ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20; 13.320                                                                                                                         Duben 2001

Stabilní hasicí zařízení -
Komponenty pro sprinklerová
a vodní sprejová zařízení -
Část 3: Suché ventilové stanice

ČSN
EN 12259-3

38 9210

 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies

Systèmes fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes sprinkleurs et à pulvérisation d'eau -
Partie 3: Postes d’alarme sous air

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 3: Trockenalarmventile und Zubehör

Tato norma je českou verzí evropské normy  EN 12259-3:2000. Evropská norma EN 12259-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12259-3:2000. The European Standard EN 12259-3:2000 has the status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61314
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 65 dosud nezavedena

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 868 nezavedena

ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 20898-1 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (idt ISO 898-1:1988)

ISO 898-2 zavedena v ČSN EN  20898-2 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (idt ISO 898-2:1992)

prEN 12845 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana. Slovník. Část 4: Hasicí zařízení

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV ČR č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO: 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12259-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20; 13.320

Stabilní hasicí zařízení -
Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení -
Část 3: Suché ventilové stanice

Fixed firefighting systems -
Components for sprinkler and water spray systems -
Part 3: Dry alarm valve assemblies

 

Systèmes fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes sprinkleurs
et à pulvérisation d'eau -
Partie 3: Postes d’alarme sous air

Ortsfeste Löschanlagen -
Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 3: Trockenalarmventile und Zubehör

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12259-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 6

3 Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 6

4 Konstrukce a provedení suché ventilové stanice................................................................................................................... 8

5 Konstrukce a provedení rychlootvíracího zařízení................................................................................................................. 13

6 Značení......................................................................................................................................................................................... 15

7 Návody k montáži a popis funkce............................................................................................................................................ 16

8 Podmínky zkoušení.................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Zkouška tělesa a víka ohněm............................................................................................................. 17

Příloha B (normativní) Zkouška pevnosti tělesa a víka........................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Zkoušky průtoku suchých řídicích ventilů.......................................................................................... 21

Příloha D (normativní) Zkoušky uzávěru.................................................................................................................................... 23

Příloha E (normativní) Zkoušky provedení................................................................................................................................. 26

Příloha F (normativní) Zkouška odolnosti nekovových součástí (kromě těsnění a ucpávek) proti stárnutí.................. 29

Příloha G (normativní) Zkouška těsnosti................................................................................................................................... 30

Příloha H (normativní) Zkouška odolnosti proti přilnutí součástí uzávěru........................................................................... 31

Příloha I (normativní) Únavová zkouška.................................................................................................................................... 32

Příloha J (normativní) Zkouška těsnosti proti tlaku soustavy................................................................................................ 33

Příloha K (normativní) Zkouška pevnosti a těsnosti............................................................................................................... 34

Příloha L (informativní) Program zkoušek a příklad počtu zkušebních vzorků suchých ventilových
                                              stanic, rychlootvíračů a rychloodvzdušňovačů............................................................................ 35

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových zařízení a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat:

a)       sprinklerová zařízení (EN 12845 a EN 12259) 1);

b)       plynová hasicí zařízení (EN 12094 a EN ISO 14520);

c)       prášková zařízení (EN 12416)1);

d)       systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

e)       pěnová zařízení (EN 13565)1);

f)         hadicové systémy (EN 671);

g)       zařízení pro odvod tepla a kouře (EN 12101)1);

h)       vodní sprejová zařízení (EN ……)1).

EN 12259 „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové zařízení” bude obsahovat následující části:

-      Část 1: Sprinklery

-      Část 2: Mokré ventilové stanice

-      Část 3: Suché ventilové stanice

-      Část 4: Poplachové zvony

-      Část 5: Spínače průtoku vody

-      Část 6: Potrubní spoje

-      Část 7: Závěsy potrubí

-      Část 8: Tlakové spínače

-      Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

-      Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou

-      Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice

-      Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí

Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J a K uvádějí zkušební metody a jsou normativní.

Příloha L je informativní a uvádí příklad programu zkoušek vhodných pro schvalování typu suché ventilové stanice běžné konstrukce.

Používáním této normy musí být pověřeny kvalifikované organizace se zkušenostmi, které jsou způsobilé k projektování a výrobě podle uznávaných mezinárodních norem.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Připravuje se


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení suchých ventilových stanic a urychlovačů a rychloodvzdušňovačů, které jsou používány ve  sprinklerových zařízeních v souladu s přílohou A a B návrhu normy prEN 12845 Sprinklerová zařízení - Projektování a montáž.

Pomocné komponenty a spoje suchých ventilových stanic, urychlovačů a rychloodvzdušňovačů nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --