ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 91.140.40                                                                                                                    Březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení
pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

ČSN
EN 12279

38 6443

 

Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements

Systèmes d’alimentation en gas - Installations de détenterégulation de pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles

Gasversorgungssysteme - Gas-Druckregleinrichtungen in Anschlußleitungen - Funktionale Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12279:2000. Evropská norma EN 12279:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12279:2000. The European Standard EN 12279:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 38 6443 z 1996-06-01.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61147
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN 38 6443, která stanovovala požadavky na konstrukci, provozní vlastnosti, výrobu a bezpečnost regulátorů tlaku plynu pro nejvyšší vstupní přetlak do 0,4 MPa a maximálního průtoku 500 m3/h určených k vestavění do středotlakého, domovního a průmyslového rozvodu plynu, ČSN EN 12279 stanovuje základní provozní požadavky pro zařízení pro regulaci tlaku plynu, týkající se projektování, materiálů, výstavby, provozu a údržby, která tvoří součást přípojek pro zásobování budov (viz ČSN EN 1775) plynem, provozovaných s nejvyšším vstupním provozním tlakem 16 barů včetně a výpočtovými průtoky nejvýše 200 m3/h. V přejímané evropské normě jsou stanoveny nové požadavky týkající se řízení jakosti a jiné požadavky na umístění a zabezpečení zařízení pro regulaci tlaku plynu.

Citované normy

EN 124 zavedena v ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

EN 334 zavedena v ČSN EN 334 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar

EN 437 zavedena v ČSN EN 437 (06 1001) Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů

EN 1775 zavedena v ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

EN 12007-1 zavedena v ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

EN 12186 zavedena v ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky

EN 12327 zavedena v ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

EN 60079-10 zavedena v ČSN EN 60079-10 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů

prEN 50154 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 13 3060-1 Armatury průmyslové - Technické předpisy - Všeobecná ustanovení

ČSN 13 3060-2 Armatury - Armatury průmyslové - Technické předpisy - Prověřování armatur

ČSN 13 3060-3 Armatury - Armatury průmyslové - Technické předpisy - Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

ČSN 13 3060-4 Průmyslové armatury - Technické předpisy - Část 4: Dokumentace armatur

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot

Související zákony a předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 396/1992 Sb. (úplné znění) a zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.


Strana 3

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. a vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška MPO č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb.

Souvisící TPG

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 927 01 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži plynových zařízení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 až 3.2.5 a k tabulce 1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s.r.o., Praha, IČO 61506192, Ing. Jan Kordač

Technická normalizační komise: TNK 55

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12279

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.40; 91.140.40

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách -
Funkční požadavky

Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements

 

Systèmes d’alimentation en gas - Installations
de détenterégulation de pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles

Gasversorgungssysteme -
Gas-Druckregleinrichtungen in Anschlußleitungen - Funktionale Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. EN 12279: 2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 9

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 9

3       Definice, značky a zkratky.................................................................................................................................................... 10

3.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 10

3.2    Zařízení................................................................................................................................................................................... 10

3.3    Tlak, projektování a zkoušení............................................................................................................................................. 12

3.4    Regulace tlaku a zabezpečovací zařízení......................................................................................................................... 12

4       Zabezpečování jakosti......................................................................................................................................................... 12

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 12

4.2    Zabezpečování jakosti při projektování, výstavbě, provozu a údržbě........................................................................... 12

5       Umístění zařízení pro regulaci tlaku plynu....................................................................................................................... 13

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 13

5.2    Umístění zařízení pro regulaci tlaku plynu....................................................................................................................... 13

5.3    Zabezpečení zařízení pro regulaci tlaku plynu................................................................................................................. 13

6       Požadavky na umístění........................................................................................................................................................ 13

6.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 13

6.2    Specifické požadavky pro nejvyšší vstupní provozní tlaky nad 5 barů......................................................................... 13

7       Projektování zařízení pro regulaci tlaku plynu.................................................................................................................. 14

7.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 14

7.2    Filtrace.................................................................................................................................................................................... 14

7.3    Ochrana proti hluku.............................................................................................................................................................. 14

7.4    Otvory a větrací potrubí......................................................................................................................................................... 14

7.5    Elektrická instalace.............................................................................................................................................................. 15

7.6    Vyrovnávání napětí................................................................................................................................................................ 15

7.7    Ochrana proti korozi............................................................................................................................................................. 15

7.8    Potrubí..................................................................................................................................................................................... 15

7.9    Přístrojová potrubí................................................................................................................................................................. 15

7.10 Výpočtový tlak......................................................................................................................................................................... 16

7.11 Výpočtový součinitel.............................................................................................................................................................. 16

7.12 Vstupní a výstupní armatury................................................................................................................................................ 16

8       Regulace tlaku a zabezpečovací zařízení......................................................................................................................... 16

8.1    Regulace tlaku...................................................................................................................................................................... 16

8.2    Zabezpečovací zařízení........................................................................................................................................................ 17

8.3    Obtok....................................................................................................................................................................................... 17

9       Zkoušení................................................................................................................................................................................. 17

9.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 17

9.2    Zkouška pevnosti nebo kombinovaná zkouška.............................................................................................................. 17

9.3    Zkouška těsnosti.................................................................................................................................................................. 18

10     Uvedení do provozu.............................................................................................................................................................. 18

11     Zpráva a dokumentace........................................................................................................................................................ 18


Strana 7

Strana

12     Provoz a údržba..................................................................................................................................................................... 18

Příloha A (normativní) Umístění zařízení pro regulaci tlaku plynu........................................................................................ 19

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 20

 


Strana 8

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickým výborem CEN/TC 234 „Zásobování plynem“, jehož sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Dánsko, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Technickým výborem CEN/TC 234 „Zásobování plynem“ byla připravena kompletní řada norem pro provoz s cílem obsáhnout všechny části zařízení pro zásobování plynem, od vstupu plynu do zařízení pro přepravu plynu až k připojovacímu místu spotřebiče pro domácnost, komunální sféru nebo pro průmysl.

Při zpracování této normy se vycházelo z předpokladu, že její uživatelé budou mít základní znalosti z oblasti zásobování plynem.

Zařízení pro zásobování plynem jsou složitá. Důraz na bezpečnost jejich provedení a provozu vedl v členských zemích ke zpracování velice podrobných pravidel pro praxi a provozních pravidel. Tato podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních požadavků právních předpisů v jednotlivých členských zemích.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje základní provozní požadavky pro zařízení pro regulaci tlaku plynu používaných v systémech zásobování plynem. Platí pro projektování, materiály, výstavbu, zkoušení, provoz a údržbu zařízení pro regulaci tlaku plynu, která tvoří součást přípojek pro zásobování obytných, výškových, veřejně přístupných, komerčních a víceúčelových budov (viz EN 1775) s nejvyšším vstupním provozním tlakem do 16 barů včetně a výpočtovým průtokem do 200 m3/h včetně (m3/h za normálních podmínek).

Tato evropská norma neplatí pro zařízení pro regulaci tlaku plynu, která byla uvedena do provozu před uveřejněním této normy.

Tato evropská norma obsahuje základní systémové požadavky na zařízení pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé součásti (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky apod.) nebo na jejich montáž jsou uvedeny v příslušných evropských normách.

Pro zařízení pro regulaci tlaku plynu na přípojkách s výpočtovým průtokem nad 200 m3/h (m3/h za normálních podmínek) nebo s nejvyšším vstupním provozním tlakem nad 16 barů platí požadavky EN 12186.

Požadavky této normy vycházejí z všeobecně uznávaných pravidel plynárenské praxe, jak se za obvyklých podmínek v plynárenském průmyslu používají. Požadavky pro neobvyklé podmínky ani stavebně technické detaily nemohou být zvlášť zohledněny.

Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny v souladu s tabulkou 1 EN 437:1993. Pro plynná paliva těžší než vzduch mohou být uplatněny další požadavky.

Cílem této evropské normy je zaručit bezpečný provoz zařízení pro regulaci tlaku plynu. To však nezbavuje odpovědné pracovníky povinnosti dodržet při projektování, výstavbě a provozu potřebnou pečlivost a zajistit účinný management jakosti.

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této evropské normy si mají být vědomi toho, že v členských zemích CEN mohou platit podrobné národní normy nebo technická pravidla.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi, vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

V případě rozporu spočívajícím v přísnějších požadavcích stanovených národní legislativou nebo předpisy ve srovnání s požadavky této normy se musí postupovat podle národní legislativy nebo předpisů.-- Vynechaný text --