ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20; 13.320                                                                                                                         Duben 2001

Stabilní hasicí zařízení -
Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení -
Část 4: Poplachové zvony

ČSN
EN 12259-4

38 9210

 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms

Installations fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes d’extinction du type Sprinkleur et à pulvérisation d'eau - Partie 4: Turbines hydrauliques d’alarmes

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocken

Tato norma je českou verzí evropské normy  EN 12259-4:2000. Evropská norma EN 12259-4:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12259-4:2000. The European Standard EN 12259-4:2000 has the status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61272
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12259-2 zavedena v ČSN EN 12259-2 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

EN 12259-3 zavedena v ČSN EN 12259-3 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

prEN 12259-9:1999 dosud nezavedena

prEN 12845:1997 dosud nezavedena

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV ČR č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, IČO: 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12259-4

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20; 13.320

Stabilní hasicí zařízení -
Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení -
Část 4: Poplachové zvony

Fixed firefighting systems -
Components for sprinkler and water spray systems -
Part 4: Water motor alarms

 

Installatios fixes de lutte contre l’incendie - Composants des systèmes d’extinction du type Sprinkleur et à pulvérisation d'eau -
Partie 4: Turbines hydrauliques d’alarmes

Ortsfeste Löschanlagen -
Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocke

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12259-4:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1... Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2... Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3... Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4... Požadavky na konstrukci.......................................................................................................................................................... 7

5... Požadavky na provedení........................................................................................................................................................... 7

6... Značení........................................................................................................................................................................................ 8

7... Montáž a údržba......................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní)    Zkouška odolnosti proti tlaku........................................................................................................... 10

Příloha B (normativní)    Zkouška odolnosti proti teplotám................................................................................................... 11

Příloha C (normativní)    Zkouška odolnosti proti stárnutí...................................................................................................... 13

Příloha D (normativní)    Zkouška odolnosti po ponoření do vody........................................................................................ 14

Příloha E (normativní)     Funkční zkouška................................................................................................................................. 15

Příloha F (normativní)     Zkouška hladiny zvuku...................................................................................................................... 16

Příloha G (normativní)    Zkouška K-faktoru.............................................................................................................................. 18

Příloha H (informativní)  Typický program zkoušek poplachových zvonů............................................................................ 19

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato část EN 12259 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů sprinklerových zařízení a vodních sprejových zařízení.

Zahrnují řadu evropských norem, které budou pokrývat:

a)    sprinklerová zařízení (EN 12259) 1);

b)    hasicí zařízení CO2 (EN 12094) 1);

c)    prášková zařízení (EN 12416) 1);

d)    systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

e)    pěnová zařízení (EN 13565) 1);

f)      plynová hasicí zařízení (EN 12094 a EN ISO 14520) 1);

g)    hadicové systémy (EN 671);

h)    zařízení pro odvětrání kouře a tepla (EN 12101) 1);

i)      vodní sprejová zařízení.

EN 12259 s všeobecným názvem „Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení“ bude obsahovat následující části:

      Část 1: Sprinklery

      Část 2: Mokré ventilové stanice

      Část 3: Suché ventilové stanice

      Část 4: Poplachové zvony

      Část 5: Spínače průtoku vody

      Část 6: Potrubní spoje

      Část 7: Závěsy potrubí

      Část 8: Tlakové spínače

      Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

      Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou

      Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice

      Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí

Přílohy A, B, C, D, E, F a G uvádějí zkušební metody a jsou normativní.

_______________

1)    Připravuje se


Strana 6

Příloha H je informativní a uvádí příklad programu zkoušek vhodných pro schvalování typu poplachového zvonu běžné konstrukce.

V případě, že jsou uvedeny odkazy na použití komponentů o rozměrech v britských jednotkách, bylo nezbytné příslušné jednotky použít.

Používáním této normy musí být pověřeny způsobilé organizace, které mají zkušenosti a které jsou způsobilé k projektování a výrobě podle uznávaných mezinárodních norem.

1 Předmět normy

Tato část EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení poplachových zvonů pro použití společně s řídicími ventily odpovídajícími EN 12259-2, EN 12259-3 a prEN 12259-9:1999, které se používají ve sprinklerových zařízeních podle prEN 12845:1997 a ve vodních sprejových zařízeních vyhovujících příslušné evropské normě 1).

Jsou zde také uvedeny zkoušky schvalování typu a doporučený program zkoušek pro schvalování typu.

Přídavné komponenty nebo přípojky k poplachovým zvonům nejsou předmětem této části EN 12259.-- Vynechaný text --