ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.180.20; 91.160.10 Únor 2014

Měření osvětlení prostorů –
Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních
prostorů

ČSN 36 0011- 4

 

Lighting measurement in areas – Part 4: Measurement of artificial outdoor lighting

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Technické požadavky 4

4.1 Obecně 4

4.2 Měřené veličiny 5

4.3 Měřicí přístroje 5

4.4 Výběr kontrolních bodů 5

4.5 Příprava měření 5

4.6 Postup při měření osvětlenosti 6

4.7 Měření rušivého světla na objektech 6

4.8 Měření průměrného jasu fasády budovy 6

4.9 Měření největšího průměrného jasu znaků 6

4.10 Vyhodnocení měření 6

4.11 Odhad nejistoty měření 7

4.12 Protokol z měření 8

Příloha A (informativní) Přehled činností při měření umělého osvětlení a obsah protokolu 9

Bibliografie 11

Předmluva

Obecně

Tato norma doplňuje soubor norem ČSN 36 0011 a obsahuje ustanovení pro měření umělého osvětlení venkovních prostorů.

Souvisící ČSN

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení

ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Slezák, IČ 15597857

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

1 Předmět normy

Tato norma doplňuje soubor norem ČSN 36 0011 a specifikuje postup měření umělého osvětlení ve venkovních prostorech v souladu s požadavky normy ČSN EN 12464-2. Norma se netýká osvětlení komunikací. To se měří podle ČSN EN 13201- 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.