ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20 Duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné
stolové pily

ČSN
EN 62841-3-1

36 1510

mod IEC 62841-3-1:2014

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws

Outils électroportatifs à moteur, outils transportables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 3-1: Exigences particulières pour les scies circulaires à table transportables

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3-1: Besondere Anforderungen für transportable Tischkreissägen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-3-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-3-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-05-19 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-3-1:2014 dovoleno do 2018-05-19 používat dosud platnou ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) z června 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je oproti ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) z června 2013 zcela přepracovaná. Obsahuje mimo jiné následující významné technické změny:

– v kapitole 1 upřesněn rozsah platnosti,

– v kapitole 3 doplněny termíny a definice,

– v kapitole 8 Značení a návod k používání doplněny požadavky,

– v kapitole 18 Abnormální činnost zavedena Úroveň vlastností,

– nové požadavky v kapitolách 19 Mechanická nebezpečí, 20 Mechanická pevnost, 21 Konstrukce,

– nová příloha K Bateriové nářadí a bateriové soupravy,

– zrušena příloha ZD Měření prašnosti.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 180zavedena v ČSN EN ISO 180 (64 0616) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

EN 847-1zavedena v ČSN EN 847-1 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-3-1:2014 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62841-3-1:2014

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komice IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

116/168/FDIS

116/182/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí, přenosné
nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost
je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zaříze-
ních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s.r.o., Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62841-3-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 25.140.20 Nahrazuje EN 61029-2-1:2012

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
(IEC 62841-3-1:2014, modifikovaná)

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws
(IEC 62841-3-1:2014, modified)

Outils électroportatifs à moteur, outils transportables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 3-1: Exigences particulières pour les scies circulaires à table transportables
(CEI 62841-3-1:2014, modifiée)

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen-
und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3-1: Besondere Anforderungen für transportable Tischkreissägen
(IEC 62841-3-1:2014, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-05-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62841-3-1:2014 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 116/168/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-3-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-3-1:2014.

Návrh změny, který pokrývá společné modifikace normy IEC 62841-3-1:2014, byl vypracován technickou komisí CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-05-19

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-05-19

EN 62841-3-1:2014 nahrazuje EN 61029-2-1:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1: Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 3-1 se používá ve spojení s EN 62841-1:201X ). Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 3-1 poskytuje způsob, jak splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Upozornění: Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:

– vlastní požadavky: obyčejný typ;

– zkušební specifikace: kurzíva;

– vysvětlivky: malý typ.

Slova, která jsou v textu tučně, jsou definována v kapitole 3. Týká-li se definice přídavného jména, přídavné jméno a přidružené podstatné jméno jsou také tučně.

POZNÁMKA Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 62841-3-1:2014, jsou označeny „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Obecné požadavky 13

5 Obecné podmínky zkoušek 13

6 Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí 13

7 Třídění 13

8 Označování a návod k používání 13

9 Ochrana před přístupem k živým částem 18

10 Rozběh 19

11 Příkon a proud 19

12 Oteplení 19

13 Odolnost proti teplu a ohni 19

14 Odolnost proti vlhku 19

15 Odolnost proti korozi 19

16 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 19

17 Trvanlivost 19

18 Abnormální činnost 19

19 Mechanická nebezpečí 20

20 Mechanická pevnost 25

21 Konstrukce 27

22 Vnitřní vedení 35

23 Součásti 35

24 Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody 35

25 Svorky pro vnější vodiče 35

26 Ochranné spojení se zemí 35

27 Šrouby a spoje 35

28 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací 35

Přílohy 45

Příloha I (normativní) Měření emisí hluku a vibrací 45

Příloha K (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy 46

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 48

Příloha ZZ (informativní) Splnění základních požadavků směrnice 2006/42/ES 49

Bibliografie 47

Obrázky

Obrázek 101 – Značení rozpěrného klínu 36

Obrázek 102 – Značení vložek stolu pro řezací nářadí jiné než s jedním pilovým kotoučem 36

Obrázek 103 – Zkušební sonda 37

Obrázek 104 – Chráněná oblast pilového kotouče 37

Obrázek 105 – Použití sondy na ochranný kryt pilového kotouče 38

Obrázek 106 – Výškový rozsah horní hrany rozpěrného klínu 38

Obrázek 107 – Vzdálenost mezi rozpěrným klínem a pilovým kotoučem 39

Strana

Obrázek 108 – Zkouška tahem pro rozpěrný klín a prodloužený rozpěrný klín 40

Obrázek 109 – Zkouška tahem do boku pro rozpěrný klín a prodloužený rozpěrný klín 40

Obrázek 110 – Přítlačná tyč 41

Obrázek 111 – Zkouška síly přítlačné tyče 41

Obrázek 112 – Měření úhlu úkosu 42

Obrázek 113 – Rozměry stolu pily 42

Obrázek 114 – Minimální vzdálenost od přední hrany pracovní desky stolu k přední hraně ochranného krytu pilového kotouče 43

Obrázek 115 – Zkouška zařízení proti zpětnému vrhu 43

Obrázek 116 – Popis přírub 44

Tabulky

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností 19

Tabulka I.101 – Zkušební podmínky pro měření hluku pro stolové pily 45

 

1Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro přenosné stolové pily s

– jedním kotoučem se zuby; nebo

– sadou drážkovacích kotoučů, které řežou jednu drážku; nebo

– formátovací hlavou

určené k řezání dřeva a podobných materiálů, plastů a neželezných kovů s výjimkou hořčíku s průměrem kotouče mezi 105 mm a 315 mm, které mohou být dále označovány jako pily nebo nářadí.

Tato norma platí pro stolové pily o hmotnosti:

– maximálně 25 kg pro nářadí, které je uzpůsobeno k tomu, aby ho zvedala rukou jedna osoba;

– maximálně 50 kg pro nářadí, které je uzpůsobeno k tomu, aby ho zvedaly rukou dvě osoby.

Tato norma neplatí pro nepřenosné stolové pily.

POZNÁMKA Požadavky na stacionární stolové pilystolové pily o hmotnosti větší než je uvedeno výše jsou uvedeny v EN 1870-1.

Tato norma neplatí pro stolové pily, které jsou určeny k řezání ostatních materiálů, například hořčík, ocel a železo. Tato norma neplatí pro stolové pily s automatickým posuvem.

Tato norma neplatí pro pily, které jsou určeny pro použití s brusnými kotouči.

POZNÁMKA 101 Pily, které jsou určeny pro použití s brusnými kotouči, například řezačky, spadají do působnosti IEC 62841-3-10.

Tato norma neplatí pro stolové pily s více než jedním vřetenem, například pro předřezový kotouč.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.