ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.01; 91.060.50                                                                                                                 Listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

ČSN
EN IEC 60335-2-97
ed. 3

36 1050

idt IEC 60335-2-97:2016

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-97: Exigences
particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipments analogues

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnliche Einrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60335-2-97:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60335-2-97:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (36 1045) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60335-2-97:2023 dovoleno do 2026-03-01 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (36 1045) z června 2007.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60335-2-97:2016.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-52:1996 nezavedena1

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60335-2-97:2016

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2002 včetně jeho změny 1:2004 a změny 2:2008. Je jeho technickou revizí.

Hlavní změny v tomto vydání v porovnání s druhým vydáním IEC 60335-2-97 jsou tyto (malé změny nejsou uvedeny):

    Vypuštění „rolování“ z názvu a modifikace rozsahu platnosti pro spotřebiče jiného typu než rolet, markýz a žaluzií, které jsou v činnosti rolovacím způsobem;

    Revize 19.13 pro umožnění pohonům získat bezpečnou pozici;

    Doplnění 19.101 pro poskytnutí nové abnormální zkoušky pro pohony se jmenovitou dobou činnosti;

    Doplnění 20.104.4 k ustavení zkoušky určené k pokrytí vodorovného pohybu (nerolovacího) poháněných částí;

    Doplnění 20.104.5 pro poskytnutí další zkoušky pro pokrytí rolovacích mříží pro určení rizika pocházejícího ze zdvíhání;

    Modifikace 22.46 a přílohy R k zavedení požadavků na programové vybavení pro programovatelné elektronické obvody použité pro shodu s kapitolou 20;

    Doplnění 22.101 k zavedení požadavku na zabránění nezáměrných nastavení, která by mohla vést k nebezpečnému používání pohonů;

    Doplnění příkladů výkyvných rolet a posuvných rolet v obrázku 101.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

61/5111/FDIS

61/5141/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2 se musí používat společně s nejnovějším vydáním IEC 60335-1 a jejími změnami. Byla založena na základě pátého vydání (2010) této normy.

POZNÁMKA 1 Je-li v této normě zmiňována „část 1“, odkazuje to na IEC 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60335-1 tak, aby ji převedla na normu IEC: Požadavky na bezpečnost pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 2 Používá se dále uvedený číslovací systém:

      články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům části 1;

      poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku, nebo se nejedná o poznámky z části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

      doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.

POZNÁMKA 3 Používají se tyto druhy písma:

    požadavky: kolmé písmo;

    zkušební specifikace: kurziva;

    POZNÁMKY: malé kolmé písmo.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena,

    zrušena,

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60335-2-97
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Květen 2023

ICS 29.120.01; 91.060.50                                      Nahrazuje EN 60335-2-97:2006; EN 60335-2-97:2006/A11:2008
                                                                             EN 60335-2-97:2006/A2:2010; EN 60335-2-97:2006/A12:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení
(IEC 60335-2-97:2016)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment

(IEC 60335-2-97:2016)

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-97: Exigences
particulières
pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipments analogues

(IEC 60335-2-97:2016)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnliche Einrichtungen

(IEC 60335-2-97:2016)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-11-29. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60335-2-97:2023 E


Evropská předmluva

Tento dokument (EN IEC 60335-2-97:2023) obsahuje text IEC 60335-2-97:2016, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2024-03-01

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2026-03-01

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-97:2006 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument se používá společně s EN IEC 60335-2-97:2023/A1:2023 a EN IEC 60335-2-97:2023/A11:2023.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-97:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Obecný požadavek....................................................................................................................................................................... 10

5......... Obecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................................. 10

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 11

7......... Značení a návody.......................................................................................................................................................................... 11

8......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................. 12

9......... Rozběh elektromechanických spotřebičů................................................................................................................................. 12

10....... Příkon a proud................................................................................................................................................................................ 12

11....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 12

12....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................... 13

13....... Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě...................................................................................................... 13

14....... Přechodná přepětí......................................................................................................................................................................... 13

15....... Odolnost proti vlhkosti.................................................................................................................................................................. 13

16....... Unikající proud a elektrická pevnost.......................................................................................................................................... 13

17....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení.......................................................................................... 13

18....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 13

19....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 13

20....... Stabilita a mechanická nebezpečí............................................................................................................................................. 14

21....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 15

22....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 16

23....... Vnitřní spojování............................................................................................................................................................................ 16

24....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 16

25....... Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody................................................................................................................................. 16

26....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 16

27....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 16

28....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 16

29....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace........................................................................................................ 16

30....... Odolnost proti teplu a hoření....................................................................................................................................................... 16

31....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 17

32....... Záření, toxicita a podobná nebezpečí....................................................................................................................................... 17

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí motorů.................................................................................................................................. 20

Příloha R (normativní) Vyhodnocování programového vybavení.................................................................................................... 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

Obrázek 101 – Příklady typů poháněných částí................................................................................................................................... 18

Obrázek 102 – Příklad zkušebního přístroje bez poháněné části pro pohony pro rolování poháněných částí....................... 19

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud spotřebič, který je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty jinou částí 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypra-
cování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v poža-
davcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrických pohonů pro rolety, markýzy a žaluzie určené pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových pohonů a 480 V u ostatních pohonů.

POZNÁMKA 101 V rozsahu platnosti této normy jsou pohony napájené z baterií a ostatní stejnosměrné pohony.

POZNÁMKA 102 Příklady zařízení, která je možné pohánět, jsou

    markýzy ovládané pružinou se skládacím ramenem;

    žaluzie;

    mříže pro dveře a okna;

    projekční plátna;

    rolety pro dveře a okna;

    závěsy.

Příklady jsou znázorněny na obrázku 101.

POZNÁMKA 103 Pohony smějí být dodány s poháněnou částí.

Pohony, které nejsou určeny pro normální domácí použití, které však mohou být zdrojem nebezpečí pro veřejnost, jako jsou pohony určené pro používání neznalými osobami v obchodech, v lehkém průmyslu, v zemědělství a průmyslových budovách, jsou v rozsahu platnosti této normy.

Pokud je to použitelné, vztahuje se tato norma na běžná nebezpečí představovaná pohony, se kterými se mohou setkat všechny osoby doma a v jeho okolí. Obecně však nebere v úvahu

    osoby (včetně dětí), jimž

·   fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost; nebo

·   nedostatek zkušeností a znalostí

zabraňuje v bezpečném používání pohonu bez dozoru nebo poučení;

    hru dětí s pohonem.

POZNÁMKA 104 Upozorňuje se na skutečnost, že:

    pro pohony určené pro používání ve vozidlech nebo na palubách lodí nebo letadel mohou být nutné doplňující požadavky;

    v mnoha zemích existují předpisy vydané národními zdravotnickými úřady, národními úřady odpovědnými za bezpečnost práce a podobnými úřady.

POZNÁMKA 105 Tato norma neplatí pro

    pohony určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn);

    pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (IEC 60335-2-95);

    pohony pro roletové dveře (IEC 60335-2-103);

    pohony používané v budovách, jako jsou hangáry nebo budovy v těžkém průmyslu;

    pohony pro divadelní opony.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1     ČSN EN 60068-2-52:1996, která přejímala EN 60068-2-52:1996, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS