ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120

Únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení
pro domácnost a podobné účely –
Část 2: Zvláštní požadavky
na elektrické ovladače

ČSN
EN 60 730-2-14

36 1960

 

 

mod IEC 60730-2-14:1995

 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for electric actuators

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 2: Règles particulières pour les actionneurs électriques

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrische Stellantriebe

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-14:1997. Evropská norma EN 60730-2-14:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version the European Standard EN 60730-2-14:1997. The European Standard EN 60730-2-14:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
54707


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 60034 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60034 Točivé elektrické stroje (35 0000)

IEC 60730-1:1993 zavedena v ČSN EN 60730-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 60730-1:1993) (36 1960)

IEC 61058-1:1992 nezavedena, nahrazena IEC 61058-1:1996 dosud nezavedenou, zavedeno IEC 61058-1:1990 v ČSN EN 61058-1+A1 Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 61058:1990) (35 4107)

 

Obdobné mezinárodní normy

DIN EN 60730-2-14 (VDE 0631 Teil 2-14):1998 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrische Stellantriebe

(Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače)

 

Porovnání s IEC 60730-2-14:1995

Tato norma přebírá IEC 60730-2-14:1995 s těmito modifikacemi:

- Byla vypuštěna předmluva.

- V tabulce 7.2 byla vypuštěna „doplňující poznámka 102)".

- Ve 14.4 byl vypuštěn odstavec s vysvětlujícím textem.

- Ve 27.2.1 byly vypuštěny oba odstavce s vysvětlujícím textem.

- V příloze D byla vypuštěna slovy „Tato příloha neplatí".

- V H.26.4 byl nahrazen slovem „Neplatí".

- V H.26.7 byl nahrazen slovem „Neplatí".

- V H.26.9 bylo vypuštěno nahrazení.

- V H.26.10 byl vypuštěn doplněk.

- V H.26.11 byl vypuštěn odstavec s vysvětlujícím textem.

- V příloze ZB v EN 60730-1:1991 byl nahrazen údaj „prEN 61058-1" údajem „EN 61058-1:1992".

Text IEC 60730-2-14:1995 modifikovaný EN 60730-2-14:1997 je označen svislou čarou na levém okraji.

 

Informativní údaje z IEC 60730-2-14:1995

Tato mezinárodní norma IEC 60730-2-14 byla připravena technickou komisí IEC 72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

FDIS               Zpráva o hlasování

72/307/FDIS        72/339/RVD

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60730-2-14

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 97.120

 

Deskriptory: electrical household appliance, automatic control, definition, requirement, test, actuator

 

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely

Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače (IEC 60730-2-14:1995, modifikovaná)

 

Automatic electrical controls for household and similar use

Part 2: Particular requirements for electric actuators (IEC 60730-2-14:1995, modified)

Dispositifs de commande électrique

automatiques à usage domestique et analogue

Partie 2: Règles particulières pour les actionneurs électriques (CEI 60730-2-14:1995, modifiée)

Automatische elektrische Regel- und

Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrische Stellantriebe (IEC 60730-2-14:1995, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1997-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-14:1995, vypracovaný IEC TC 72 Automatická řídicí zařízení pro domácnost, spolu se společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 72, byl předložen k formálnímu hlasování a CENELEC jej schválil jako EN 60730-2-14 dne 1997-10-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení

k přímému použití jako normy národní                                                    (dop)  1999-06-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu    (dow)  2004-06-01

 

Tato Část 2 se musí používat společně s EN 60730-1:1991 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky, a jejími změnami A1:1991, A11:1991, A12:1993 a A14:1995. Musí se brát v úvahu také budoucí vydání nebo změny EN 60730-1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60730-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu „Bezpečnostní požadavky na elektrické ovladače".

Tam, kde není příslušná kapitola nebo článek z Části 1 uveden v této Části 2, tato kapitola nebo článek platí, pokud je to vhodné. Kde tato norma uvádí „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", je nutno odpovídající text z Části 1 příslušně upravit.

Články a poznámky, které doplňují články a poznámky Části 1 jsou číslovány počínaje 101 atd.

Kde je uveden odkaz na jiné mezinárodní nebo harmonizované normy, platí vydání této normy citované v příloze ZB (normativní) v EN 60730-1.

Nejsou žádné jiné zvláštní národní podmínky (snc), které způsobují odchylky od této evropské normy, než uvedené v příloze ZA k EN 60730-1.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-14:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohod-nutými společnými modifikacemi.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

1

Předmět normy a normativní odkazy

6

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

7

4

Všeobecné poznámky ke zkouškám

7

5

Jmenovité hodnoty

7

6

Třídění

7

7

Informace

8

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

9

9

Zajištění ochranného uzemnění

9

10

Svorky a vývody

9

11

Konstrukční požadavky

9

12

Odolnost proti vlhkosti a prachu

10

13

Elektrická pevnost a izolační odpor

10

14

Oteplení

10

15

Výrobní odchylky a nestabilita

11

16

Vliv okolního prostředí

11

17

Trvanlivost

11

18

Mechanická pevnost

11

19

Části se závity a spoje

11

20

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

11

21

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

11

22

Odolnost proti korozi

11

23

Odrušení rádiového příjmu

12

24

Součásti

12

25

Normální činnost

12

26

Činnost při poruchách přenášenými sítí, magnetickém a elektromagnetickém rušení

12

27

Abnormální činnost

12

28

Návod na používání elektronického odpojování

13

Obrázky

13

Přílohy

13


Strana 6

1 Předmět normy a normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí s těmito změnami:

 -- Vynechaný text --