ICS 13.220.20

ČSN

EN 3-8

 

38 9100

Prosinec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přenosné hasicí přístroje –
Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku
a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3-8 (38 9100) z července 2007.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.