ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                     Březen 2020

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého
v obytných prostorách –
Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN
EN 50291-2
ed. 237 8372

 

Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises –
Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises
including recreational craft – Additional test methods and performance requirements

Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique –
Partie 2: Appareils électriques en fonctionnement continu et en installation fixe dans les véhicules de loisir et locaux
similaires incluant les embarcations de loisir – Méthodes d’essai supplémentaires et exigences d’aptitude à la fonction

Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern –
Teil 2: Ortsfeste elektrische Geräte zum kontinuierlichen Betrieb in Freizeitfahrzeugen und ähnlichen Umgebungen
einschließlich Sportbooten – Ergänzende Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50291-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50291-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-04-26 se nahrazuje ČSN EN 50291-2 (37 8372) z ledna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50291-2:2019 dovoleno do 2022-04-26 používat dosud platnou ČSN EN 50291-2 (37 8372) z ledna 2011.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě došlo k drobným změnám v požadavcích na konstrukci, poruchovou a výstražnou signalizaci a výstupní signály. U zkoušek byly upraveny zkušební postupy pro EMC a mechanické vnější vlivy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50270:2015 zavedena v ČSN EN 50270 ed. 3:2015 (37 8360) Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

EN 50291-1:2018 zavedena v ČSN en 50291-1 ed. 2:2018 (37 8372) Detektory plynů – Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

EN 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-7 zavedena v ČSN IEC 68-2-7 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-7: Zkoušky – Zkouška Ga: Zrychlení, ustálený stav

EN 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60721-3-6:1993 zavedena v ČSN EN 60721-3-6:1994 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Lodní prostředí

EN 60945:2002 zavedena v ČSN EN 60945:2003 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek)

ISO 7637-2:2011 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČO 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 50291-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2019

ICS 13.320                                                                              Nahrazuje EN 50291-2:2010 a všechny její změny
                                                                                                                                 a opravy (pokud existují)

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách –
Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích
na rekreačních vozidlech a podobných prostorách včetně rekreačních plavidel –
Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises –
Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation
in recreational vehicles and similar premises including recreational craft –
Additional test methods and performance requirements

Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique – Partie 2: Appareils électriques en fonctionnement continu et en installation fixe dans les véhicules
de loisir et locaux similaires incluant
les embarcations de loisir – Méthodes d’essai supplémentaires et exigences d’aptitude
à la fonction

Elektrische Geräte für die Detektion
von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern –
Teil 2: Ortsfeste elektrische Geräte
zum kontinuierlichen Betrieb in Freizeitfahrzeugen
und ähnlichen Umgebungen einschließlich Sportbooten – Ergänzende Prüfverfahren
und Anforderungen an das Betriebsverhalten

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-04-26. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50291-2:2019 E

Evropská předmluva

Tento dokumentu (EN 50291-2:2019) vypracovala technická komise CLC/TC 216 Detektory plynů.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-04-26

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-04-26

Tento dokument nahrazuje EN 50291-2:2010 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Tato část 2 se má používat s EN 50291-1:2018.

Tato část 2 doplňuje nebo modifikuje odpovídající kapitoly EN 50291-1:2018. Kde tato část 2 uvádí „dodatek“, „modifikaci“ nebo „nahrazení“, má být odpovídající text části 1 adekvátně upraven.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument stanoví obecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a v podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel.

POZNÁMKA Pro mobilní domov platí EN 50291-1.

Tento dokument specifikuje zařízení navržená pro zapůsobení v případě úniku oxidu uhelnatého a zajištění pouze optické nebo zvukové výstražné signalizace (typ B podle EN 50291-1) nebo zajištění optické nebo zvukové výstražné signalizace a výstupní funkce ve formě výstupního signálu, který může přímo nebo nepřímo aktivovat vypínací zařízení a/nebo další pomocné zařízení (typ A podle EN 50291-1)

Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení:

    pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194-1);

    pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544-1, EN 45544-2 a EN 45544-3);

    pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.