ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.10                                                                                                                                  Červen 2021

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích

ČSN
EN 50520
ed. 2

37 0560

 

Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations

Plaques de protection et bandes de protection utilisées pour protéger et avertir de la présence des câbles enterrés
ou des conduits enterrés dans les installations souterraines

Abdeckplatten und -bänder zum Schutz und zur Warnkennzeichnung der Lage von Kabeln oder erdverlegten Elektroinstallationsrohren in Unterbodeninstallationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50520:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50520:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-09-14 se nahrazuje ČSN EN 50520 (37 0560) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50520:2020 dovoleno do 2023-09-14 používat dosud platnou ČSN EN 50520 (37 0560) z června 2010.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s ČSN EN 50520 z června 2010 je tato norma její celkovou revizí.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60417 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

ISO 3864 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bez-
pečnostní značky

Souvisící ČSN

ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Medit Consult s.r.o., IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 50520
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2020

ICS 29.120.10                                      Nahrazuje EN 50520:2009 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů
nebo úložných vedení v podzemních instalacích

Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations

Plaques de protection et bandes de protection utilisées pour protéger et avertir de la présence
des câbles enterrés ou des conduits enterrés
dans les installations souterraines

Abdeckplatten und -bänder zum Schutz
und zur Warnkennzeichnung der Lage von Kabeln
oder erdverlegten Elektroinstallationsrohren
in Unterbodeninstallationen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-09-14. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50520:2020 E

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 6

5......... Obecné podmínky pro zkoušky..................................................................................................................................................... 7

6......... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 7

7......... Značení a dokumentace................................................................................................................................................................. 8

8......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 9

9......... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 9

10....... Mechanické vlastnosti.................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Zkoušky, která mají být použity pro krycí desky a krycí pásky............................................................... 12

Příloha B (informativní)  Příklad umístění značení.............................................................................................................................. 13

Příloha C (informativní)  Příklady rozměrů........................................................................................................................................... 14

Příloha D (informativní)  Odchylka typu A............................................................................................................................................. 15

Příloha ZZ (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními požadavky směrnice EU 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty......................................................................................................................................... 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50520:2020) vypracovala technická komise CLC/TC 213 Systémy vedení kabelů.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-09-14

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-09-14

Tento dokument nahrazuje EN 50520:2009 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Krycí deska nebo krycí páska, odpovídající tomuto dokumentu je pro použití považována za bezpečnou.

Toto je evropská norma pro výrobky pro ukládání kabelových vedení používané pro elektrotechnické účely. Vztahuje se ke směrnicím Rady o přiblížení zákonů, předpisů a administrativních ustanovení členských států souvisejících se Směrnicí pro nízké napětí 2014/35/EU s ohledem na základní požadavky této směrnice.

Tento dokument je podporován samostatnými normami, na něž jsou uvedeny odkazy.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument stanoví požadavky a zkoušky pro krycí desky a krycí pásky používané pro mechanickou ochranu, identifikaci a upozornění na položení úložných kabelů a trubek.

POZNÁMKA Tento dokument neplatí pro mřížky a pásky, na něž se vztahuje EN 12613.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.