ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.10; 29.120.99 Leden 2016

Systémy vedení kabelů –
Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

ČSN
EN 62275
ed. 2

37 0510

mod IEC 62275:2013

Cable management systems – Cable ties for electrical installations

Systèmes de câblage – Colliers pour installations électriques

Kabelführungssysteme – Kabelbinder für elektrische Installationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62275:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62275:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-01-19 se nahrazuje ČSN EN 62275 (37 0510) z července 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 662275:2015 dovoleno do 2018-01-19 používat dosud platnou ČSN EN 62275 (37 0510) z července 2010.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-6:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60695-11-5:2004 zavedena v ČSN EN 60695-11-5:2005 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

IEC 60216-4-1:2006 zavedena v ČSN EN 60216-4-1:2006 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 4-1: Pece na stárnutí – Jednokomorové pece

ISO 4892-2:2006 nezavedena*)

ISO 9227:2012 zavedena v ČSN EN ISO 9227:2012 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN EN 62275:2010 (37 0510) Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Porovnání s mezinárodní normou

Konkrétní porovnání jednotlivých článků lze provést srovnáním modifikovaného textu EN 62275:2015 označeného svislou čarou s původním textem IEC 62275:2013, uvedeným v národní příloze NA.

Původní text IEC 62275:2013 je uveden v národní příloze NA, která není součástí EN.

Informativní údaje z IEC 62275:2013

Mezinárodní normu IEC 62275 vypracovala subkomise 23A Systémy vedení kabelů, technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 2006 a je technickou revizí. Zahrnuje doplňující tabulky, přílohu a obrázky, a revize těch, které byly uvedeny v prvním vydání. Na některých dále uvedených místech byl text podstatně změněný:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

23A/693/FDIS

23A/695/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62275
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 29.120.10; 29.120.99 Nahrazuje EN 62275:2009

Systémy vedení kabelů –
Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
(IEC 62275:2013, modifikována)

Cable management systems – Cable ties for electrical installations
(IEC 62275:2013, modified)

Systèmes de câblage – Colliers pour installations
électriques
(IEC 62275:2013, modifiée)

Kabelführungssysteme – Kabelbinder für elektrische
Installationen
(IEC 62275:2013, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-01-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62275:2015 E

Předmluva

Tento dokument (EN 62275:2015) obsahuje text IEC 62275:2013, který vypracovala subkomise SC 23A Systémy vedení kabelů technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství spolu se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 213 Systémy vedení kabelů.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-01-19

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-01-19

Tento dokument nahrazuje EN 62275:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62275:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Obecné požadavky 10

5 Obecné poznámky ke zkouškám 10

6 Třídění 14

6.1 Podle materiálu 14

6.1.1 Kovová součást 14

6.1.2 Nekovová součást 14

6.1.3 Kompozitní součást 14

6.2 Podle pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení 14

6.2.1 Pevnost smyčky v tahu pro stahovací pásky 14

6.2.2 Typ 1 – Po zkouškách si udržuje nejméně 50 % stanovené pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky
a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení po zkušebních podmínkách 14

6.2.3 Typ 2 – Po zkouškách si udržuje nejméně 100 % stanovené pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky
a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení po zkušebních podmínkách 14

6.3 Podle teploty 14

6.3.1 Podle maximální pracovní teploty pro použití uvedené v tabulce 4 14

6.3.2 Podle minimální pracovní teploty pro použití uvedené v tabulce 5 15

6.3.3 Podle minimální teploty během instalace stanovené výrobcem 15

6.4 Podle přispívání k vzplanutí a šíření plamene pouze pro nekovové a kompozitní stahovací pásky 15

6.4.1 Šířící plamen 15

6.4.2 Nešířící plamen 15

6.5 Podle vlivů vnějšího prostředí 15

6.5.1 Podle odolnosti proti ultrafialovému záření pro nekovové a kompozitní součásti 15

6.5.2 Podle odolnosti proti korozi pro kovové a kompozitní součásti 15

7 Značení a dokumentace 15

8 Konstrukce 16

9 Mechanické vlastnosti 16

9.1 Požadavky 16

9.2 Zkouška instalace 17

9.3 Zkouška pro stahovací pásky při minimální teplotě instalace 17

9.4 Zkouška pro stahovací pásky při minimální pracovní teplotě 17

9.5 Zkouška pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky zařazené podle 6.2.2 19

9.5.1 Ve stavu, v němž byly dodány 19

9.5.2 Po stárnutí teplem 19

9.5.3 Po cyklických změnách teploty 19

9.6 Zkouška pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky zařazené podle 6.2.3 20

9.6.1 Ve stavu, v němž byly dodány 20

9.6.2 Po stárnutí teplem 20

9.6.3 Po cyklických změnách teploty 20

9.6.4 Po vibrační zkoušce pro kovové stahovací pásky 21

Strana

9.7 Zkouška mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení 22

9.7.1 Ve stavu, v němž byla dodána 22

9.7.2 Po stárnutí teplem 24

9.7.3 Po cyklických změnách teploty 24

10 Odolnost proti vzplanutí a šíření plamene 24

11 Vlivy vnějšího prostředí 25

11.1 Odolnost proti ultrafialovému záření 25

11.2 Odolnost proti korozi 27

12 Elektromagnetická kompatibilita 28

Příloha A (normativní) Kontroly splnění požadavků, které mají být provedeny pro stahovací pásky a upevňovací
zařízení odpovídající IEC 62275:2009 29

Bibliografie 30

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 31

Obrázek 1 – Referenční tloušťka pro stahovací pásky 11

Obrázek 2 – Typické uspořádání pro orientaci stahovacího pásku na děleném trnu pro zkoušku pevnosti v tahu 13

Obrázek 3 – Zkušební přístroj pro nárazovou zkoušku stahovacího pásku 18

Obrázek 4 – Typické uspořádání pro vibrační zkoušku 22

Obrázek 5 – Typické uspořádání zkušební sestavy pro zkoušku upevňovacího zařízení 23

Obrázek 6 – Uspořádání pro zkoušku plamenem jehlového hořáku 25

Obrázek 7 – Doporučené opětné umístění vzorku pro vystavení ultrafialovému záření a vodě 27

Tabulka 1 – Doba stabilizace pro vzorky 11

Tabulka 2 – Průměr zkušebního trnu 12

Tabulka 3 – Pevnost smyčky v tahu 14

Tabulka 4 – Maximální pracovní teplota pro použití 14

Tabulka 5 – Minimální pracovní teplota pro použití 15

Tabulka 6 – Hodnoty energie úderného prvku 19

Tabulka A.1 – Požadované kontroly splnění požadavků 29

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na kovové, nekovové a kompozitní stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení, používané pro vedení a podpěru systémů elektrického vedení v elektrických instalacích.

Stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení mohou být také vhodné pro jiné použití, a pokud jsou takto používány, je třeba brát v úvahu veškeré doplňující požadavky.

Tato norma neobsahuje požadavky, které posuzují jakékoliv vlastnosti elektrické izolace stahovacího pásku na kabely nebo mechanickou ochranu kabelů poskytovanou stahovacím páskem.

Tato norma nebere v úvahu mechanické rozhraní mezi upevňovacím zařízením a pevným povrchem, jako je stěna nebo strop.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.