ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                             Červen 2008

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení -
Část 1: Požadavky a zkušební metody
pro komponenty

ČSN
EN 13565-1+A1

38 9221

 

Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Systèmes à émulseurs - Partie 1: Exigences et méthodes des élements
constitutifs

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Schaumlöschanlagen - Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für Bauteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13565-1:2003+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním
institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13565-1:2003+A1:2007. It was translated
by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13565-1+A1 (38 9221) z dubna 2008.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81078


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13565-1:2003+A1:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z dubna 2008 převzala EN 13565-1:2003+A1:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2007. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny symboly !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi oba symboly.

Hlavní změnou oproti předchozímu vydání je vypuštění přílohy ZA a s tím souvisejících textů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 671-1:2001 zavedena v ČSN EN 671-1:2002 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

EN 1568-1:2000 zavedena v ČSN EN 1568-1:2002 (38 9833) Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

EN 1568-2:2000 zavedena v ČSN EN 1568-2:2002 (38 9833) Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

EN 1568-3:2000 zavedena v ČSN EN 1568-3:2002 (38 9833) Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu určenou k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

EN 1568-4 zavedena v ČSN EN 1568-4 (38 9833) Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu určenou k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

!EN 12259-1:1999+A1:2001" zavedena v ČSN EN 12259-1+A1:2002 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

EN 12416-1:2001 zavedena v ČSN EN 12416-1:2002 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

EN 12542 zavedena v ČSN EN 12542 (07 8212) Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba

EN 20225 zavedena v ČSN EN 20225 (02 1001) Spojovací součásti - Šrouby a matice - Označování rozměrů

EN ISO 175 zavedena v ČSN EN ISO 175 (64 0242) Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

EN ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 180 zavedena v ČSN EN ISO 180 (64 0616) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy

EN ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 272 dosud nezavedena

ISO 885 dosud nezavedena

ISO 888 zavedena v ČSN ISO 888 (02 1025) Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití

ISO 1179-1 dosud nezavedena


Strana 3

ISO 4633 dosud nezavedena

ISO 6447 dosud nezavedena

ISO 6448 dosud nezavedena

ISO 7005-1 dosud nezavedena

ISO 7005-2 dosud nezavedena

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

Nordtest method NT Fire 042 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

Souvisící předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                 EN 13565-1:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                          
Říjen 2007

ICS 13.220.20                                                                                                      Nahrazuje EN 13565-1:2003

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení -
Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Fixed firefighting systems - Foam systems -
Part 1: Requirements and test methods for components

 

Installations fixes de lutte contre l’incendie -
Systèmes à émulseurs -
Partie 1: Exigences et méthodes d’essais des
élements constitutifs

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen -
Schaumlöschanlagen -
Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für Bauteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-21 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2007-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN 13565-1:2003+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 10

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 12

4          Všeobecné konstrukční požadavky................................................................................................................................ 13

4.1       Stálá připojení a spoje..................................................................................................................................................... 13

4.2       Části určené k demontáži během pravidelné údržby................................................................................................. 14

4.3       Hydrostatická pevnost...................................................................................................................................................... 14

4.4       Odlitky.................................................................................................................................................................................. 14

4.5       Odolnost proti korozi kovových součástí....................................................................................................................... 14

4.6       Těsnicí kroužky z elastomeru.......................................................................................................................................... 15

4.7       Plasty a vyztužené pryskyřičné materiály....................................................................................................................... 15

4.8       Odolnost proti teplu a požáru.......................................................................................................................................... 15

5          Výtokové součinitele a charakteristiky proudnic, sprejových hubic a pěnotvorných zařízení s vysokým
a nízkým protitlakem......................................................................................................................................................... 16

5.1       Komponenty s jedním otvorem....................................................................................................................................... 16

5.2       Komponenty s více otvory................................................................................................................................................. 16

6          Kvalita pěny u komponentů s přisáváním vzduchu..................................................................................................... 16

6.1       Komponenty na těžkou a střední pěnu.......................................................................................................................... 16

6.2.      Komponenty na lehkou pěnu.......................................................................................................................................... 16

7          Přesnost přiměšovačů..................................................................................................................................................... 16

8          Komponenty do zařízení na těžkou pěnu...................................................................................................................... 16

8.1       Pěnotvorné proudnice (ruční a lafetové)....................................................................................................................... 16

8.2       Pěnové sprejové hubice................................................................................................................................................... 17

8.3       Usměrňovače proudu pěny a pěnové komory............................................................................................................. 17

8.4       Těsnicí membrána............................................................................................................................................................ 17

8.5       Pěnotvorné zařízení s nízkým protitlakem a s vysokým protitlakem......................................................................... 17

8.6       Hadicové jednotky pro podpovrchovou dodávku......................................................................................................... 17

9          Komponenty do zařízení na střední a lehkou pěnu..................................................................................................... 17

9.1       Pěnotvorné hubice a sprejové hubice........................................................................................................................... 17

9.2       Pěnotvorné zařízení na lehkou pěnu.............................................................................................................................. 17

10        Nádrže a tlakové nádoby na pěnidla nebo pěnotvorné roztoky................................................................................. 17

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

10.2     Otevřené nádrže................................................................................................................................................................. 18

10.3     Tlakové nádoby.................................................................................................................................................................. 18

11        Značení................................................................................................................................................................................ 18

12        Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 18

12.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

12.2     Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 18

12.3     Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní)  Zkouška hydrostatickým tlakem........................................................................................................ 21


Strana 7

Strana

Příloha B (normativní)  Zkouška stárnutí plastů a vyztužených pryskyřičných materiálů.................................................. 22

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

B.2       Zkouška pevnosti v tahu a zkouška na poměrné prodloužení.................................................................................. 22

B.3       Zkouška rázové houževnatosti........................................................................................................................................ 22

Příloha C (normativní)  Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření.................................................................... 23

Příloha D (normativní)  Odolnost pěnotvorných zařízení proti teplu a požáru..................................................................... 24

Příloha E (normativní)  Zkoušky průtoku.................................................................................................................................... 25

E.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

E.2       Výtokový součinitel............................................................................................................................................................. 25

E.3       Výstřiková charakteristika................................................................................................................................................. 25

Příloha F (normativní)  Kvalitativní parametry pěny komponentů přisávajících vzduch..................................................... 26

F.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

F.2       Těžká pěna......................................................................................................................................................................... 26

F.3       Střední pěna....................................................................................................................................................................... 26

F.4       Lehká pěna......................................................................................................................................................................... 26

Příloha G (normativní)  Zkouška zařízení na vytváření lehké pěny........................................................................................ 27

Příloha H (normativní)  Délka dostřiku proudnic (ručních a lafetových)............................................................................... 28

Příloha I (normativní)  Zkouška plochy pokryté pěnovou sprejovou hubicí a pěnotvornou hubicí.................................. 29

Příloha J (normativní)  Maximální průtok a protitlak................................................................................................................ 30

J.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 30

J.2       Maximální průtok................................................................................................................................................................ 30

J.3       Protitlak................................................................................................................................................................................ 30

Příloha K (normativní)  Zkouška vysunutí a rozvinutí hadice pro podpovrchovou dodávku.............................................. 31


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 13565-1:2003+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2007-09-13.

Tento dokument nahrazuje EN 13565-1:2003.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny symboly !".

!vypuštěný text"

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

Úvod

Tato evropská norma zahrnuje komponenty určené k používání v pěnových stabilních hasicích zařízení.


Strana 10

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na materiály, konstrukci a provedení komponentů určených k používání v pěnových stabilních hasicích zařízeních a při použití pěnidel vyhovujících požadavkům EN 1568-1 až EN 1568-4. Komponenty, které jsou pokryty touto normou, jsou: přiměšovače, sprejové hubice, hadicové jednotky pro podpovrchovou aplikaci pěny, proudnice, pěnotvorná zařízení na těžkou/střední pěnu, pěnotvorná zařízení na lehkou pěnu, pěnové komory, nádrže a tlakové nádoby. Metody zkoušení jsou uvedeny v přílohách A až K.

Požadavky jsou také uvedeny pro poskytnutí charakteristických údajů potřebných pro správnou aplikaci komponentů.

POZNÁMKA 1 Hodnoty tlaku jsou míněny jako manometrický tlak (přetlak) a jsou uváděny v barech, pokud není stanoveno jinak.

Požadavky této specifikace nezahrnují používání kombinací komponentů k utvoření části nebo celého stabilního hasicího zařízení, pokud to není přímo stanoveno.

POZNÁMKA 2 Nelze předpokládat, že komponenty odpovídající této specifikaci jsou nutně mezi sebou kompatibilní.

Požadavky na čerpadla, motory a na funkci mechanických komponentů (tj. dálkové ovládání otočných mechanizmů) nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --