ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20                                                                                                                                   Srpen 2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení -
Část 2: Mokré ventilové stanice

ČSN
EN 12259-2

38 9210

 

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies

Installations fixes de lutte contre l'incendie - Composants des systèmes d'extinction du type sprinkler et à pulvérisation d'eau - Partie 2: Systèmes de soupape d'alarme hydraulique

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 2: Naßalarmventil mit Zubehör

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-2:1999. Evropská norma EN 12259-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12259-2:1999. The European Standard EN 12259-2:1999 has the status of the Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59336
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4034)

ISO 898-1:1988 zavedena v ČSN EN 20898-1:1995 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (idt ISO 898-1:1988), nahrazena ISO 898-1:1999 (02 1005)

ISO 898-2:1992 zavedena v ČSN EN 20898-2:1995 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (idt ISO 898-2:1992) (02 1005)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-4:1996 Požární ochrana. Slovník. Část 4: Hasicí zařízení (38 9000)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dufek, 6366 4771

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12259-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.20                                                                                                                                       

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová
a vodní sprejová zařízení -
Část 2: Mokré ventilové stanice

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler
and water spray systems -
Part 2: Wet alarm valve assemblies

 

Installatios fixes de lutte contre l'incendie -
Composants des systèmes d'extinction du type sprinkler et à pulvérisation d'eau - Partie 2: Systèmes de soupape d'alarme hydraulique

Ortsfeste Löschanlagen - Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen - Teil 1: Naßalarmventil mit Zubehör

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-10-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                           Ref. č. EN 12259-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1  Předmět normy............................................................................................................................................................................ 6

2  Normativní odkazy....................................................................................................................................................................... 6

3  Termíny a definice....................................................................................................................................................................... 6

4  Konstrukce a provedení mokré ventilové stanice.................................................................................................................. 7

5  Konstrukce a provedení zpožďovače...................................................................................................................................... 12

6  Značení ....................................................................................................................................................................................... 13

7  Návody k montáži a popis funkce .......................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní)  Zkouška tělesa a víka ohněm............................................................................................................ 15

Příloha B (normativní)  Zkouška pevnosti tělesa a víka.......................................................................................................... 17

Příloha C (normativní)  Zkoušky provedení............................................................................................................................... 18

Příloha D (normativní)  Zkouška únavy pružin a membrán.................................................................................................... 21

Příloha E (normativní)  Únavové zkoušky................................................................................................................................... 22

Příloha F (normativní)  Zkouška odolnosti nekovových součástí (kromě těsnění a uzávěrů) proti stárnutí.................. 23

Příloha G (normativní)  Zkouška odolnosti proti přilnutí součástí uzávěru.......................................................................... 24

Příloha H (normativní)  Stanovení tlakových ztrát způsobených třením kapaliny ............................................................... 25

Příloha I (normativní)  Zkouška těsnosti.................................................................................................................................... 26

Příloha J (normativní)  Zkouška pevnosti zpožďovače............................................................................................................ 27

Příloha K (informativní)  Typický program zkoušek a příklad počtu zkušebních vzorků
mokrých řídicích ventilů a zpožďovačů (pouze pro konvenční provedení)............................................................................ 28

Příloha L (informativní)  Doporučení pro typové schvalovací zkoušky.................................................................................. 29

Příloha M (informativní)  Atestace shody .................................................................................................................................. 30


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 191 "Stabilní hasicí zařízení", jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových zařízení a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat:

a)       sprinklerová zařízení (EN 12259)1);

b)       plynová hasicí zařízení (EN 12094 a EN ISO 14520)1);

c)       prášková zařízení (EN 12416)1);

d)       systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

e)       pěnová zařízení1);

f)         halonová zařízení1);

g)       hadicové systémy (EN 671);

h)       zařízení pro odvod tepla a kouře (EN 12101)1);

i)         vodní sprejová zařízení.

EN 12259 "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení" bude obsahovat následující části:

-      Část 1: Sprinklery

-      Část 2: Mokré ventilové stanice

-      Část 3: Suché ventilové stanice

-      Část 4: Poplachové zvony

-      Část 5: Spínače průtoku vody

-      Část 6: Potrubní spoje

-      Část 7: Závěsy potrubí

-      Část 8: Tlakové spínače

-      Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

-      Část 10: Řídící ventily s tepelnou pojistkou

-      Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice

-      Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí

Uživatele je třeba upozornit, že se normy čas od času revidují a odkazy na uvedené evropské nebo mezinárodní normy platí pro jejich poslední vydání, pokud není stanoveno jinak.

Používání této normy musí být svěřeno kvalifikovaným a zkušeným organizacím.

_______________

1) Připravuje se.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci a provedení mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor, které jsou používány v sprinklerových zařízeních. Pomocné komponenty a spoje mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA Všechny údaje o tlaku jsou v této evropské normě uváděny jako přetlak v barech2).-- Vynechaný text --