ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.311.22.181.2
697.3/.5

Schválena: 17.5.1988

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Všeobecné zásady

ČSN 38 3350


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Heat supply. General principles

 

Tato norma platí pro územní plánování a projektování soustav zásobování teplem městských oblastí, sídlišť a průmyslových závodů.

 

Tato norma neplatí pro zdroje tepla s bezprostředně připojeným vnitřním zařízením (bez tepelných sítí - čl. 10).

 

Tato norma se vztahuje na dokumentaci objektů a soustav, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu se musí zpracovat podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 38 3350-70. U projektové dokumentace, rozpracované již ke dni účinnosti této normy, zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy, přičemž projektová dokumentace dokončená po 31. 12. 1989 musí být s touto normou v souladu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Soustavy zásobování teplem - soustava tvořená zdroji tepla (čl. 4), základními (čl. 7) a špičkovými (čl. 8), tepelnými sítěmi (čl. 10), popř. předávacími stanicemi (čl. 15), dále vnitřním zařízením (čl. 18) včetně otopných těles apod.

 

2. Teplárenská soustava - soustava zásobování teplem, ve které alespoň jedním ze základních zdrojů tepla je teplárna (kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

 

3. Soustava zásobování teplem se třídí na:

a) uzavřené, ve kterých obíhá konstantní množství teplonosné látky, která odevzdává teplo pro nepřímé využití;

b) otevřené, ve kterých se počítá s odběrem teplonosné látky z tepelné sítě odběrateli pro přímé využití (např. i jako teplá užitková voda nebo kondenzát).


Nahrazuje: ČSN 38 3350
z 23.12.1970

Účinnost od
1.6.1989

27200-- Vynechaný text --