ICS 13.220.99

ČSN

EN 12101-2
ed. 2

 

38 9700

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla –
Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12101-2 (38 9700) z dubna 2004,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.