ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                              Červenec 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty
pro sprinklerová a vodní sprejová
zařízení -
Část 5: Spínače průtoku vody

ČSN
EN 12259-5

38 9210

 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes d’extinction du type Sprinkleur et à pulvérisation
d'eau - Partie 5: Indicateurs de passage d’eau

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 5: Strömungsmelder

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-5:2002. Evropská norma EN 12259-5:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12259-5:2002. The European Standard EN 12259-5:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67358
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

 

 

Citované normy

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61020-6 dosud nezavedena

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tahových vlastností

ISO 49 dosud nezavedena

ISO 65 dosud nezavedena

ISO 188 dosud nezavedena

ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

ISO 898-2 zavedena v ČSN EN 20898-2 (02 1005) Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO: 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12259-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová
zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 5: Water flow detectors

 

Installatios fixes de lutte contre l’incendie -

Composants des systèmes d’extinction du type

Sprinkleur et à pulvérisation d'eau -
Partie 5: Indicateurs de passage d’eau

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler -

und Sprühwasseranlagen -
Teil 5: Strömungsmelder

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12259-5:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Konstrukce a provedení..................................................................................................................................................... 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Přípojky.................................................................................................................................................................................. 8

4.3       Jmenovitý pracovní tlak...................................................................................................................................................... 8

4.4       Komponenty......................................................................................................................................................................... 8

4.4.1    Součásti vystavené tlaku vody........................................................................................................................................... 8

4.4.2    Uspořádání.......................................................................................................................................................................... 8

4.4.3    Pevnost................................................................................................................................................................................. 8

4.4.4    Odolnost pružin a membrán proti únavě........................................................................................................................ 9

4.4.5    Materiály dotýkajících se částí........................................................................................................................................... 9

4.4.6    Mikrospínače........................................................................................................................................................................ 9

4.4.7    Uzemnění a elektrické spoje............................................................................................................................................ 9

4.4.8    Nekovové součásti (kromě těsnění a ucpávek)............................................................................................................ 9

4.4.9    Těsnicí součásti.................................................................................................................................................................. 9

4.5       Vůle........................................................................................................................................................................................ 9

4.6       Funkce................................................................................................................................................................................. 10

4.7       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.8       Tlakové ztráty způsobené třením kapaliny.................................................................................................................... 10

4.9       Těsnost............................................................................................................................................................................... 10

4.10     Únava................................................................................................................................................................................... 10

4.11     Údržba................................................................................................................................................................................. 10

5          Značení................................................................................................................................................................................ 10

6          Návody k montáži a popis funkce................................................................................................................................... 11

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 11

7.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní) Zkouška ověření připojovacích rozměrů........................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Zkouška tlakové pevnosti..................................................................................................................... 14

Příloha C (normativní) Zkouška odolnosti nekovových součástí (kromě těsnění a ucpávek) proti stárnutí................. 15

C.1       Stárnutí v horkovzdušné sušárně................................................................................................................................... 15

C.2       Stárnutí v horké vodě......................................................................................................................................................... 15

Příloha D (normativní) Zkoušky těsnicích součástí................................................................................................................. 16

D.1       Těsnění z nevyztuženého elastomeru........................................................................................................................... 16

D.2       Těsnění z vyztuženého elastomeru................................................................................................................................ 16

Příloha E (normativní) Zkoušky vůlí............................................................................................................................................. 17

E.1       Zkouška utěsnění přípojek.............................................................................................................................................. 17


Strana 5

           Strana

E.2       Zkouška překážkou v potrubí........................................................................................................................................... 17

Příloha F (normativní) Funkční zkouška..................................................................................................................................... 18

F.1       Citlivost................................................................................................................................................................................ 18

F.2       Zkouška funkce cyklováním............................................................................................................................................. 18

F.2.1    Zkouška přechodového odporu...................................................................................................................................... 18

F.2.2    Zkouška izolačního odporu............................................................................................................................................. 18

F.3       Odolnost proti teplotě....................................................................................................................................................... 20

Příloha G (normativní) Zkouška odolnosti proti korozi solnou mlhou.................................................................................. 21

G.1       Činidla................................................................................................................................................................................. 21

G.2       Zařízení................................................................................................................................................................................ 21

G.3       Postup................................................................................................................................................................................. 21

Příloha H (normativní) Zkouška tlakové ztráty způsobené třením kapaliny......................................................................... 22

Příloha I (normativní) Zkouška těsnosti..................................................................................................................................... 23

Příloha J (normativní) Únavová zkouška................................................................................................................................... 24

Příloha K (informativní) Typický program zkoušek a příklad počtu zkušebních vzorků spínačů průtoku vody.............. 25

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo dalších
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 31

 


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU 89/106/EEC.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových zařízení a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat:

      sprinklerová zařízení (EN 12259) 1);

      plynová hasicí zařízení (EN 12094)1);

      prášková zařízení (EN 12416);

      systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

      pěnová zařízení (EN 13565)1);

      hadicové systémy (EN 671);

      zařízení pro odvod tepla a kouře (EN 12101)1);

      vodní sprejová zařízení (EN xxxx)1).

EN 12259 „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové zařízení“ bude obsahovat následující části:

      Část 1: Sprinklery

      Část 2: Mokré ventilové stanice

      Část 3: Suché ventilové stanice

      Část 4: Poplachové zvony

      Část 5: Spínače průtoku vody

      Část 6: Potrubní spoje

      Část 7: Závěsy potrubí

      Část 8: Tlakové spínače

      Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

      Část 10: Řídící ventily s tepelnou pojistkou

      Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice

      Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí.

Přílohy A až J jsou normativní, příloha K je informativní.

_______________

1) Připravuje se


Strana 7

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení a zkoušky spínačů průtoku vody, které se používají v mokrých potrubích sprinklerových zařízeních podle EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování a montáž1).

Přídavné komponenty nebo přípojky spínačů průtoku vody nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --