ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10 Říjen 2012

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

ČSN
EN 671-2
ed. 2

38 9201

 

Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 2: Hose systems with lay-flat hose

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de tuyaux – Partie 2: Postes d’eau muraux équipés
de tuyaux plats

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten – Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 671-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 671-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 671-2 (38 9201) z března 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-12-31 používat dosud platná ČSN EN 671-2 (38 9201) z března 2002.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání normy bylo edičně a textově upraveno. Bylo změněno pořadí kapitol. Příloha ZA byla aktualizována. Metody zkoušek se proti původním verzím nemění.

Informace o citovaných dokumentech

EN 671-3zavedena v ČSN EN 671-3 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

EN 14540zavedena v ČSN EN 14540+A1 (38 9501) Požární hadice – Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy

EN ISO 4892-2:2006zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 7-1zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 9227:2006zavedena v ČSN EN ISO 9227:2007 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 5208dosud nezavedena

ISO 7010dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 38 9427Požární armatury – Spojky

ČSN 38 9445Přítokový ventil

ČSN 73 0873Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 671-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 13.220.10 Nahrazuje EN 671-2:2001

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

Fixed firefighting systems – Hose systems –
Part 2: Hose systems with lay-flat hose 

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de tuyaux –
Partie 2: Postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten –
Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 671-2:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 9

4.1 Obecně 9

4.2 Dodávka hasiva 9

4.2.1 Průměr hadice 9

4.2.2 Minimální průtok 9

4.2.3 Délka účinného dostřiku 9

4.2.4 Sprchový proud 9

4.3 Provozní spolehlivost 10

4.3.1 Hadice obecně 10

4.3.2 Uzavíratelná proudnice 10

4.3.3 Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice 10

4.3.4 Ovládací moment uzavíratelné proudnice 10

4.3.5 Přítokový ventil 10

4.3.6 Hydraulické vlastnosti – Odolnost proti vnitřnímu tlaku 10

4.3.7 Hydraulické vlastnosti – Bezpečnost spojek 10

4.4 Schopnost odvíjení hadice 11

4.4.1 Typ 1 – Naviják 11

4.4.2 Typ 1 a 3 – Hadicová uložení 11

4.4.3 Hadice – Maximální délka 11

4.5 Barva 11

4.6 Skříně 11

4.6.1 Obecně 11

4.6.2 Otevírání/uzavírání skříní 11

4.6.3 Skříně pro ruční hadicové navijáky s ventily vřetenového typu 11

4.6.4 Značky 11

4.7 Hlediska stálosti 11

4.7.1 Stálost funkční spolehlivosti 11

5 Zkušební metody 12

5.1 Obecně 12

5.2 Dodávka hasiva 12

5.2.1 Průměr hadice 12

5.2.2 Minimální průtok 12

5.2.3 Účinná délka dostřiku 12

5.2.4 Sprchový proud 12

5.3 Stálost funkční spolehlivosti 12

5.3.1 Hadice – Obecně 12

5.3.2 Uzavíratelná proudnice 12

5.3.3 Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice 12

5.3.4 Ovládací moment uzavíratelné proudnice 12

5.3.5 Přítokový ventil 12

5.3.6 Hydraulické vlastnosti – Odolnost proti vnitřnímu tlaku 12

5.3.7 Hydraulické vlastnosti – Bezpečnost spojek 13

Strana

5.4 Schopnost odvíjení hadice 13

5.4.1 Typ 1 – Naviják 13

5.4.2 Typ 1 a 3 – Hadicová uložení 13

5.4.3 Hadice – Maximální délka 13

5.5 Barva 13

5.6 Skříně 13

5.7 Hlediska stálosti 13

5.7.1 Stálost provozní spolehlivosti 13

5.7.1.1 Odolnost proti korozi povlakovaných částí 13

5.7.1.2 Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí 13

5.7.1.3 Odolnost proti stárnutí plastů 13

6 Hodnocení shody 13

6.1 Obecně 13

6.2 Počáteční zkoušení typu – Zkoušení typu 13

6.2.1 Obecně 13

6.2.2 Zkušební vzorky 14

6.2.3 Protokoly o zkouškách 14

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 14

6.3.1 Obecně 14

6.3.2 Požadavky 15

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 16

6.3.4 Počáteční inspekce u výrobce a FPC 17

6.3.5 Stálý dohled FPC 17

6.3.6 Postup při změnách a úpravách 17

6.3.7 Kusově vyráběné výrobky, výrobky z předsériové výroby (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malých množstvích 18

7 Značení a dokumentace 18

8 Návody 18

8.1 Návody k používání 18

8.2 ávod k montáži a údržbě 18

Příloha A  (normativní) Program pořadí zkoušení 19

Příloha B  (normativní) Metoda zkoušení odolnosti proti vnější korozi 20

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí plastů 21

Příloha D (normativní) Metoda zkoušení odolnosti proti korozi zavodňovaných součástí 22

Příloha E  (normativní) Metody zkoušení proudnice 23

E.1 Odolnost proti nárazu 23

E.2 Ovládací moment 23

E.3 Měření úhlu výstřiku sprchového proudu 23

E.4 Měření průtoku a délky dostřiku 24

E.4.1 Průtok 24

E.4.2 Délka dostřiku 25

Příloha F (normativní) Zkušební metoda odolnosti proti vnitřnímu přetlaku 26

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 27

ZA.1 Předmět této přílohy a příslušné charakteristiky 27

ZA.2 Postupy prokazování shody hadicových systému se zploštitelnou hadicí 29

ZA.2.1 Systém prokazování shody 29

ZA.2.2 ES certifikát shody 29

ZA.3 Označení shody CE a označování výrobků 30

Předmluva

Tento dokument (EN 671-2:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 191 Stabilní hasicí zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 671-2:2001.

EN 671-2:2001 byla technicky revidována a textově upravena. Bylo změněno pořadí kapitol. Příloha ZA byla aktualizována.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Pro potřebu aplikace při zkoušení jsou uspořádány normativní přílohy této evropské normy tak, že příloha A uvádí pořadí zkoušek pro posouzení shody a přílohy B, C, D, E a F jsou ve správném pořadí zkoušení.

EN 671 má všeobecný název „Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy“ a sestává ze tří částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pokud jsou požární hadicové systémy v provozuschopném stavu, představují velmi účinné, okamžitě dosažitelné hasicí prostředky se stálou dodávkou vody.

Požadavky této normy jsou formulovány tak, aby se zajistilo účinné ovládání hadicového systému jednou osobou a aby tyto systémy měly dlouhou životnost a nevyžadovaly nadměrnou údržbu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení systémů požárních hadicových navijáků se zploštitelnou hadicí pro instalaci v budovách, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli.

Norma také stanovuje požadavky na hodnocení shody a značení těchto výrobků.

Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale pro tyto případy je možné je doplnit o nezbytné požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.