ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                               Listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty
plynových hasicích zařízení -
Část 3: Požadavky a zkušební metody
pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

ČSN
EN 12094-3

38 9231

 

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods
for manual triggering and stop devices

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Eléments constitutifs pour installations d’extinction à gaz -
Partie 3: Exigences et méthodes d’essai pour dispositifs manuels de déclenchement et d’arrêt d’urgence

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 3: Anforderungen
und Prüfverfahren für Handauslöseeinrichtungen und Stopptaster

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12094-3:2003. Evropská norma EN 12094-3:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12094-3:2003. The European Standard EN 12094-3:2003 has the status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68722
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 54-11:2001 zavedena v ČSN EN 54-11:2002 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče požáru

EN 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

Souvisící ČSN

EN 12094-5 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-6 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-7 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-8 (38 9231) Stabilní hasicí systémy - Komponenty plynových hasicích systémů - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje systémů CO2

ČSN EN 12094-9 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

ČSN EN 12094-11 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

ČSN EN 12094-13 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

ČSN EN 12094-16 (38 9231) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

ČSN EN 25923 (38 9031) Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

ČSN EN 27201-1 (38 9032) Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

ČSN EN 27201-2 (38 9032) Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12094-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení -
Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 3: Requirements and test methods for
manual triggering and stop devices

 

Installations fixes de lutte contre l’incendie -
Eléments constitutifs pour installations
d’extinction à gaz -
Partie 3: Exigences et méthodes d’essai
pour dispositifs manuels de déclenchement
et d’arrêt d’urgence

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile
für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln -
Teil 3: Anforderungen und Prüfverfahren
für Handauslöseeinrichtungen und Stopptaster

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12094-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Elektrické spouštěcí a uzavírací zařízení......................................................................................................................... 7

4.2       Neelektrické spouštěcí zařízení........................................................................................................................................ 7

4.3       Dokumentace...................................................................................................................................................................... 8

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

5.1       Elektrické spouštěcí zařízení............................................................................................................................................. 9

5.2       Neelektrické spouštěcí zařízení........................................................................................................................................ 9

5.3       Zkouška odolnosti proti přetížení uzavíracích zařízení................................................................................................ 11

6          Značení................................................................................................................................................................................ 11

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 12

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 12

7.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení.

Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují:

      plynová hasicí zařízení (EN 12094);

      sprinklerová zařízení (EN 12259 a EN 12845);

      prášková zařízení (EN 12416);

      systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

      pěnová zařízení (EN 13565);

      hadicové systémy (EN 671);

      zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101);

      vodní sprejová zařízení 1)

Tato evropská norma má obecný název „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení“ a skládá se z následujících částí:

      Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení

      Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení

      Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

      Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče

      Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2

      Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2

      Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

      Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2

      Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů

      Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

      Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

      Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

      Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

      Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2

      Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí

      Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Připravuje se.


Strana 6

Úvod

Při vypracování této normy se předpokládalo, že prováděním ustanovení této normy budou pověřeny příslušně kvalifikované a zkušené osoby.

V této evropské normě jsou všechny hodnoty tlaku míněny jako manometrické tlaky (přetlaky) a jsou uváděny v barech, pokud není stanoveno jinak.

POZNÁMKA 1 bar = 105 N/m2 = 100 kPa.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení hasicích zařízení CO2, hasicích zařízení na inertní plyny nebo na halony.-- Vynechaný text --