße und Formtoleranzen

 

Tato norma je identická s EN 10034:93 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This standard is identical with EN 10034:1993 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Definice výrobků z oceli (42 0044)

EURONORM 19 dosud nezavedena

EURONORM 53 dosud nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

JIS G 3192 (1977) Dimensions, Weight and Permissible Variations of Hot Rolled Steel Sections (Rozměry, hmotnosti a dovolené úchylky tyčí tvarového průřezu válcovaných za tepla)

GOST 26020-83 Nezobrazitelný cizojazyčný text! (Tyče ocelové průřezu I s rovnoběžnými plochami přírub. Rozměry)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17951


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10034

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 669.14.018.29-423.1:621.753.1

 

Deskriptory: iron and steel products, I beams, structural steels, dimensional tolerances, form tolerances

 

TYČE PRŮŘEZU I A H Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TOLERANCE TVARU

 

Structural steel I and H sections. Tolerances on shape and dimensions

Poutrelles I et H en acier de construction. Tolerances de formes et de dimensions

I- und H-Profile aus Baustahl. Grenzabmaße und Formtoleranzen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. srpna 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice

5

4

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

5

5

Mezní úchylky hmotnosti

8

6

Mezní úchylky délky

8

Tabulky

1

Mezní úchylky rozměrů příčného průřezu tyčí I a H

6

2

Tolerance kolmosti přírub a souměrnosti stojiny tyčí I a H

7

3

Tolerance přímosti tyčí I a H

8

Příloha A (informativní) Měření přímosti

9

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 11 ,,Tyče tvarového průřezu. Rozměry a mezní úchylky", jejímž sekretariátem je pověřen British Standards Institution (BSI).

Podkladem pro projednávání v ECISS/TC 11 byly EURONORM 34-62 Tyče průřezu I se širokými rovnoběžnými přírubami válcované za tepla. Mezní úchylky rozměrů a EURONORM 44-63 Tyče průřezu I se středně širokými přírubami válcované za tepla. Řada IPE. Mezní úchylky rozměrů.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy, buď publikováním identického textu nebo schválením k přímému používání do března 1994, s tím, že případné národní normy, které budou v rozporu se zněním této normy, musí být zrušeny do března 1994.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí průřezu I (se středně širokými přírubami) a H (se širokými přírubami) z konstrukčních ocelí. Požadavky podle této normy neplatí pro tyče průřezu I a H z nerezavějících ocelí a dále pro tyče průřezu I se skloněnými vnitřními plochami přírub.

 

POZNÁMKA - Do doby vydání evropské normy pro jmenovité rozměry tyčí průřezu I a H se mohou používat EURONORM 19 a EURONORM 53 nebo odpovídající národní normy.

 -- Vynechaný text --