ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Červen 2010

Fotovoltaické systémy spojené
s elektrorozvodnou sítí –
Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu

ČSN
EN 62446

36 4623

idt IEC 62446:2009

Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection

Systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique – Exigences minimales pour la documentation du système, les essais de mise en service et ľexamen

Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme – Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und Prüfanforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62446:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62446:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje minimální informace a dokumentaci, která musí být předána zákazníkovi po instalaci
fotovoltaického (PV) systému připojeného do sítě. Tato norma také popisuje minimální zkoušky při uvádění do provozu, kontrolní kritéria a dokumentaci předpokládanou pro ověření bezpečné instalace a správnou obsluhu systému. Dokument lze také použít pro pravidelné přezkušování.

Tato norma je určena pro fotovoltaické (PV) systémy připojené do sítě, neplatí však pro moduly se zabudovanými invertory nebo systémy, které využívají akumulování energie (např. baterie) nebo hybridní systémy.
Očekává se, že v některých případech budou nutné další informace a zkoušky při uvádění do provozu, např. pro velká komerční zařízení.

Tato norma je určena pro používání konstruktéry systému a instalatéry solárních fotovoltaických (PV) systémů připojených k síti jako šablona k tomu, aby poskytli zákazníkovi efektivní dokumentaci. Detailním rozpracováním předpokládaných zkoušek pro uvedení do provozu a inspekčních kritérií je také zamýšleno napomáhat v ověřování / kontrole fotovoltaického (PV) systému připojeného k síti po instalaci a pro následnou opětovnou kontrolu, údržbu nebo modifikace.

POZNÁMKA Tato norma používá, obdobně jako v dalších cizojazyčných překladech této normy, pro termín „Fotovoltaický“ označení „(PV)“ kde se dosud často používá v praxi rovněž označení „(FV)“. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60364 (soubor)zavedena v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

IEC 60364-6zavedena v ČSN 33 2000-6 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

IEC 60364-7-712:2002zavedena v ČSN 33 2000-7-712:2006 (33 2000) Elektrické instalace budov –
Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

IEC/TR 60755:2008nezavedena

IEC 61557 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN 61557 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

IEC 61730-1zavedena v ČSN EN 61730-1 (36 4650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T.S.Q., IČ 40823458 – Ing. Oldřich Petr

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.