ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 27.060.20; 75.200 Duben 2015

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

ČSN
EN 12186

38 6417

 

Gas infrastructure – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements

Infrastructures gazières – Postes de détente régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution –
Prescriptions fonctionnelles

Gasinfrastruktur – Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung – Funktionale Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12186:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12186:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12186 (38 6417) z března 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Významné změny oproti EN 12186:2000 jsou uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 334zavedena v ČSN EN 334+A1 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

EN 437:2003+A1:2009zavedena v ČSN EN 437+A1:2009 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

EN 1127-1zavedena v ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

EN 1594zavedena v ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky

EN 1775zavedena v ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak £ 16 bar – Provozní požadavky

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 12007-1zavedena v ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky

EN 12327zavedena v ČSN EN 12327 (38 6414) Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

EN 12732zavedena v ČSN EN 12732+A1 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

EN 13463-1zavedena v ČSN EN 13463-1 (38 9641) Neelektrické zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky

EN 14382zavedena v ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

EN 15001-1zavedena v ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

EN 16348zavedena v ČSN EN 16348 (38 6430) Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody – Funkční požadavky

EN 60079-10-1zavedena v ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

EN 60079-14zavedena v ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

EN 62305-1zavedena v ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

EN 62305-2zavedena v ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

EN 62305-3zavedena v ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

EN 62305-4zavedena v ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

CEN/TS 15399zavedena v ČSN P CEN/TS 15399 (38 6433) Zásobování plynem – Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí

Souvisící ČSN

NstdNČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b5"EN ISO 9000 (01 0300)Systém managementu kvality – Základní principy a slovníkNstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b6"EN ISO 9001 (01 0321)Systém managementu kvality – Požadavky

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b4"EN 13306 (01 0660)Údržba – Terminologie údržby

ČSN NstdNNstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b7"EN ISO 14001 (01 0901)Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použitíNstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b2"EN 1776 (38 6435)Zásobování plynem – Měřicí stanice zemního plynu – Funkční požadavky NstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b3"EN 12279 (38 6443)Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky

ČSN EN 1918-5 (38 6490)Systémy zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 5: Provozní podmínky pro povrchová zařízeníNstdN

ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN 73 0863Požárně technické vlastnosti hmot – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b1"EN 1081 (91 7866)Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu NstdN

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 498/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 624/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 202/1995 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízení

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Souvisící dokumenty

TPG 201 01Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu

TPG 605 02Regulační stanice, regulační zařízení

TPG 609 01Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Umísťování a provoz

TPG 700 24Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 04Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar

TPG 704 01Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 908 02Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

TPG 913 01Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniku plynu na plynovodech a plynovodních
přípojkách

TPG 918 01Odorizace zemního plynu

TPG 920 21Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů

TPG 920 22Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany

TPG 927 01Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení

TPG 934 01Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

TPG 936 02Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla

TPG 943 01Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu

TPG 959 01Zařízení pro filtraci plynu

TDG 919 01Revizní kniha plynových spotřebičů

Dokumenty TPG jsou dostupné ve společnosti GAS s. r. o., U Plynárny 223/42, 140 21, Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český plynárenský svaz, IČ 00409928

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


EVROPSKÁ NORMA EN 12186
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2014

ICS 23.060.40; 27.060.20; 75.200 Nahrazuje EN 12186:2000

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

Gas infrastructure – Gas pressure regulating stations for transmission
and distribution – Functional requirements 

Infrastructures gazières – Postes de détente
régulation de pression de gaz pour le transport
et la distribution – Prescriptions fonctionnelles

Gasinfrastruktur – Gas-Druckregelanlagen
für Transport und Verteilung – Funktionale
Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image] 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12186:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 10

1 Předmět normy 11

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny, definice, značky a zkratky 12

3.1 Obecně 12

3.2 Stanice 13

3.3 Tlak, projektování a zkoušení 15

3.4 Řízení tlaku, regulace tlaku 16

3.5 Plynulost zásobování 17

4 Management kvality 17

5 Dopad na životní prostředí 17

6 Umístění regulační stanice tlaku plynu 18

6.1 Obecně 18

6.2 Umístění v terénu 18

6.3 Zabezpečení pozemku 18

7 Umístění 18

7.1 Obecně 18

7.2 Požadavky na umístění 19

7.3 Podzemní stanice 20

8 Projektování stanice 20

8.1 Obecně 20

8.2 Plynulost zásobování 21

8.3 Předehřívání plynu 21

8.4 Filtry, odlučovače, pračky 21

8.5 Ochrana proti hluku 21

8.6 Odvětrávací otvory a odvětrávací a odfukovací potrubí 22

8.7 Nebezpečné prostory 22

8.8 Ochrana proti blesku a uzemnění 22

8.9 Katodická protikorozní ochrana a elektrická izolace 23

8.10 Zařízení pro regulaci tlaku a pomocná zařízení 23

8.11 Potrubí 23

8.12 Svařování 23

8.13 Přístrojová potrubí 23

8.14 Analýza zátěže 24

8.15 Standardní plynová zařízení 25

8.16 Uzavírací armatury 25

9 Regulace tlaku 26

9.1 Obecně 26

9.2 Regulace tlaku 26

9.3 Zabezpečovací zařízení 26

9.4 Bezpečnostní uzavírací zařízení 27

9.5 Monitory 28

Strana

9.6 Odfukovací zabezpečovací zařízení 28

9.7 Tlakové poplašné zařízení 28

9.8 Přístrojové vybavení 28

9.9 Obtoky 28

10 Zkoušení 29

10.1 Obecně 29

10.2 Tlakové zkoušky 29

10.3 Dokumentace 29

11 Uvedení do provozu 30

12 Provoz a údržba 30

12.1 Obecně 30

12.2 Podklady 30

12.3 Údržba 31

12.4 Školení 31

12.5 Provádění prací 31

12.6 Zdolávání požáru 32

13 Odstavení z provozu a likvidace 32

13.1 Odstavení z provozu 32

13.2 Likvidace 32

Příloha A (informativní) Slovník termínů 33

Příloha B (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním 35

Bibliografie 37

Předmluva

Tento dokument (EN 12186:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12186:2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Příloha B poskytuje podrobnosti o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním.

Technickou komisí CEN/TC 234 „Zařízení pro zásobování plynem“ byla připravena kompletní řada funkčních norem za účelem pokrýt všechny části systému pozemního zásobování plynem od vstupu plynu do přepravního systému až ke vstupnímu připojení plynových spotřebičů, včetně přepravy, rozvodu, skladování, komprese, zařízení na regulace a měření tlaku, výstavbu, vstřikování nekonvečních plynů, otázek kvality plynu a další. Při zpracování této normy se vycházelo z předpokladu, že její uživatelé budou mít základní znalosti z oblasti zásobování plynem.

Zařízení pro zásobování plynem představují komplexní celek. Důraz na bezpečnost jejich konstrukčního provedení a provozní požadavky vedl v členských zemích ke zpracování velice podrobných pravidel praxe a provozních pokynů. Tato podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních požadavků právních předpisů v jednotlivých členských zemích.

Vzhledem k tomu, že regulační stanice tlaku plynu pro přepravu a distribuci plynu jsou projektovány speciálně pro plynovody a jsou považována za související zařízení, tak jsou vyjmuty z rozsahu platnosti Směrnice 97/23/EC (směrnice pro tlaková zařízení – PED [11]). Nicméně na standardní tlaková zařízení, např. bezpečnostní armatury, ventily, filtry, tepelné výměníky, nádoby, instalovaná v těchto stanicích, se vztahuje směrnice [15].

Směrnice 2009/73/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a související nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám je také zaměřeno na aspekty technické bezpečnosti, včetně spolehlivosti evropské plynárenské infrastruktury. Tyto aspekty jsou také zahrnuty do normalizační činnosti technické komise CEN/TC 234. S ohledem na výše uvedené posoudila technická komise CEN/TC 234 příslušnou legislativu EU a pokud to bylo vhodné, pozměnila odpovídajícím způsobem znění příslušné technické normy.

V tomto vydání EN 12186 jsou zohledněny hlediska životního prostředí, které se vztahují k navrhování, stavbě a zkoušení, provozu a údržbě, odstavování z provozu a likvidaci kompresních stanic spadajících do rozsahu platnosti této normy v souladu s CEN Guide 4 a CEN/TR 16388.

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidla praxe.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími ze základních zásad uvedených v kapitole 1 této evropské normy.

V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části). CEN/TC 13737 (všechny části) poskytují:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje důležité funkční požadavky pro regulační stanice tlaku plynu v systémech pro přepravu a distribuci plynu. Platí pro projektování, materiály, zhotovení, zkoušení, provoz a údržbu stanic pro regulaci tlaku plynu.

Tato evropská norma neplatí pro regulační stanice tlaku plynu, které byly uvedeny do provozu před vydáním této normy.

Tato evropská norma platí pro stanice s nejvyšším vstupním tlakem do 100 bar včetně. Pro vyšší vstupní tlaky má tato norma sloužit jako směrnice.

Pokud je vstupní potrubí stanice přípojkou a nejvyšší vstupní tlak nepřekračuje 16 bar a výpočtový průtok za normálních podmínek je nejvýše 200 m3/h, platí EN 12279.

Tato evropská norma pojednává o základních systémových požadavcích na stanice pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé součásti (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky, apod.) nebo montáž součástí jsou uvedeny v příslušných evropských normách.

POZNÁMKA V případě kombinovaných měřicích a regulačních stanic je možné použití dodatečných požadavků podle EN 1776.

Tato evropská norma neplatí pro projektování a zřizování pomocných zařízení, jako jsou například zařízení pro odběr vzorku, měření spalného tepla, odorizace a měření hustoty. Taková zařízení pokrývají příslušné evropské normy, pokud jsou k dispozici, nebo jiné vhodné normy.

Požadavky této normy vycházejí z obecně uznávaných pravidel plynárenské praxe, jak se za obvyklých podmínek v plynárenském průmyslu používají. Požadavky pro neobvyklé podmínky ani stavebně technické detaily nemohou být zvlášť zohledněny.

Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny – včetně nekonvenčních plynů – v souladu s tabulkou 1 EN 437:2003+A1:2009. Pro plynná paliva těžší než vzduch a kyselé plyny mohou být uplatněny další požadavky.

Tato evropská norma má zaručit bezpečný provoz těchto stanic. To však nezbavuje odpovědné pracovníky povinnosti dodržet při projektování, výstavbě a provozu potřebnou pečlivost a zajistit účinné řízení kvality. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.