ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10                                                                                                                             Červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje -
Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7
na konstrukční provedení, pevnost v tlaku
a mechanické zkoušky hasicích přístrojů
s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN
EN 3-8

38 9100

 

Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure
and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar

Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 8: Exigences additionnelles à l'EN 3-7 pour la construction, la résistance
à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale
à 30 bar

Tragbare Feuerlöscher - Teil 8: Zusätzliche Anforderungen zu EN 3-7 an die konstruktive Ausführung, Druckfestigkeit,
mechanische Prüfungen für tragbare Feuerlöscher mit  einem maximal zulässigen Druck kleiner gleich 30 bar

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 3-8:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 3-8:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78938


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 3-7:2004 zavedena v ČSN EN 3-7:2004 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

EN 287-1:2004 zavedena v ČSN EN 287-1:2004 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1:
Oceli

EN 1320:1996 zavedena v ČSN EN 1320:1998 (05 1127) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů -
Zkouška rozlomením

EN 1418:1997 zavedena v ČSN EN 1418:1999 (05 0730) Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 13133:2000 zavedena v ČSN EN 13133:2001 (05 5905) Tvrdé pájení - Zkouška páječe

EN 13134:2000 zavedena v ČSN EN 13134:2001 (05 5906) Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení

EN ISO 4892-2:1999 zrušena, nahrazena EN ISO 4892-2:2006 zavedenou v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 9606-2:2004 zavedena v ČSN EN ISO 9606-2:2005 (05 0712) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

EN ISO 15614-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO 15614-1:2005 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

EN ISO 15614-2:2005 zavedena v ČSN EN ISO 15614-2:2006 (05 0314) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

EN ISO 15614-12:2004 zavedena v ČSN EN ISO 15614-12:2005 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 3-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Prosinec 2006

ICS 13.220.10

Přenosné hasicí přístroje -
Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení,
pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů
s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

Portable fire extinguishers -
Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction,
resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with
a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar

 

Extincteurs d'incendie portatifs -
Partie 8: Exigences additionnelles à l'EN 3-7
pour la construction, la résistance à la pression
et les essais mécaniques pour extincteurs dont
la pression maximale admissible est inférieure
ou égale à 30 bar

Tragbare Feuerlöscher -
Teil 8: Zusätzliche Anforderungen zu EN 3-7
an die konstruktive Ausführung, Druckfestigkeit, mechanische Prüfungen für tragbare Feuerlöscher mit  einem maximal zulässigen Druck kleiner
gleich 30 bar

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                        Ref. č. EN 3-8:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 9

5          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

5.1       Materiály pro nádoby hasicích přístrojů.......................................................................................................................... 9

5.2       Materiály pro tělesa spouštěcích mechanismů a uzávěry plnicího otvoru............................................................... 9

5.3       Materiály pro ostatní součásti........................................................................................................................................... 9

6          Experimentální metoda provedení návrhu a zkoušení prototypu............................................................................... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Experimentální provedení návrhu.................................................................................................................................. 10

6.3       Zkouška prototypu............................................................................................................................................................ 10

6.4       Zkouška tlakem při přeplnění (pouze u hasicích přístrojů s hasivem na bázi vody ovládané
tlakovou patronou)............................................................................................................................................................ 14

6.5       Odolnost vůči rázu............................................................................................................................................................ 14

7          Výroba................................................................................................................................................................................. 14

7.1       Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 14

7.2       Svařované a pájené součásti......................................................................................................................................... 14

7.3       Identifikovatelnost............................................................................................................................................................. 15

8          Kontrola a zkoušení v průběhu výroby........................................................................................................................... 15

8.1       Výstupní kontrola............................................................................................................................................................... 15

8.2       Zkouška odolnosti proti porušení.................................................................................................................................. 16

9          Značení............................................................................................................................................................................... 17

9.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 17

9.2       Nádoba............................................................................................................................................................................... 17

9.3       Hasicí přístroj.................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Klasifikace různých částí hasicího přístroje namáhaných vnitřním tlakem............................. 18

Příloha B (normativní) Tlaky........................................................................................................................................................ 19

Příloha C (normativní) Zkouška rázem...................................................................................................................................... 20

C.1       Odolnost vůči rázu padajícím závažím.......................................................................................................................... 20

Příloha D (normativní) Specifikace součástí z plastu (vyjma hadic, proudnic a hubic).................................................... 21

D.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 21

D.2       Požadavky na součásti z plastu namáhané tlakem................................................................................................... 21

Příloha E (normativní) Tlakové patrony na výtlačný plyn o objemu menším než 0,12 litru.............................................. 24

E.1       Znovuplnitelná tlaková patrona...................................................................................................................................... 24

E.2       Jednorázové tlakové patrony........................................................................................................................................... 24

E.3       Značení............................................................................................................................................................................... 25

Příloha F (informativní) Tlakové patrony na výtlačný plyn o objemu od 0,12 litru do 0,5 litru........................................... 26

F.1       Konstrukce......................................................................................................................................................................... 26

F.2       Tlaková zkouška................................................................................................................................................................ 26

F.3       Značení............................................................................................................................................................................... 26


Strana 5

Strana

Příloha G (normativní) Zkouška tlakem při přeplnění............................................................................................................. 27

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/EC...... 28

Obrázek 1 - Zkouška dlouhých nádob stlačením.................................................................................................................... 12

Obrázek 2 - Zkouška krátkých nádob stlačením...................................................................................................................... 13

Tabulka 1 - Počet vzorků nádob.................................................................................................................................................. 16

Tabulka 2 - Plán tvorby výběru výrobní dávky po závadě......................................................................................................... 17

Tabulka A.1 - Klasifikace.............................................................................................................................................................. 18

Obrázek B.1 - Schéma tlaku........................................................................................................................................................ 19

Tabulka D.1 - Výška pádu pro zkoušku rázem......................................................................................................................... 22

Obrázek D.1 - Příklad profilu závitu............................................................................................................................................. 23

Tabulka ZA.1 - Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 97/23/EC........................................................................ 28


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 3-8:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 70 „Ruční prostředky požární ochrany“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 97/23/EC.

Vztah ke směrnici EU 97/23/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument je součástí souboru evropských norem, který bude zahrnovat:

a)  třídy požárů (EN 2),

b)  pojízdné hasicí přístroje (EN 1866).

EN 3 sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Přenosné hasicí přístroje“:

      Část 1 1): Názvy, doby činnosti, zkušební objekty pro třídu požáru A a B

      Část 2 1): Zkouška těsnosti, zkouška elektrické vodivosti, zkouška odolnosti proti vibracím, zvláštní ustanovení

      Část 3: Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky

      Část 4 1): Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost

      Část 5 1): Specifikace a dodatečné zkoušky

      Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až část 5

      Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

      Část 8 2): Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

      Část 9 2): Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2

      Část 10 3): Ustanovení pro posuzování shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3-7

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Zrušena a nahrazena EN 3-7.

2)    EN 3-8 a EN 3-9 aktualizují a mění EN 3-3. Vydáním těchto norem bude EN 3-3 zrušena.

3)    Připravuje se. EN 3-10 aktualizuje a mění EN 3-6. Vydáním EN 3-10 bude EN 3-6 zrušena.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování, zkoušení typu, výrobu a kontrolu přenosných hasicích přístrojů s kovovými nádobami z hlediska rizik vyvolaných tlakem.

Tato část platí pro přenosné hasicí přístroje, jejichž nejvyšší dovolený tlak PS je £ 30 bar, s náplní nevýbušných, nehořlavých, netoxických a neoxidačních kapalin.

Tato evropská norma platí rovněž pro kovové tlakové patrony o objemu menším než 0,12 litru (viz přílohu E) a uvádí návod týkající se správné technické praxe v případě kovových tlakových patron o objemu ³ 0,12 litru a < 0,5 litru - viz přílohu F.

Tato evropská norma neplatí pro hasicí přístroje CO2.

POZNÁMKA V příloze A je uvedeno třídění různých částí tvořících přenosný hasicí přístroj.-- Vynechaný text --