ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.20                                                                                                                                     Září 2007

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie
a akumulátorové instalace -
Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístrojích

ČSN
EN 50272- 4

36 4380

 

Safety requirements for secondary batteries and battery installations -
Part 4: Batteries for use in portable appliances

Règles de sécurité pour les batteries d’accumulateurs et leur installation -
Partie 4: Batteries d’accumulateurs utilisées dans les appareils portables

Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen -
Teil 4: Batterien für tragbare Geräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50272-4:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50272-4:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79505


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50272-2 zavedena v ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

EN 60086-1 zavedena v ČSN EN 60086-1 (36 4110) Primární baterie - Část 1: Všeobecně

EN 60086-2 zavedena v ČSN EN 60086-2 (36 4110) Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

EN 60086-3 zavedena v ČSN EN 60086-3 (36 4110) Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

IEC 60086-4:2000 zavedena v ČSN EN 60086-4 (36 4110) Primární baterie - část 4: Bezpečnost lithiových baterií

EN 60086-5 zavedena v ČSN EN 60086-5 (36 4110) Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61056-2 zavedena v ČSN EN 61056-2 (36 4338) Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

EN 61429 zavedena v ČSN EN 61429 (36 4395) Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135 a značení týkající se direktiv 93/86/EEC a 91/157/EEC

EN 61951-1 zavedena v ČSN EN 61951-1 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

EN 61951-2 zavedena v ČSN EN 61951-2 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

EN 61960 zavedena v ČSN EN 61960 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

EN 62133 zavedena v ČSN EN 62133 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

IEC 60050-482 zavedena v ČSN IEC 60050-482 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

IEC 60417 databáze dostupná na serveru www.iec.ch

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS, s.r.o. IČ 49688740, Ing. Miroslav Jeřábek

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50272- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        
Březen 2007

ICS 29.220.20

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie
a akumulátorové instalace -
Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístrojích

Safety requirements for secondary batteries and battery installations -
Part 4: Batteries for use in portable appliances

 

Règles de sécurité pour les batteries
d’accumulateurs et leur installation -
Partie 4: Batteries d’accumulateurs utilisées dans
les appareils portables

Sicherheitsanforderungen an Batterien
und Batterieanlagen -
Teil 4: Batterien für tragbare Geräte

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 50272- 4:2007 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 21X Akumulátorové články a baterie. Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50272- 4 dne 2006-03-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2007-10-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2009-03-01-- Vynechaný text --