ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10                                                                                                                                    Únor 2008

Přenosné hasicí přístroje -
Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost
a zkušební metody

ČSN
EN 3-7+A1

38 9100

 

Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

Extincteurs d’incendie portatifs - Partie 7: Caractéristiques, performances et méthodes d’essai

Tragbare Feuerlöscher - Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 3-7:2004+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 3-7:2004+A1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3-7 (38 9100) ze září 2004.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80404


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2007. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi oběma značkami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 2 zavedena v ČSN EN 2 (38 9101) Třídy požárů

ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

ISO 657-1 nezavedena

ISO 4470 nezavedena

Farbregister RAL-841-GL nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN EN 615 (38 9030) Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky
(kromě prášků pro třídu požáru D)

ČSN EN 25923 (38 9031) Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000 (European Council Regulation 2037/2000). V České republice je toto nařízení zavedeno nařízením vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 4.1.1, 6.4.1 a 7.1.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 132, Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                        EN 3-7:2004+A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
                                                                                   Srpen 2007

ICS 13.220.10

Přenosné hasicí přístroje -
Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

Portable fire extinguishers -
Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

 

Extincteurs d’incendie portatifs -
Partie 7: Caractéristiques, performances
et méthodes d’essai

Tragbare Feuerlöscher -
Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen
und Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-05 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-06-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 3-7:2004+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.1       Název přenosného hasicího přístroje............................................................................................................................. 9

4.2       Zařízení pro odstavení........................................................................................................................................................ 9

4.3       Provozní poloha................................................................................................................................................................... 9

4.4       Hadicové vedení................................................................................................................................................................ 10

4.5       Výtlačné plyny..................................................................................................................................................................... 10

4.6       Hasicí přístroje pod stálým tlakem................................................................................................................................ 10

5          Zkoušení přenosných hasicích přístrojů....................................................................................................................... 10

6          Jmenovitá množství náplně, přípustné odchylky množství náplně a minimální požadavky
na hasicí schopnost......................................................................................................................................................... 10

6.1       Jmenovitá množství náplně............................................................................................................................................. 10

6.2       Přípustné odchylky množství náplně.............................................................................................................................. 10

6.3       !Provedení plnicího otvoru, vyjma hasicích přístrojů CO2...................................................................................... 11

6.4       Minimální hasicí schopnost............................................................................................................................................ 11

7          Doba činnosti, zbytková náplň a provozní teploty......................................................................................................... 13

7.1       Doba činnosti..................................................................................................................................................................... 13

7.2       Zbytková náplň................................................................................................................................................................... 14

7.3       Zahájení vyprazdňování hasiva....................................................................................................................................... 14

7.4       Účinný rozsah provozních teplot..................................................................................................................................... 14

8          Množství náplně výtlačného plynu................................................................................................................................... 14

8.1       Ověřování............................................................................................................................................................................ 14

8.2       Úrovně přijatelnosti........................................................................................................................................................... 15

8.3       Zkoušky těsnosti v průběhu výroby................................................................................................................................. 15

9          Zkouška elektrické vodivosti u vodních hasicích přístrojů......................................................................................... 15

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

9.2       Požadované provedení..................................................................................................................................................... 15

10        Požadavky na součásti (komponenty)........................................................................................................................... 15

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

10.2     Spouštěcí a přerušovací mechanismy/zařízení........................................................................................................... 15

10.3     Zajišťovací zařízení............................................................................................................................................................ 16

10.4     Filtr pro vodní hasicí přístroje.......................................................................................................................................... 16

10.5     Hadice a spojovací systémy............................................................................................................................................ 16

10.6     Zařízení pro odstavení...................................................................................................................................................... 16

11        Prostředky pro indikaci přetlaku..................................................................................................................................... 17

11.1     Tlakoměr............................................................................................................................................................................. 17

11.2     Ukazatel tlaku..................................................................................................................................................................... 18

12        Proudnice hasicích přístrojů CO2................................................................................................................................... 18


Strana 5

Strana

13        Věšák hasicího přístroje.................................................................................................................................................. 18

14        Odolnost vůči korozi.......................................................................................................................................................... 18

14.1     Odolnost vůči vnější korozi.............................................................................................................................................. 18

14.2     Odolnost vůči hasivu u hasicích přístrojů s hasivem na bázi vody.......................................................................... 19

15        Hasicí schopnost.............................................................................................................................................................. 19

15.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

15.2     Hasicí schopnost pro požáry třídy A............................................................................................................................... 19

15.3     Hasicí schopnost pro požáry třídy B............................................................................................................................... 19

15.4     !Hasicí schopnost pro požáry třídy F......................................................................................................................... 19

16        Označení přenosného hasicího přístroje..................................................................................................................... 19

16.1     Barva.................................................................................................................................................................................... 19

16.2     Popis.................................................................................................................................................................................... 19

17        Údržba................................................................................................................................................................................. 23

Příloha A (normativní)  Zkouška doby činnosti a zkoušky zbytkové náplně........................................................................ 24

Příloha B (normativní)  Rozsah provozních teplot.................................................................................................................... 25

Příloha C (normativní)  Zkouška elektrické vodivosti............................................................................................................... 26

Příloha D (normativní)  Spouštěcí a přerušovací mechanismy/zařízení.............................................................................. 28

Příloha E (normativní)  Zkouška provedení hadice.................................................................................................................. 29

Příloha F (normativní)  Zkouška zařízení pro odstavení.......................................................................................................... 30

Příloha G (normativní)  Zkoušky proudnice............................................................................................................................... 31

Příloha H (normativní)  Odolnost vůči korozi............................................................................................................................. 32

Příloha I (normativní)  Zkoušky hasicí schopnosti................................................................................................................... 33

Příloha J (normativní)  Měření obsahu vlhkosti dřeva............................................................................................................. 40

Příloha K (normativní)  Postup zhutňování................................................................................................................................ 41

Příloha L (normativní)  !Zvláštní požadavky na hasicí přístroj pro požáry třídy F........................................................... 42

Příloha M (normativní)  !Polární rozpouštědla..................................................................................................................... 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 48


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 3-7:2004+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 70 „Ruční prostředky požární ochrany“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do února 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2008.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2007-06-30.

Tento dokument nahrazuje EN 3-7:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Evropská norma EN 3 sestává z dále uvedených částí pod společným názvem „Přenosné hasicí přístroje“:

!vypuštěný text"

      Část 61): Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až část 5

      Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

      Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

      Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2

      Část 102): Ustanovení pro posuzování shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 7

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    EN 3-6 bude nahrazena normou EN 3-10.

2)    EN 3-10 aktualizuje a mění EN 3-6. Vydáním EN 3-10 bude EN 3-6 zrušena.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanoví vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody pro přenosné hasicí přístroje.

Uvedení vhodnosti hasicího přístroje k použití na požáry plynů (požáry třídy C) je na uvážení výrobce a týká se pouze práškových hasicích přístrojů, které dosáhly požadavky na hasicí schopnost pro požáry třídy B nebo třídy A a třídy B.

Vhodnost hasicích přístrojů k použití na požáry třídy D (požáry zahrnující hořlavé kovy) z hlediska zkušebních objektů není předmětem této normy. Nicméně na hasicí přístroje, které jsou vhodné pro hašení požárů třídy D, se vztahují ve všech ostatních ohledech požadavky na práškové hasicí přístroje.

!Považuje se za nebezpečné používat k hašení požárů třídy F práškové hasicí přístroje a hasicí přístroje CO2. Z tohoto důvodu jsou v této evropské normě práškové hasicí přístroje a hasicí přístroje CO2 vyloučeny z posuzování shody s ohledem na požáry třídy F."

POZNÁMKA Hašení požárů kovů představuje tak specifické situace (s ohledem na samotný kov, vzhled požáru, rozvoj požáru atd.), že není možné definovat reprezentativní standardní požár pro účely zkoušení. Účinnost hasicích přístrojů pro požáry třídy D musí být stanovena případ od případu.-- Vynechaný text --