ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10                                                                                                                                     Únor 2006

Nadzemní požární hydranty

ČSN
EN 14384

38 9512

 

Pillar fire hydrants

Poteaux d’incendie

Überflurhydranten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14384:2005. Evropská norma EN 14384:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14384:2005. The European Standard EN 14384:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75296
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 1074-1:2000 zavedena v ČSN EN 1074-1:2001 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1074-2:2000 zavedena v ČSN EN 1074-2:2001 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

EN 1074-6:2004 zavedena v ČSN EN 1074-6:2004 (13 71111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

EN 1092-1 zavedena v ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

EN 1503-1 zavedena v ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

EN 1503-3 zavedena v ČSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Souvisící ČSN

ČSN 38 9427 Požární armatury - Spojky

ČSN 73 0873 Požární bezpečnosti staveb - Zásobování požární vodou

ČSN EN 14540 Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy

ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Citované předpisy

Směrnice Rady č. 89/106/EEC z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 132, Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14384
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.10

Nadzemní požární hydranty

Pillar fire hydrants

 

Poteaux d’incendie

Überflurhydranten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-06-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14384:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Konstrukční požadavky..................................................................................................................................................... 10

4.1       Rozměry.............................................................................................................................................................................. 10

4.2       Plášť.................................................................................................................................................................................... 11

4.3       Elastomery.......................................................................................................................................................................... 11

4.4       Uzávěr - hlavní armatura.................................................................................................................................................. 11

4.5       Materiály, včetně maziv, ve styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu............................................................... 11

4.6       Těsnost a mechanická pevnost..................................................................................................................................... 12

4.7       Komponenty ovládacího systému.................................................................................................................................. 12

4.8       Směr uzavírání................................................................................................................................................................... 12

4.9       Počet otočení při otevírání................................................................................................................................................ 13

4.10     Odolnost hydrantu proti zatížení při ovládání................................................................................................................ 13

4.11     Ovládací mechanismus................................................................................................................................................... 13

4.12     Vstupní přípojky.................................................................................................................................................................. 13

4.13     Výtokové otvory................................................................................................................................................................... 14

4.14     Odvodňovací a odvětrávací systémy.............................................................................................................................. 14

4.15     Zajišťovací kryt................................................................................................................................................................... 14

4.16     Odolnost proti vnitřní a vnější korozi.............................................................................................................................. 14

4.17     Barva.................................................................................................................................................................................... 14

4.18     Odolnost proti dezinfekčním prostředkům................................................................................................................... 14

4.19     Hydranty pro systémy s užitkovou (nepitnou) vodou................................................................................................... 14

4.20     Hydraulické charakteristiky.............................................................................................................................................. 15

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 15

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2       Základní rozměry............................................................................................................................................................... 15

5.3       Průtokové charakteristiky................................................................................................................................................. 15

6          Označení, značení a doplňující údaje............................................................................................................................ 17

6.1       Označení............................................................................................................................................................................. 17

6.2       Značení hydrantů............................................................................................................................................................... 17

6.3       Doplňující údaje k hydrantu............................................................................................................................................. 17

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 18

7.3       Řízení výroby u výrobce..................................................................................................................................................... 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích (89/106/EEC).................................................................................................................................................... 22

ZA.1    Předmět a příslušné články............................................................................................................................................. 22


Strana 5

Strana

ZA.2    Postup prokazování shody nadzemních požárních hydrantů.................................................................................... 23

ZA.3    Označení shody CE........................................................................................................................................................... 23

ZA.4    Certifikát shody a prohlášení o shodě.......................................................................................................................... 24

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14384:2005) byla vypracován technickou komisí CEN/TC 192 „Technické prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI, ve spolupráci s CEN/TC 164 „Zásobování vodou“ a CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je jednou z řady norem pro požární hydranty.

Jedná se o první vydání této evropské normy.

Neexistuje žádná mezinárodní norma na nadzemní požární hydranty.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lotyšska, Lucemburska, Litvy, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Účelem instalace požárního hydrantu je zajistit připojení požárního příslušenství k hlavnímu vodovodnímu řadu. Nadzemní požární hydranty sloupového typu sestávají z jedné nebo více armatur a výtokových přípojek; hydrant vystupuje zpod úrovně terénu, je v první řadě určen pro dodávání vody pro hašení požárů a může být také používán ve vodním hospodářství (jak je definováno v 3.3).

Tato evropská norma je ve shodě se všeobecnými požadavky, které již stanovila CEN/TC 164 pro oblast zásobování vodou.

S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této evropské normy na jakost vody určené pro lidskou spotřebu:

1)  tato evropská norma neobsahuje žádné údaje o tom, zda může být výrobek používán bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo v zemích EFTA;

2)  má se vzít v úvahu, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, platí existující platné národní předpisy týkající se používání a/nebo charakteristik tohoto výrobku.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a hodnocení shody nadzemních požárních hydrantů:

      které se instalují v systému rozvodu vody;

      velikostí DN 80, DN 100 a DN 150;

      vhodných pro dovolený pracovní přetlak, PFA, PN 16, s odvodňovacím zařízením nebo bez něho;

      se svislou nebo vodorovnou vstupní přípojkou opatřenou přírubou, nátrubkem nebo nákružkem;

      s jedním nebo dvěma výtokovými přípojkami a s výtokovými přípojkami v souladu s národními požadavky;

      s armaturou kulového (vřetenového) nebo šoupátkového provedení.

Tato evropská norma rovněž stanoví hodnocení shody podzemních požárních hydrantů podle požadavků této normy.

Tato evropská norma platí pro požární hydranty pro pitnou, užitkovou a filtrovanou vodu. Pro jiné kapaliny mohou platit doplňující požadavky.

Spojky připojované k výtokovým otvorům nejsou předmětem tohoto dokumentu a musí splňovat národní požadavky.-- Vynechaný text --