ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10                                                                                                                                   Duben 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty
plynových hasicích zařízení -
Část 7: Požadavky a zkušební metody
pro hubice hasicích zařízení CO2

ČSN
EN 12094 -7

38 9231

 

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods
for
nozzles CO2 systems

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Eléments constitutifs des installations d’extinction à gaz - Partie 7: Exigences
et méthodes d’essai pour les diffuseurs de systèmes à CO
2

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln - Teil 7: Anforderungen
und Prüfverfahren für Düsen für CO2-Anlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12094-7:2000. Evropská norma EN 12094-7:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12094-7:2000. The European Standard EN 12094-7:2000 has the status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63872
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

ČSN EN 25923 (38 9031) Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO 63664771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12094 -7
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.10

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení -
Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 7: Requirements and test methods for
nozzles CO2 systems

 

Installations fixes de lutte contre l’incendie -
Eléments constitutifs des installations
d’extinction à gaz -
Partie 7: Exigences et méthodes d’essai
pour les diffuseurs de systèmes à CO2

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile
für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln -
Teil 7:
Anforderungen und Prüfverfahren für Düsen
für CO2-Anlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12094-7:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Závitové spoje...................................................................................................................................................................... 7

4.3       Průřezy otvorů hubic............................................................................................................................................................ 7

4.4       Kryty hubic............................................................................................................................................................................. 7

4.5       Průtok.................................................................................................................................................................................... 7

4.6       Charakteristiky dodávky..................................................................................................................................................... 8

4.7       Odolnost proti tlaku a teplu............................................................................................................................................... 8

4.8       Odolnost proti prudkému zahřátí a ochlazení................................................................................................................ 8

4.9       Odolnost proti korozi........................................................................................................................................................... 8

4.10     Odolnost proti zvýšené korozi........................................................................................................................................... 8

4.11     Odolnost proti vibracím...................................................................................................................................................... 8

4.12     Dokumentace...................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení typu.......................................................................................................................................................... 9

5.1       Podmínky.............................................................................................................................................................................. 9

5.2       Vzorky a pořadí zkoušek..................................................................................................................................................... 9

5.3       Shoda vzorků...................................................................................................................................................................... 10

5.4       Stanovení charakteristik dodávky................................................................................................................................... 10

5.5       Stanovení průtoku.............................................................................................................................................................. 13

5.6       Zkouška odolnosti proti tlaku a teplu............................................................................................................................. 14

5.7       Zkouška odolnosti proti prudkému zahřátí a ochlazení............................................................................................. 14

5.8       Kryt hubice.......................................................................................................................................................................... 14

5.9       Zkoušky odolnosti proti korozi......................................................................................................................................... 14

5.10     Zkouška odolnosti proti zvýšené korozi......................................................................................................................... 14

5.11     Zkouška odolnosti proti vibracím................................................................................................................................... 15

6          Značení................................................................................................................................................................................ 15

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 15

7.3       Řízení výroby (FPC)........................................................................................................................................................... 15

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení.

Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují:

      plynová hasicí zařízení (EN 12094);

      sprinklerová zařízení (EN 12259 a 12845);

      prášková zařízení (EN 12416);

      systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

      pěnová zařízení (EN 13565);

      hadicové systémy (EN 671);

      zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101);

      vodní sprejová zařízení.

EN 12094 bude obsahovat následující části:

      Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení

      Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení

      Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

      Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěčů

      Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2

      Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2

      Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

      Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2

      Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů

      Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

      Část 11: Požadavky a zkušební metody pro vážicí zařízení

      Část 12: Požadavky a zkušební metody pro poplachová zařízení

      Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

      Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2

      Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí

      Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Při vypracování této normy se předpokládalo, že prováděním ustanovení této normy budou pověřeny příslušně způsobilé a zkušené osoby.

V této evropské normě jsou všechny hodnoty tlaku míněny jako manometrický tlak (přetlak) a jsou uváděny v barech, pokud není stanoveno jinak.

POZNÁMKA 1 bar = 105 N/m2 = 100 kPa

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro hubice, kterými se vystřikuje hasivo do prostoru chráněného CO2.

Konstrukce hubic má vliv na rychlost výstřiku a tím také na pokles tlaku v potrubní síti. Hasivo běžně vstupuje do hubice ve stavu průtoku dvou fází (směs kapaliny a plynu). V chráněném prostoru expanduje do plynného stavu nebo směsi plynu a suchého ledu, v závislosti na typu hubice.

Tato norma se má používat pouze jako návod pro zkoušení hubic, které pracují na různých principech.-- Vynechaný text --