ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.70 Leden 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) –
Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo – Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN
EN 61108-3


36 7824

idt IEC 61108-3:2010

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Global navigation satellite systems (GNSS) –
Part 3: Galileo receiver equipment – Performance requirements, methods of testing and required test results

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes – Système mondial de navigation par satellite (GNSS) –
Partie 3 : Equipement pour récepteur Galileo – Exigences d'exploitation et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats d'essai exigés

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt – Weltweite Navigations-Satellitensysteme (GNSS) –
Teil 3: Galileo – Empfangsanlagen – Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61108-3:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61108-3:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek palubního přijímacího zařízení systému Galileo založeného na rezoluci IMO MSC.233(82), jež využívá signály Globálního navigačního družicového systému Galileo pro určení polohy. Norma bere v úvahu všeobecné požadavky uvedené v rezoluci IMO A.694(17)  a požadavky související s normou IEC 60945. Pokud se požadavky v této normě liší od IEC 60945, pak požadavky této normy mají přednost. Kde to přichází v úvahu, norma také přihlíží k požadavkům na znázorňování navigačních informací na lodním navigačním displeji, jak jsou uvedeny v rezoluci IMO MSC.191(79), a souvisí s normou IEC 62288.

Popis Základní služby (Open Service – OS) Galileo a Služby „kritické“ z hlediska bezpečnosti (Safety of Life Service – SoL) je uveden v dokumentech OS SIS ICD a SoL SIS ICD (viz bibliografie této normy). Tato norma pro přijímač platí pro navigaci v mezinárodních vodách pro službu OS a pro službu SoL u vjezdů do přístavů, při přibližování k přístavům a v pobřežních vodách, jak je definována v rezoluci IMO A.953(23).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60721-3-6:1987 zavedena v ČSN EN 60721-3-6:1994 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Oddíl 6: Lodní prostředí (idt EN 60721-3-6:1993)

IEC 60945 zavedena v ČSN EN 60945 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61108-1:2003 zavedena v ČSN EN 61108-1 ed. 2:2004 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 1: Globální polohový systém (GPS) – Přijímací zařízení – Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (idt EN 61108-1:2003)

IEC 61108-4 zavedena v ČSN EN 61108-4 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku – Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61162 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61162 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní

IEC 61162-1 zavedena v  ČSN EN 61162-1 ed. 2 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

IEC 62288 zavedena v ČSN EN 62288 (36 7828) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Rezoluce IMO A.694(17)

Rezoluce IMO A.915(22)

Rezoluce IMO A.953(23)

Rezoluce IMO MSC.233(82)

Doporučení ITU-R M.823-3 nezavedeno

RTCM 10402 verze 2.4 nezavedena

POZNÁMKY

  1. Rezoluce a dokumenty IMO jsou dostupné na Ministerstvu dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Námořní plavidla registrovaná v námořním rejstříku České republiky musí při plavbě v mezinárodních vodách rezoluce IMO splňovat.

  2. Doporučení a zprávy ITU jsou dostupné v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 61108-3:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována technickou komisí IEC/TC 80: Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

80/590/FDIS

80/595/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Souvisící ČSN

ČSN EN 61108 soubor (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS)

ČSN EN 61162-2 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Stanislav Novák, IČ 86901630

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.