ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.40; 25.140.20 Prosinec 2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí –
Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky

pro diamantové vrtáky s přívodem vody

ČSN
EN 61029-2-6

36 1581

mod IEC 1029-2-6:1993

Safety of transportable motor-operated electric tools –
Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply

Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes –
Partie 2-6: Règles particulières pour les foreuses à béton

Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge –

Teil 2-6: Besondere Anforderungen für Diamantbohrmaschinen mit Wasserversorgung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61029-2-6:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61029-2-6:2010. It was translated by CzechOffice for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Porovnání s IEC 1029-2-6:1993

Tato norma přejímá EN 61029-2-6:2010, která s modifikacemi přejímá IEC 1029-2-6:1993.

Informativní údaje z IEC 1029-2-6:1993

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 61F: Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí technické komise IEC/TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61F/CO/89

61F/CO/97

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

ČSN EN 61029-1 ed. 3:2009 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006 pro strojní zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., které nabylo účinnosti dnem 29. prosince 2009.

Vypracování normy

Zpracovatel: PROTOOL s. r. o. Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 61029-2-6
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2010

ICS 25.140.20

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí –
Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody
(IEC 61029-2-6:1993, modifikovaná)

Safety of transportable motor-operated electric tools –
Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply
(IEC 61029-2-6:1993, modified) 

Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes –
Partie 2-6: Règles particulières pour les foreuses à béton
(CEI 61029-2-6:1993, modifiée)

Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge –
Teil 2-6: Besondere Anforderungen
für Diamantbohrmaschinen mit Wasserversorgung
(IEC 61029-2-6:1993, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2010-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61029-2-6:2010 E

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 61029-2-6:1993, subkomise SC 61F, Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí, technické komise IEC TC 61, Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, spolu se společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 116, dříve TC 61F, Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí, byl podroben formálnímu hlasování CENELEC a byl schválen jako EN 61029-2-6 dne 2010-04-01.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2011-04-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2013-04-01

Tato evropská norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1 Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu přenosného elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této evropské normy.

Část 2 Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v Části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice ES 2006/42/ES na ochranu zdraví a bezpečnost. Viz přílohu ZZ.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 poskytuje způsob zajištění shody se základními požadavky směrnice na ochranu zdraví a bezpečnost.

Pro hluk a vibrace tato norma obsahuje požadavky na jejich měření, ustanovení o informacích vyplývajících z těchto měření a pokyny pro uvádění informací o požadovaných osobních ochranných pomůckách. Zvláštní požadavky na omezení nebezpečí vyplývajícího z hluku a vibrací prostřednictvím konstrukce nářadí nejsou stanoveny, neboť tato norma odráží současný stav techniky.

UpozorněníPro výrobky spadající do působnosti této normy mohou platit také jiné požadavky vyplývající z dalších evropských směrnic.

Norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2.

CEN zpracoval normy pro průmyslové stroje, které lze rozšířit pro přenosné stroje.

Přestože CEN a CENELEC použily všude tam, kde je to vhodné, společná řešení k zajištění shodné úrovně ochrany, osoby používající tuto evropskou normu by měly prověřit rozsah platnosti jak této normy, tak norem CEN, a ujistit se, zda je používána správná norma.

EN 61029-2-6 se používá spolu s EN 61029-1:2009.

EN 61029-2-6 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 61029-1 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody.

Není-li dílčí článek uveden v této Části 2-6, tento článek platí v nejvyšším použitelném rozsahu.

Je-li v této Části 2-6 uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z Části 1 musí být odpovídajícím způsobem upraven.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti Části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 61029-2-6, jsou označeny písmenem „Z“.

POZNÁMKAV této evropské normě jsou použity následující typy písma:

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 6

2 Definice 6

3 Všeobecný požadavek 6

4 Všeobecné poznámky ke zkouškám 6

5 Jmenovité hodnoty 6

6 Třídění 6

7 Značení a informace pro uživatele 6

8 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 7

9 Rozběh 7

10 Příkon a proud 7

11 Oteplení 8

12 Unikající proud 8

13 Požadavky na prostředí 8

14 Ochrana před vniknutím cizích těles a odolnost proti vlhku 9

15 Izolační odpor a elektrická pevnost 9

16 Trvanlivost 9

17 Abnormální činnost 9

18 Stabilita a mechanická nebezpečí 9

19 Mechanická pevnost 10

20 Konstrukce 10

21 Vnitřní vedení 10

22 Součásti 11

23 Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody 11

24 Svorky pro vnější vodiče 11

25 Ochranné spojení se zemí 11

26 Šrouby a spoje 11

27 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací 11

28 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 11

29 Odolnost proti korozi 11

30 Vyzařování 11

Bibliografie 14

Obrázky 12

Přílohy 14

1Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

1.1Doplněk:

Tato norma platí pro přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s ručním posuvem, určené k připojení k přívodu vody (přívod vody může obsahovat zdroj vody z potrubí nebo nádrže nebo cisterny).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.