ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                               Prosinec 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty
pro sprinklerová a vodní sprejová
zařízení -
Část 1: Sprinklery

ČSN
EN 12259-1+A1

38 9210

 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes d’extinction du type Sprinkler et à pulvérisation
d'eau - Partie 1: Sprinklers

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 1: Sprinkler

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-1:1999 včetně změny EN 12259-1:1999/A1:2001. Evropská norma EN 12259-1:1999 spolu se zapracovanou změnou EN 12259-1:1999/A1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12259-1:1999 including its Amendment EN 12259-1:1999/A1:2001. The European Standard EN 12259-1:1999 together with incorporated Amendment EN 12259-1:1999/A1:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12259-1 (38 9210) ze srpna 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65169
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je proti původní doplněna o několik termínů a definic týkajících se vlastností tohoto výrobku, včetně stanovení požadavků a způsobu jejich zkoušení. Dále byla norma doplněna o kapitolu 8, ve které jsou stanoveny postupy hodnocení shody, a o přílohu ZA uvádějící ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích.

Citované normy

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 49 dosud nezavedena

ISO 65 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení (38 9000)

ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12259 -1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 1999
NORME EUROPÉENNE                                                                                          +A1
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Červen 2001

ICS 13.220.20                                                                                               Nahrazuje EN 12259 -1:1999

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová
a vodní sprejová zařízení -
Část 1: Sprinklery
(obsahuje změnu A1:2001)

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler
and water spray systems -
Part 1: Sprinklers
(includes Amendment A1:1999)

 

Installatios fixes de lutte contre l’incendie -
Composants des systèmes d’extinction du type
Sprinkleur et à pulvérisation d'eau -
Partie 1: Sprinkleurs
(includ l
’amendement A1:1999)

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler -
und Sprühwasseranlagen -
Teil 1: Sprinkler
(enthäIt Änderung A1:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-20. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli            Ref. č. EN 12259-1:1999+A1:2001 E
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Konstrukce a provedení..................................................................................................................................................... 7

5          Značení................................................................................................................................................................................ 14

6          Instrukční schéma............................................................................................................................................................. 15

7          Podmínky zkoušení........................................................................................................................................................... 15

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní)  Podmínky zkoušek............................................................................................................................... 17

Příloha B (normativní)  Stanovení otevíracích teplot sprinklerů s tavnou pojistkou a sprinklerů
se skleněnou pojistkou.................................................................................................................................................... 19

Příloha C (normativní)  Zkouška průtoku vody.......................................................................................................................... 20

Příloha D (normativní)  Zkouška rozvržení vody........................................................................................................................ 22

Příloha E (normativní)  Funkční zkouška................................................................................................................................... 32

Příloha F (normativní)  Zkoušky pevnosti tělesa sprinkleru a tříštiče................................................................................... 34

Příloha G (normativní)  Zkouška pevnosti tepelných pojistek................................................................................................ 36

Příloha H (normativní)  Zkouška těsnosti.................................................................................................................................. 38

Příloha I (normativní)  Vystavení vlivu tepla............................................................................................................................... 39

Příloha J (normativní)  Zkouška sprinklerů se skleněnou pojistkou tepelným rázem..................................................... 40

Příloha K (normativní)  Korozní zkoušky.................................................................................................................................... 41

Příloha L (normativní)  Zkoušky sprinklerů s ochranným povlakem.................................................................................... 45

Příloha M (normativní)  Zkouška vodním rázem...................................................................................................................... 46

Příloha N (normativní)  Zkoušky tepelné odezvy....................................................................................................................... 47

Příloha O (normativní)  Zkouška odolnosti proti teplu............................................................................................................ 50

Příloha P (normativní)  Vibrační zkouška................................................................................................................................... 51

Příloha Q (normativní)  Zkouška nárazem................................................................................................................................ 52

Příloha R (normativní)  Zkouška odolnosti proti nízkým teplotám........................................................................................ 53

Příloha S (informativní)  Poznámky ke zkouškám pevnosti tavných pojistek...................................................................... 54

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 55

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 58


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma EN 12259-1:1999+A1:2001 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 12259-1:1999.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových zařízení a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat:

a)       sprinklerová zařízení (EN 12259) 1);

b)       plynová hasicí zařízení (EN 12094) 1);

c)       prášková zařízení (EN 12416) 1);

d)       systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

e)       pěnová zařízení (EN 13565) 1);

f)         hadicové systémy (EN 671);

g)       zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101) 1);

h)       vodní sprejová zařízení 1).

EN 12259 „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové zařízení“ bude obsahovat následující části:

      Část 1: Sprinklery

      Část 2: Mokré ventilové stanice

      Část 3: Suché ventilové stanice

      Část 4: Poplachové zvony

      Část 5: Spínače průtoku vody

      Část 6: Potrubní spoje

      Část 7: Závěsy potrubí

      Část 8: Tlakové spínače

      Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

      Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou

      Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice

      Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí

V případě, že jsou uvedeny odkazy na použití komponentů majících rozměry v britských jednotkách, bylo nezbytné příslušné jednotky použít.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Připravuje se.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci a provedení sprinklerů, které se uvádějí do činnosti roztavením součásti nebo destrukcí skleněné baňky vlivem tepla a které jsou používány ve sprinklerových zařízeních odpovídajících EN 12845 Sprinklerová zařízení - Projektování a montáž. Jsou zde také stanoveny zkušební metody a doporučený program zkoušek pro typové schválení.

POZNÁMKA Všechny údaje o tlaku jsou v této evropské normě uváděny jako manometrický přetlak v barech 2).-- Vynechaný text --