ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 33.160.30                                                                                                                          Srpen 1999

Nouzové zvukové systémy

ČSN
EN 60849

36 8012

                                                                                                   idt IEC 60849:1998

Sound systems for emergency purposes

Systèmes électroacoustiques pour services de secours

Tonsysteme für Notrufzwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60849:1998. Evropská norma EN 60849:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60849:1998. The European Standard EN 60849:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56033
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50014 zavedena v ČSN EN 50014 Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky (33 0370)

EN 60065+Corr. Nov. 1993+A11:1997+Corr. Sept. 1997 zavedena v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektrických přístrojů napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití

(mod IEC 65:1985+A1:1987+A2:1989+A3:1992) (36 7000)

EN 60068-1:1994 zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod (idt IEC 68-1:1988+Corr. 1988+A1:1992) (34 5791)

EN 60079 řada, řada se postupně zavádí do ČSN EN 60079 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru (33 2320)

EN 60268-12:1995 zavedena v ČSN IEC 268-12 Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely(idt IEC 268-12:1987) (36 8305)

EN 60268-16:1998 zavedena v ČSN EN 60268-16 Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči (idt IEC 60268-16:1998) (36 8305)

EN 61938:1997 zavedena včetně opravy z února 1997 v ČSN EN 61938 Zvukové, obrazové a audio-vizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty pro analogové signály (idt IEC 61938:1996) (36 8320)

HD 243 S12:1995 zaveden v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech - Rejstříky a přehled (idt IEC 417:1973) (34 5555)

HD 245 řada, zavedena v řadě ČSN IEC 27 Písmenné značky používané v elektrotechnice (33 0100)

HD 384 řada, zavedena v řadě ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení (mod IEC 364)

HD 483.11 S3:1993 zaveden v ČSN IEC 268-11 Elektroakustická zařízení - Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému (idt IEC 268-11:1987+A1:1991+A2:1991) (36 8305)

Informativní údaje z IEC 60849:1998

Mezinárodní norma IEC 60849 byla připravena subkomisí 100C: Multimediální subsystémy, technické komise IEC TC 100: Multimediální zařízení a systémy.

Toto druhé vydání nahrazuje a ruší první vydání publikované v roce 1989 a představuje technickou revizi.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

100C/188/FDIS

100C/217/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Přílohy A, C a D jsou uvedeny pouze pro informaci.

Příloha B tvoří součást této normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT a. s., IČO 15269621, Ing. Josef Krůs, CSc

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60849

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320; 33.160.30

Deskriptory: electroacoustics, electroacoustic equipment, warning systems, emergency call, audible warning devices, loudspeakers, consumer information, personnel evacuation, speech recognition, intelligibility, radio disturbances, sound transmission, definitions, measurements, tests

Nouzové zvukové systémy
(IEC 60849:1998)

Sound systems for emergency purposes
(IEC 60849:1998)

 

Systèmes électroacoustiques pour services de secours
(CEI 60849:1998)

Tonsysteme für Notrufzwecke
(IEC 60849:1998)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 100C/188/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 60849, připravený SC 100C Multimediální subsystémy, technické komise IEC TC 100 Multimediální zařízení a systémy, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl 1998-04-01 schválen CENELEC jako EN 60849.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání jako
normy národní                                                                                                  (dop)       1999-01-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem, které
jsou s EN v rozporu                                                                                          (dow)       2001-01-01

Přílohy označené „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené „informativní“ jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy B a ZA normativní a přílohy A, C a D informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60849:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                            Strana

1          Předmět normy a rozsah platnosti................................................................................................................................... 6

1.1       Rozsah použití..................................................................................................................................................................... 6

1.2       Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice a zkratky................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecné požadavky na systém.................................................................................................................................... 7

4.1       Hlavní vlastnosti.................................................................................................................................................................. 7

4.2       Odpovědná osoba.............................................................................................................................................................. 8

4.3       Přednosti.............................................................................................................................................................................. 8

4.4       Bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................... 9

5          Technické požadavky na systém...................................................................................................................................... 9

5.1       Srozumitelnost řeči............................................................................................................................................................. 9

5.2       Indikace automatického statusu...................................................................................................................................... 9

5.3       Automatické monitorování závad.................................................................................................................................... 10

5.4       Monitorování zařízení řízeného softwarem.................................................................................................................... 10

5.5       Rozhraní se systémem detekce nebezpečí................................................................................................................. 11

5.6       Druhotné energetické napájení...................................................................................................................................... 11

5.7       Klimatické podmínky a podmínky prostředí................................................................................................................. 11

5.8       Označování a symboly pro označování.......................................................................................................................... 12

5.9       Hodnoty elektrického přizpůsobení................................................................................................................................ 12

5.10     Konektory............................................................................................................................................................................ 12

6          Požadavky na instalaci..................................................................................................................................................... 12

7          Provoz systému.................................................................................................................................................................. 12

7.1       Provozní instrukce............................................................................................................................................................. 12

7.2       Záznamy, které je třeba vést............................................................................................................................................ 13

7.3       Údržba................................................................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní)    Měření srozumitelnosti řeči............................................................................................................. 15

Příloha B (normativní)      Metoda měření.................................................................................................................................. 17

Příloha C (informativní)    Slyšitelné nouzové signály.............................................................................................................. 19

Příloha D (informativní)    Bibliografie......................................................................................................................................... 21

Příloha ZA (normativní)   Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi                                22


Strana 6

1 Předmět normy a rozsah platnosti

1.1 Rozsah použití

Tato mezinárodní norma se vztahuje na systémy pro zesílení zvuku a distribuční systémy, které se používají pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel ve vnitřních i vnějších prostorech při nouzových situacích.

Tato norma se vztahuje na systémy používající tónové signály a na systémy s hlasovými hlášeními pro nouzové účely.

POZNÁMKA 1 - Nevylučuje se použití systému pro zesílení běžného zvuku a účely distribuce při situacích, které nejsou nouzové.

POZNÁMKA 2 - Doporučuje se, aby systém, který je použit pro nouzové účely tvořil část kompletního vybavení (zařízení, provozní postupy, výcvikové programy) pro řízení nouzových situací.

POZNÁMKA 3 - Zvukové systémy pro nouzové účely mohou být předmětem schvalování příslušnými orgány.

1.2 Předmět normy

Účelem této normy je stanovit technické požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech při stavu nouze.

Tato norma poskytuje vlastnosti a metody zkoušení, nezbytné pro specifikaci systému.-- Vynechaný text --