ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.160.01 Březen 2012

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria
pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN
EN 12665

36 0001

 

Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

Lumière et éclairage – Termes de base et critères pour la spécification des exigences en éclairage

Licht und Beleuchtung – Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12665:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12665:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12665 (36 0001) z dubna 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Hlavní technické změny proti prvnímu vydání jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

CIE 17.4:1987zavedena v ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení

Souvisící ČSN

ČSN 01 1718Měření barev

ČSN EN 1837+A1 (36 0457)Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

ČSN EN 1838 (36 0453)Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 12193 (36 0454)Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

ČSN EN 12464-1 (36 0450)Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2 (36 0450)Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 13032-1 (36 0456)Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů

ČSN EN 13032-2 (36 0456)Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

ČSN EN 15193 (73 0327)Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES z 2008-06-17, o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 2008-06-17, on the interoperability of the rail system within the Community). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu, k článkům 3.2.5, 3.2.6, 3.2.12, 3.2.13, 3.3.1, 3.3.40 a k příloze ZA doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Novotný – RELUX, IČ 44283270, Ing. Jiří Novotný

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

EVROPSKÁ NORMA EN 12665
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2011

ICS 01.040.91; 91.160.01 Nahrazuje EN 12665:2002

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení
požadavků na osvětlení

Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements 

Lumière et éclairage – Termes de base et critères
pour la spécification des exigences en éclairage

Licht und Beleuchtung – Grundlegende Begriffe
und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen
an die Beleuchtung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-05-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12665:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

3.1 Zrak a vidění 7

3.2 Světlo a barva 9

3.3 Osvětlovací zařízení 19

3.4 Denní světlo 26

3.5 Osvětlovací soustavy 28

3.6 Měření osvětlení 40

4 Zásady pro stanovení požadavků
na osvětlení 41

4.1 Obecně 41

4.2 Osvětlenost 41

4.3 Jas 41

4.4 Oslnění 42

4.5 Barva 42

4.6 Energie 42

4.7 Údržba 42

4.8 Měření 42

4.9 Přesnost 42

Příloha A (informativní) Doplňující vysvětlivky k definovaným termínům 43

Příloha B (informativní) Rejstřík termínů 46

Příloha C (informativní) Odchylka typu A 54

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto
evropskou normou a základními požadavky směrnice 2008/57/ES 55

Bibliografie 57 

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 7

2 Normative references 7

3 Terms and definitions 7

3.1 Eye and vision 7

3.2 Light and colour 9

3.3 Lighting equipment 19

3.4 Daylight 26

3.5 Lighting installations 28

3.6 Lighting measurements 40

4 Framework for the specification of lighting requirements 41

4.1 General 41

4.2 Illuminance 41

4.3 Luminance 41

4.4 Glare 42

4.5 Colour 42

4.6 Energy 42

4.7 Maintenance 42

4.8 Measurements 42

4.9 Accuracy 42

Annex A (informative) Additional explanation
of defined terms 43

Annex B (informativní) Index of terms 46

Annex C (informative) A deviation 54

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2008/57/EC 55

Bibliography 57 

  

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 12665:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 169 Světlo a osvětlení, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

 

This document (EN 12665:2011) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 169 “Light and lighting”, the secretariat of which is held by DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by December 2011, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2008/57/ES.

 

This document has been prepared under a mandate given to CEN/CENELEC/ETSI by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive 2008/57/EC.

Vztah ke směrnici 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

 

For relationship with EU Directive 2008/57/EC, see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

Tento dokument nahrazuje EN 12665:2002.

 

This document supersedes EN 12665:2002.

Hlavní technické změny v této revizi:

 

The main technical changes in this revision are:

  • zařazení chybějících termínů shromážděných z EN 1837, EN 1838, EN 12193, EN 12464-1, EN 12464-2, EN 13032-1, EN 13032-2 a EN 15193.

 

inclusion of terms previously absent collated from EN 1837, EN 1838, EN 12193, EN 12464-1,
EN 12464-2, EN 13032-1, EN 13032-2 and EN 15193.

Významná změna mezi EN 12665:2002 a EN 12665:2011 je v předmětu dokumentu. Norma EN 12665:2002 definovala základní termíny užívané v osvětlování, v jednotlivých normách pak byly definovány speciální termíny s omezeným použitím. To v praxi vedlo k pou-
žívání podobné terminologie při definování různých pojmů a naopak k používání odlišných termínů k popisu podobných pojmů. Z tohoto důvodu norma EN 12665:2011 uvádí základní termíny a definice pro všechny aplikační oblasti. Kromě toho byly aktualizovány některé odkazy.

 

The significant change between EN 12665:2002 and EN 12665:2011 is within the scope of the document.
EN 12665:2002 defined basic terms for use in lighting applications, and specialist terms with limited applications were defined in individual standards. In practice this resulted in cases of similar terminology being used to define different concepts, and conversely different terms being used to describe similar concepts. Therefore EN 12665:2011 defines basic terms and definitions for use in all lighting applications. Furthermore some references have been updated.

 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma uvádí základní rámec, který se použije ke specifikaci požadavků na osvětlení.

 

This European Standard specifies a basic framework to be used for the specification of lighting requirements.

Je-li termín obsažen v publikaci CIE 17.4:1987 Mezinárodní světelnětechnický slovník (IEC 60050 Mezinárodní elek-
trotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení)NP), je termín uvedený v této normě identický. Doplňující vysvětlivky k některým termínům jsou uvedeny v informativní příloze A. Rejstřík termínů je uveden v informativní příloze B.

 

Where a term is contained in CIE Publication 17.4:1987 International Lighting Vocabulary (IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 845 Lighting), the term given in this standard is identical. For some terms additional explanation is given in informative Annex A. An index of terms is given in informative Annex B.

 

Požadavky na osvětlení v prostoru jsou určeny potřebou zajistit:

 

The lighting requirements for a space are determined by the need to provide:

  • odpovídající osvětlení pro bezpečnost a pohyb;

 

adequate illumination for safety and movement;

podmínky pro usnadnění zrakového výkonu a vnímání barev;

 

conditions which will facilitate visual performance and colour perception;

přijatelnou zrakovou pohodu pro uživatele prostoru.

 

acceptable visual comfort for the occupants in the space.

Vzájemná důležitost těchto činitelů je pro různé aplikace rozdílná. Požadavky na osvětlení pro zrakovou pohodu uživatelů prostoru často přesahují požadavky na samotný zrakový výkon. Například zrakový úkol může vyžadovat jednoduché rozlišování černých symbolů na bílém pozadí; podání barev při tomto osvětlení je pro daný úkol nepodstatné, avšak je důležité pro vytvoření přija-
telného vzhledu místnosti a uživatelů. Rovněž prostorová i časová proměnnost osvětlení může být pro zrakovou pohodu důležitá a může být nápomocna při řešení vzniklých rozdílů mezi skupinami osob.

 

The relative importance of these factors will vary for different applications. The lighting requirements for visual comfort and satisfaction of the occupants, will often exceed the requirements for visual performance alone. For example, the visual task may simply require the discrimination of black symbols on a white back-
ground; the colour rendering of the lighting is irrelevant to this task but it is important in making the appearance of the room and occupants acceptable. Variations of the lighting in space and time may also be important for visual satisfaction and can help to meet the inter-
personal differences found within groups of people.

Uvažována má být také spotřeba energie na osvětlení a údržba.

 

Considerations should also be given to the energy used by lighting and to maintenance.

Parametry, které je třeba k zajištění dobrých vizuálních podmínek a účinného osvětlení stanovit, jsou společné pro mnoho uživatelských oblastí. Těm je věnována kapitola 4.

 

The parameters which need to be specified to ensure good visual conditions and an efficient lighting installation are common to many applications. These are dealt with in Clause 4.

 

1Předmět normy

 

1Scope

Tato norma definuje základní termíny používané ve všech osvětlovacích aplikacích. Tato evropská norma stanoví rovněž rámec pro specifikaci požadavků na osvětlení s uvedením podrobností týkajících se hledisek, která mají být uvažována při stanovování těchto požadavků.

 

This European Standard defines basic terms and definitions for use in all lighting applications. This European Standard also sets out a framework for the specification of lighting requirements, giving details of aspects which have to be considered when setting those requirements.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.