ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10 Říjen 2012

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

ČSN
EN 671-1
ed. 2

38 9201

 

Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de tuyaux – Partie 1: Robinets d'incendie armés équipés
de tuyaux semi-rigides

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten – Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 671-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 671-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 671-1 (38 9201) z března 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-12-31 používat dosud platná ČSN EN 671-1 (38 9201) z března 2002.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání normy bylo edičně a textově upraveno. Bylo změněno pořadí kapitol. Příloha ZA byla aktualizována. Metody zkoušek se proti původním verzím nemění.

Informace o citovaných dokumentech

EN 671-3zavedena v ČSN EN 671-3 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

EN 694zavedena v ČSN EN 694+A1 (38 9501) Požární hadice – Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

EN ISO 4892-2:2006zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 9227:2006zavedena v ČSN EN ISO 9227:2007 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 7010dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 38 9427Požární armatury – Spojky

ČSN 38 9445Přítokový ventil

ČSN 73 0873Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 671-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 13.220.10 Nahrazuje EN 671-1:2001

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Fixed firefighting systems – Hose systems –
Part 1: Hose reels with semi-rigid hose 

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de tuyaux –
Partie 1: Robinets d’incendie armés équipés
de tuyaux semi-rigides

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten –
Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 671-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky 10

4.1 Obecně 10

4.2 Dodávka hasiva 10

4.2.1 Průměr hadice 10

4.2.2 Minimální průtok 10

4.2.3 Délka účinného dostřiku 10

4.2.4 Sprchový proud 11

4.3 Stálost funkční spolehlivosti 11

4.3.1 Hadice obecně 11

4.3.2 Uzavíratelná proudnice – Obecně 11

4.3.3 Konstrukce navijáku 11

4.3.4 Otáčení navijáku 11

4.3.5 Vykyvování navijáku 11

4.3.6 Odolnosti proti rázu a zatížení navijáku 11

4.3.7 Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice 11

4.3.8 Ovládací moment uzavíratelné proudnice 11

4.3.9 Přítokový ventil – Obecně 11

4.3.10 Ručně ovládaný přítokový ventil 11

4.3.11 Automaticky ovládaný přítokový ventil 12

4.3.12 Hydraulické vlastnosti – Odolnost proti vnitřnímu tlaku 12

4.3.13 Hydraulické vlastnosti – Pevnost 12

4.4 Schopnost odvíjení hadice 12

4.4.1 Naviják – Odvíjecí síly 12

4.4.2 Naviják – Dynamické brzdění 12

4.4.3 Hadice – Maximální délka 12

4.5 Barva 13

4.6 Uzavíratelná proudnice 13

4.6.1 Značení ovládacích poloh – Otočně ovládané proudnice 13

4.6.2 Značení ovládacích poloh – Pákově a spouští ovládané proudnice 13

4.7 Skříně 13

4.7.1 Obecně 13

4.7.2 Otevírání/uzavírání skříní 13

4.7.3 Skříně pro ruční hadicové navijáky s ventily vřetenového typu 13

4.7.4 Značky 13

4.8 Hlediska stálosti – Stálost funkční spolehlivosti 13

4.8.1 Odolnost proti korozi povlakovaných částí 13

4.8.2 Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí 14

4.8.3 Odolnost proti stárnutí plastů 14

Strana

5 Zkušební metody 14

5.1 Obecně 14

5.2 Dodávka hasiva 14

5.2.1 Průměr hadice 14

5.2.2 Minimální průtok 14

5.2.3 Účinná délka dostřiku 14

5.2.4 Sprchový proud 14

5.3 Stálost funkční spolehlivosti 14

5.3.1 Hadice – Obecně 14

5.3.2 Uzavíratelná proudnice – Obecně 14

5.3.3 Konstrukce navijáku 14

5.3.4 Otáčení navijáku 14

5.3.5 Vykyvování navijáku 14

5.3.6 Odolnosti proti rázu a zatížení navijáku 14

5.3.7 Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice 14

5.3.8 Ovládací moment uzavíratelné proudnice 14

5.3.9 Přítokový ventil – Obecně 15

5.3.10 Ručně ovládaný přítokový ventil 15

5.3.11 Automaticky ovládaný přítokový ventil 15

5.3.12 Hydraulické vlastnosti – Odolnost proti vnitřnímu tlaku 15

5.3.13 Hydraulické vlastnosti – Pevnost 15

5.4 Schopnost odvíjení hadice 15

5.4.1 Naviják – Odvíjecí síly 15

5.4.2 Naviják – Dynamické brzdění 15

5.4.3 Hadice – Maximální délka 15

5.5 Barva 15

5.6 Uzavíratelná proudnice 15

5.7 Skříně 15

5.8 Stálost funkční spolehlivosti 15

5.8.1 Odolnost proti korozi povlakovaných částí 15

5.8.2 Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí 15

5.8.3 Odolnost proti stárnutí plastů 15

6 Hodnocení shody 16

6.1 Obecně 16

6.2 Počáteční zkoušení typu – Zkoušení typu 16

6.2.1 Obecně 16

6.2.2 Zkušební vzorky 16

6.2.2 Protokoly o zkouškách 16

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 17

6.3.1 Obecně 17

6.3.2 Požadavky 17

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 18

6.3.4 Počáteční inspekce u výrobce a FPC 19

Strana

6.3.5 Stálý dohled FPC 19

6.3.6 Postup při změnách a úpravách 20

6.3.7 Kusově vyráběné výrobky, výrobky z předsériové výroby (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malých množstvích 20

7 Značení a dokumentace 20

8 Návody 21

8.1 Návody k používání 21

8.2 Návod k montáži a údržbě 21

Příloha A (normativní) Program pořadí zkoušení 22

Příloha B (normativní) Metoda zkoušení odolnosti proti vnější korozi 23

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí plastů 24

Příloha D (normativní) Metoda zkoušení odolnosti proti korozi zavodňovaných součástí 25

Příloha E (normativní) Metody zkoušení proudnice 26

E.1 Odolnost proti nárazu 26

E.2 Ovládací moment 26

E.3 Měření úhlu výstřiku sprchového proudu 26

E.4 Měření průtoku a délky dostřiku 27

E.4.1 Průtok 27

E.4.2 Délka dostřiku 28

Příloha F (normativní) Zkušební metody mechanické odolnosti 29

F.1 Obecně 29

F.2 Rotační zkouška 29

F.3 Zkouška vykyvování 29

F.4 Metoda zkoušení odvíjecí síly 29

F.5 Metoda zkoušení dynamického brzdění 29

F.6 Metoda zkoušení odolnosti proti rázu a zatížení 29

F.6.1 Zkouška rázem 29

F.6.2 Zkouška zatížením 30

F.7 Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku 31

F.8 Zkouška pevnosti 31

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 32

ZA.1 Předmět této přílohy a příslušné charakteristiky 32

ZA.2 Postupy prokazování shody hadicových navijáků s tvarově stálými hadicemi 34

ZA.2.1 Systém prokazování shody 34

ZA.2.2 ES certifikát shody 34

ZA.3 Označení shody CE a označování výrobků 35

Předmluva

Tento dokument (EN 671-1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 191 Stabilní hasicí zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 671-1:2001.

EN 671-1:2001 byla technicky revidována a textově upravena. Bylo změněno pořadí kapitol. Příloha ZA byla aktualizována.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Pro potřebu aplikace při zkoušení jsou uspořádány normativní přílohy této evropské normy tak, že příloha A uvádí pořadí zkoušek pro posouzení shody a přílohy B, C, D, E a F jsou ve správném pořadí zkoušení.

EN 671 má všeobecný název „Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy“ a sestává ze tří částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pokud jsou požární hadicové systémy v provozuschopném stavu, představují velmi účinné, okamžitě dosažitelné hasicí prostředky se stálou dodávkou vody.

Požadavky této normy jsou formulovány tak, aby se zajistilo účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou a aby tyto systémy měly dlouhou životnost a nevyžadovaly nadměrnou údržbu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení systémů požárních hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí pro instalaci v budovách, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli.

Norma také stanovuje požadavky na hodnocení shody a značení těchto výrobků.

Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale pro tyto případy je možné je doplnit o nezbytné požadavky.

Tato norma platí jak pro ruční, tak pro automatické požární hadicové navijáky, pro instalaci se skříní i bez ní.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.