Home and Building Electronic Systems (HBES) –

Part 5-3: Media and media dependent layers – Radio frequency

 

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) –
Partie 5-3: Medias et couches dépendantes des medias – Radio fréquence

 

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) –

Teil 5-3: Medien und medienabhängige Schichten – Signalübertragung über Funk

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50090-5-3:2006. Má stejný status jako oficiální verze
uvedené evropské normy.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 50090-5-3:2006. It has the same
status as the official version.

 

 

Anotace obsahu

 

Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou
pro médium, pro vysokofrekvenční přenos zařízení a systémů HBES multifunkčním sběrnicovým systémem,
v němž jsou veškeré funkce decentralizovány, distribuovány a spojovány prostřednictvím společného komuni-
kačního procesu.

Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, jsou uvedeny v ČSN EN 50090-4-1.               

                                     

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2007

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78491

                                                                          

                                                                                                                                                      

1.strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 50090-5-3

 

 

Národní předmluva

 

 

Informace o citovaných normativních dokumentech

 

EN 50090-1                  dosud nezavedena

 

EN 300 220-1:2000      zavedena v ČSN ETSI EN 300 220-1 V1.3.1:2001 (87 5015) Elektromagnetická
kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro
použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW – Část 1: Technické vlastnosti
a zkušební metody

 

EN 301 489-3:2000      zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.2.1:2001 (87 5101) Elektromagnetická
kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb – Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech
mezi 9 kHz a 40 GHz

 

IEC 60870-5-1:1990     zavedena v ČSN EN 60870-5-1:1997 (33 4650) Systémy a zařízení pro dálkové
ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. František Ruda                                   

                                                                          

                                                                          

2. strana