ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.65                                                                                                                               Listopad 2004

Metody měření funkce elektrických
akumulačních ohřívačů vody
pro domácnost a podobné účely

ČSN
EN 60379

36 1060

                                                                                                    mod IEC 379:1987

Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes

Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques

Verfahren zum Messen der Gebrauchseigenschaften von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60379:2004. Evropská norma EN 60379:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60379:2004. The European Standard EN 60379:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-11-01 se ruší ČSN 36 1060 časť 21 z 1990-07-20 a ČSN 36 1061-21 z května 1996, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71558
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2006-11-01 dosud platná ČSN 36 1060 časť 21 Elektrické spotrebiče do domácnosti - Elektrické akumulačné ohrievače vody - Metody funkčných skúšok z 1990-07-20 a ČSN 36 1061-21 Metody měření spotřeby energie tepelných akumulačních ohřívačů vody a způsoby, jak o ní informovat spotřebitele z května 1996 v souladu s předmluvou k EN 60379:2004.

Změny proti předchozí normě

Tato norma přejímá EN 60379:2004 na rozdíl od předchozí normy, která vycházela z IEC 60379:1987 a HD 500 S1:1988. Další odlišnosti od předchozí normy jsou uvedeny v předmluvě k EN 60379:2004.

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60379:1987 Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes

(Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely)

DIN EN 60379:2004 Verfahren zum Messen der Gebrauchseigenschaften von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch

(Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely)

BS EN 60379:2004 Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes

(Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely)

NEN-EN-IEC 60379:2004 Meetmethoden van de gebruikseigenschappen van elektrische heetwaterreservoirs voor huishoodelijk gebruik

(Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely)

Porovnání s IEC 60379:1987

ČSN EN 60379 je modifikací IEC 60379:1987. Konkrétní porovnání jednotlivých článků lze provést srovnáním modifikovaného textu EN 60379:2004 označeného svislou čarou s původním textem IEC 60379:1987, uvedeným v národní příloze NA (informativní).

Informativní údaje z IEC 60379:1987

Tato norma byla připravena subkomisí 59C: Tepelné spotřebiče, technické komise IEC TC 59: Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost.

Tvoří třetí vydání publikace IEC 379 a nahrazuje druhé vydání z roku 1982.

Text tohoto třetího vydání vychází z druhého vydání a těchto dokumentů:

Pravidlo 6 měsíců

Zpráva o hlasování

 

Pravidlo 2 měsíců

Zpráva o hlasování

59C(CO)31
59C(CO)33

59C(CO)34
59C(CO)37

 

59C(CO)35

59C(CO)36

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501 - Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60379
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.65                                                                                                Nahrazuje HD 500 S1:1988

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody
pro domácnost a podobné účely
(IEC 60379:1987, modifikovaná)

Methods for measuring the performance
of electric storage water-heaters for household purposes
(IEC 60379:1987, modified)

 

Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des

chauffe-eau électriques à accumulation pour

usages domestiques
(CEI 60379:1987, modifiée)

Verfahren zum Messen der

Gebrauchseigenschaften von elektrischen

Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch
(IEC 60379:1987, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-11-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 60379:2004 E


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60379:1987 vypracovaný v SC 59C Tepelné spotřebiče technické komise IEC TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost, byl společně se schválenými modifikacemi vypracovanými v technické komisi CENELEC TC 59X Informace uživatelům týkající se elektrických spotřebičů pro domácnost předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60379 dne 2003-11-01.

Tato evropská norma nahrazuje HD 500 S1:1988. Modifikuje pouze některé kapitoly pro vysvětlení, lepší opakovatelnost a pro lepší informování uživatele.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-11-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-11-01

Tato evropská norma založená na HD 500 S1:1988 byla vypracována technickou komisí CENELEC TC 59X pod vlivem zavádění Směrnice Evropské komise a Evropského sdružení volného obchodu na označování spotřeby energie akumulačních ohřívačů vody. Podle tohoto návrhu zavádějícího Směrnici se má spotřeba energie uvádět v kWh/rok s odkazem pouze na statickou ztrátu bez vypouštění vody a třídění energetické účinnosti je odvozeno od této statické ztráty.

Kapitoly a články, které doplňují kapitoly a články v IEC 60379, jsou označeny písmenem „Z“.

Technické odchylky od HD 500 S1:1988 jsou

a)  definice jmenovitého objemu (aby se vysvětlil pojem „akumulační teplota“ použitý v návrhu zavádějícím Směrnici),

b)  všeobecné podmínky pro měření,

c)  ověření jmenovitého objemu,

d)  statická ztráta za 24 h,

e)  tolerance a kontrolní postupy,

f)   neuváděné údaje,

g)  přesnost přístrojů,

h)  tolerance,

i)   smíšené množství vody při 40 °C.-- Vynechaný text --