ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                               Listopad 2006

Stabilní hasicí zařízení -
Komponenty plynových hasicích zařízení -
Část 5: Požadavky a zkušební metody
pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily
a jejich spouštěče

ČSN
EN 12094-5

38 9231

 

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 5: Requirements and test methods for high
and low pressure selector valves and their actuators

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Éléments constitutifs des installations d’extinction à gaz - Partie 5: Exigences
et méthodes d’essai pour vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 5: Anforderungen
und Prüfverfahren für Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und zugehörige Auslöseeinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12094-5:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12094-5:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12094-5 (38 9231) z května 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         77064
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozímu vydání byl text této normy dán do souladu s posledními poznatky vědy techniky, byly upřesněny požadavky na hasicí zařízení na CO2 a doplněny požadavky na sekční ventily a jejich spouštěče pro hasicí zařízení na inertní plyn a na halon.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60068-2-6:1995 zavedena v ČSN EN 60068-2-6:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2002 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1092-3 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

ČSN EN 1092-4 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

ČSN EN 25923 (38 9031) Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1998-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12094-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Duben 2006

ICS 13.220.20                                                                                               Nahrazuje EN 12094-5:2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení -
Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké
a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector
valves and their actuators

 

Installations fixes de lutte contre l’incendie -
Éléments constitutifs des installations d’extinction
à gaz - Partie 5: Exigences et méthodes d’essai
pour vannes directionnelles haute et basse
pression et leurs déclencheurs

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen -
Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 5: Anforderungen und Prüfverfahren für Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und zugehörige Auslöseeinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12094-5:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Závitové spoje a příruby..................................................................................................................................................... 9

4.3       Funkce a teplota okolního prostředí................................................................................................................................ 9

4.4       Odolnost proti vnitřnímu tlaku a těsnost......................................................................................................................... 9

4.5       Pevnost................................................................................................................................................................................ 10

4.6       Bezporuchovost funkce.................................................................................................................................................... 10

4.7       Průtokové charakteristiky................................................................................................................................................. 10

4.8       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.9       Odolnost proti zvýšené korozi.......................................................................................................................................... 10

4.10     Odolnost proti vibracím.................................................................................................................................................... 10

4.11     Ovládací síla....................................................................................................................................................................... 10

4.12     Dokumentace..................................................................................................................................................................... 10

5          Metody zkoušení typu........................................................................................................................................................ 11

5.1       Podmínky............................................................................................................................................................................ 11

5.2       Vzorky a pořadí zkoušek................................................................................................................................................... 11

5.3       Shoda vzorků...................................................................................................................................................................... 12

5.4       Zkouška funkce.................................................................................................................................................................. 12

5.5       Zkouška odolnosti proti vnitřnímu tlaku a těsnost...................................................................................................... 12

5.6       Zkouška pevnosti.............................................................................................................................................................. 13

5.7       Zkouška bezporuchovosti funkce................................................................................................................................... 13

5.8       Zkouška funkce při teplotních podmínkách.................................................................................................................. 13

5.9       Zkouška průtokových charakteristik............................................................................................................................... 13

5.10     Zkouška odolnosti proti korozi........................................................................................................................................ 15

5.11     Zkouška odolnosti proti zvýšené korozi......................................................................................................................... 16

5.12     Zkouška odolnosti proti vibracím................................................................................................................................... 16

5.13     Zkouška ovládací síly........................................................................................................................................................ 16

6          Značení................................................................................................................................................................................ 17

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 17

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 17

7.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
...................................................................................................................................................... 21

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 21

ZA.2    Postup prokazování shody sekčních ventilů a jejich spouštěčů.............................................................................. 21

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12094-5:2006) byla vypracována technickou komisi CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2009.

Tato evropská norma nahrazuje EN 12094-5:2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Tato evropská  norma je částí řady norem týkající se komponentů plynových hasicích zařízení.

Následující evropské normy budou zahrnovat:

      plynová hasicí zařízení (EN 12094);

      sprinklerová zařízení (EN 12259 a EN 12845);

      prášková zařízení (EN 12416);

      systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

      pěnová zařízení (EN 13565);

      hadicové systémy (EN 671);

      zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla (EN 12101);

      vodní sprejová zařízení (EN 14816).

Tato norma má obecný název „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení“ a bude sestávat z následujících částí:

      Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická automatická řídicí a zpožďovací zařízení

      Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická automatická řídicí a zpožďovací zařízení

      Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

      Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče 

      Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

      Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

      Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení na CO2

      Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

      Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů

      Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

      Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

      Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

      Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

      Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení na CO2

      Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Při vypracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou pověřeny příslušně kvalifikované a zkušené osoby.

V této evropské normě jsou všechny hodnoty tlaku míněny jako manometrický tlak (přetlak) a jsou uváděny v barech, pokud není stanoveno jinak.

POZNÁMKA 1 bar = 105 N/m2 = 100 kPa.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro sekční ventily a jejich spouštěče používané v hasicích zařízeních na CO2, na inertní plyn nebo na halon.-- Vynechaný text --