ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                   Prosinec 2000

Elektrická zařízení pro detekci
hořlavých plynů v obytných
budovách - Návod pro výběr,
instalaci, použití a údržbu

ČSN
EN 50244

37 8371

 

Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance

Appareils électriques pour la détection des gaz combustibles dans les locaux à usage domestique - Guide de sélection, d'installation, d'utilisation et de maintenance

Elektrische Geräte für die Detektion von brennbaren Gasen in Wohnhäusern - Leitfaden für Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50244:2000. Evropská norma EN 50244:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50244:2000. The European Standard EN 50244:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60477
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1775:1998 zavedena v ČSN EN 1775:1999 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar - Provozní požadavky (idt EN 1775:1998)

EN 50073:1999 zavedena v ČSN EN 50073:1999 (37 8340) Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku (idt EN 50073:1999)

EN 50194:2000 zavedena v ČSN EN 50194:2000 (37 8370) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Zkušební metody a funkční požadavky (idt EN 50194:2000)

EN 50292 1) dosud nezavedena

Další souvisící normy

ČSN EN 60079-10 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů (idt EN 60079-10, idt IEC 79-10)

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice, IČO 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Václav Hála

_______________

1)    Připravuje se.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 50244

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách
Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises
Guide on the selection, installation, use and maintenance

 

Appareils électriques pour la détection
des gaz combustibles dans les locaux à usage
domestique Guide de sélection, d'installation,
d'utilisation et de maintenance

Elektrische Geräte für die Detektion von brennbaren
Gasen in Wohnhäusern
Leitfaden für Auswahl, Installation, Einsatz
und Wartung

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-08-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 2000 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                          Ref. č. EN 50244:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí TC 216 Detektory plynů.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50244 dne 1999-08-01.

Byla stanovena tato data:

-        nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2000-11-01

-        nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2002-08-01


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy a rozsah platnosti................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Snímání hořlavého plynu................................................................................................................................................... 7

5          Instalace............................................................................................................................................................................... 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zemní plyn a svítiplyn......................................................................................................................................................... 8

5.3       Zkapalněný uhlovodíkový plyn........................................................................................................................................... 9

5.4       Napájení ze sítě................................................................................................................................................................. 10

6          Výkonná funkce (pouze zařízení typu A)......................................................................................................................... 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Uzavírací ventil.................................................................................................................................................................... 11

6.3       Ventilátor pro větrání......................................................................................................................................................... 11

6.4       Hlavní (síťový) elektrický vypínač..................................................................................................................................... 11

6.5       Dálková výstražná signalizace........................................................................................................................................ 11

6.6       Dodatečná vizuální výstražná signalizace..................................................................................................................... 11

6.7       Spojení mezi detektorem a pomocným zařízením...................................................................................................... 11

7          Rady pro uživatele............................................................................................................................................................. 11

7.1       Instrukce výrobce............................................................................................................................................................... 11

7.2       Umístění.............................................................................................................................................................................. 11

7.3       Napájení.............................................................................................................................................................................. 11

7.4       Indikátory............................................................................................................................................................................. 11

7.5       Výstražná signalizace....................................................................................................................................................... 12

7.6       Údržba................................................................................................................................................................................. 12

7.7       Životnost.............................................................................................................................................................................. 12

8          Činnost při výstražné signalizaci (havárii)..................................................................................................................... 12


Strana 6

Úvod

Tato norma má poskytnout návod lidem, kteří vzhledem ke své profesionální činnosti instalují detektory hořlavých plynů v obytných budovách. Je rovněž zaměřena na kohokoliv, kdo může dodávat detektory plynů občanům pro jejich následnou instalaci kompetentní osobou podle národních předpisů tak, aby poskytnuté rady odpovídaly dobré technické praxi.

Zařízení pro detekci hořlavých plynů není náhradou za dobrou plynovou instalaci a pravidelnou údržbu plynových spotřebičů, i když může poskytnout zvýšenou bezpečnost pro uživatele plynných paliv. Zařízení pro detekci hořlavých plynů bez nebo s nějakou formou výkonné funkce může překonat strach s používání plynných paliv a může být za určitých podmínek prospěšné.

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento návod uvádí informace pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných budovách podle EN 50194. Návod má být používán společně s jakýmikoliv odpovídajícími dodatečnými národními nebo místními předpisy.

Tento návod platí pro instalaci dvou typů zařízení navržených tak, aby zapůsobily při úniku svítiplynu, zemního plynu nebo zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG):

Zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení.

Zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.

Tento návod neplatí pro dále uvedené aplikace zařízení:

-        pro použití na lodích, v karavanech nebo mobilních obytných jednotkách;

-        pro detekci toxických plynů jako je oxid uhelnatý (viz EN 50292);

-        zařízení pro průmyslové a komerční instalace viz EN 50073.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 1775:1998 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar - Provozní požadavky
(Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure £ 5 bar - Functional requirements)

EN 50073:1999 Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku

(Guide for selection, installation, use and maintenance for apparatus of the detection and measuremen of combustible gases or oxygen)

EN 50194:2000 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Zkušební metody a funkční požadavky

(Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Test methods and performance requirements)

EN 50292 1) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

(Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance)-- Vynechaný text --