ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                                  Březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty
plynových hasicích zařízení -
Část 10: Požadavky a zkušební
metody pro tlakoměry a tlakové
spínače

ČSN
EN 12094-10


38 9231

 

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for
pressure gauges and pressure switches

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Eléments constitutifs pour installations d’extinction à gaz - Partie 10:
Exigences et méthodes d’essai pour manomètres et contact à pression

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 10: Anforderungen
und Prüfverfahren für Druckmessgeräte und Druckschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12094-10:2003. Evropská norma EN 12094-10:2003 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12094-10:2003. The European Standard
EN 12094-10:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69257
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 837-1:1996 zavedena v ČSN EN 837-1 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529:1989)

Souvisící ČSN

ČSN EN 12094-1 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12094-2 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12094-3 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

ČSN EN 12094-5 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-6 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-7 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-8 (38 9231) Stabilní hasicí systémy - Komponenty plynových hasicích systémů - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje systémů CO2

ČSN EN 12094-9 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

ČSN EN 12094-11 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

ČSN EN 12094-12 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

ČSN EN 12094-13 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

ČSN EN 12094-16 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

ČSN EN 25923 (38 9031) Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

ČSN EN 27201-1 (38 9032) Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

ČSN EN 27201-2 (38 9032) Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Strana 3

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, resp. nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 12094-10
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení -
Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure
switches

 

Installations fixes de lutte contre l’incendie -

Eléments constitutifs pour installations d’extinction

à gaz -
Partie 10: Exigences et méthodes d’essai pour

manomètres et contact à pression

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für

Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln -

Teil 10: Anforderungen und Prüfverfahren für

Druckmessgeräte und Druckschalter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12094-10:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

 


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Tlakoměry............................................................................................................................................................................. 9

4.2       Tlakové spínače.................................................................................................................................................................. 9

4.3       Dokumentace..................................................................................................................................................................... 10

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 10

5.1       Tlakoměry........................................................................................................................................................................... 10

5.2       Tlakové spínače................................................................................................................................................................. 10

5.2       Zkušební vzorky a pořadí zkoušek.................................................................................................................................. 10

6          Značení................................................................................................................................................................................ 12

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 12

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 13

7.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.............................................................................................................................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení.

Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují:

-      plynová hasicí zařízení (EN 12094);

-      sprinklerová zařízení (EN 12259 a EN 12845);

-      prášková zařízení (EN 12416);

-      systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

-      pěnová zařízení (EN 13565);

-      hadicové systémy (EN 671);

-      zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla (EN 12101);

-      vodní sprejová zařízení 1).

Tato evropská norma má název „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení“ a skládá se z následujících částí:

-      Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

-      Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

-      Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

-      Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily zásobníků a jejich spouštěče

-      Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2

-      Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2

-      Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

-      Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2

-      Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů

-      Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

-      Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

-      Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

-      Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

-      Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2

-      Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí

-      Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Připravuje se


Strana 8

Úvod

Při vypracování této normy se předpokládalo, že prováděním ustanovení této normy budou pověřeny příslušně kvalifikované a zkušené osoby.

V této evropské normě jsou všechny hodnoty tlaku míněny jako manometrický tlak (přetlak) a jsou uváděny v barech, pokud není stanoveno jinak.

POZNÁMKA 1 bar = 105 N/m2 = 100 kPa

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače.

Tuto evropskou normu lze použít pro tlakoměry sledující tlak v zásobnících plněných nezkapalněnými inertními plyny nebo stlačenými halony, které jsou určeny pro ovládání, řízení, poplach a skladování plynů hasicích zařízení.

Tuto evropskou normu lze použít pro tlakové spínače sledující tlak v zásobnících plněných nezkapalněnými inertními plyny nebo stlačenými halony, které jsou určeny pro ovládání, řízení, poplach a skladování plynů hasicích zařízení a dálkovou indikaci netěsností.

Tato evropská norma nezahrnuje tlakové spínače indikující stav VYPOUŠTĚNÍ HASIVA.-- Vynechaný text --