ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99; 33.060.01                                                                                                                      Srpen 2023

Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací –
Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 50705

36 0020

 

Lighting equipment with radio communication – Safety requirements

Équipements radioélectriques intégrés dans des appareils d'éclairage – Exigences de sécurité

Beleuchtungseinrichtung mit Funkkommunikation – Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50705:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50705:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60570 zavedena v ČSN EN 60570 ed. 2 (36 0611) Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

EN IEC 60598-2-1 zavedena v ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Stacionární svítidla

EN 60598-2-2 zavedena v ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla

EN 60598-2-3 zavedena v ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

EN 60598-2-4 zavedena v ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

EN 60598-2-5 zavedena v ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-5: Zvláštní požadavky – Širokoúhlé světlomety

EN 60598-2-8 zavedena v ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-8: Zvláštní požadavky – Ruční svítidla

EN 60598-2-10 zavedena v ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-10: Zvláštní požadavky – Přenosná dětská svítidla

EN 60598-2-11 zavedena v ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-11: Zvláštní požadavky – Svítidla pro akvária

EN 60598-2-12 zavedena v ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-12: Zvláštní požadavky – Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

EN 60598-2-13 zavedena v ČSN EN 60598-2-13 (36 0600) Svítidla – Část 2-13: Zvláštní požadavky – Svítidla zapuštěná v terénu

EN IEC 60598-2-17 zavedena v ČSN EN IEC 60598-2-17 (36 0600) Svítidla – Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

EN 60598-2-18 zavedena v ČSN EN 60598-2-18 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

EN 60598-2-19 zavedena v ČSN EN 60598-2-19 (36 0600) Svietidlá – Časť 2: Osobitné požiadavky – Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

EN 60598-2-20 zavedena v ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (36 0600) Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy

EN 60598-2-21 zavedena v ČSN EN 60598-2-21 (36 0600) Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Světelná lana

EN 60598-2-22 zavedena v ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení

EN IEC 60598-2-23 zavedena v ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-23: Zvláštní požadavky – Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

EN 60598-2-24 zavedena v ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-24: Zvláštní požadavky – Svítidla s omezenou teplotou povrchu

EN 60598-2-25 zavedena v ČSN EN 60598-2-25 (36 0600) Svítidla – Část 2-25: Zvláštní požadavky – Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

EN 61347-2-7 zavedena v ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními
bateriemi)

EN 61347-2-11 zavedena v ČSN EN 61347-2-11 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

EN 61347-2-13 zavedena v ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

EN IEC 62031 zavedena v ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

EN 62493:2015 zavedena v ČSN EN 62493 ed. 2:2015 (36 0091) Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

EN 62560 zavedena v ČSN EN 62560 (36 0701) Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost

EN 62776 zavedena v ČSN EN 62776 (36 0701) Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost

EN 62838 zavedena v ČSN EN 62838 (36 0701) LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění – Požadavky na bezpečnost

EN 62868 zavedena v ČSN EN 62868 (36 0701) Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (36 7909) Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 50705
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2023

ICS 29.140.99; 33.060.01

Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací – Bezpečnostní požadavky

Lighting equipment with radio communication – Safety requirements

Équipements radioélectriques intégrés dans
des appareils d'éclairage – Exigences de sécurité

Beleuchtungseinrichtung mit Funkkommunikation – Sicherheitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-08-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50705:2023 E


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Elektrické, mechanické, tepelné, fotobiologické a jiné bezpečnostní požadavky............................................................ 10

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2...... Svítidla............................................................................................................................................................................................. 10

4.3...... Světelné zdroje.............................................................................................................................................................................. 11

4.4...... Ostatní osvětlovací zařízení......................................................................................................................................................... 11

5......... Požadavky na vystavení člověka elektromagnetickým polím.............................................................................................. 11

6......... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50705:2023) vypracovala technická komise CLC/TC 34 Osvětlování.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-10-28

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2026-04-28

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky na rádiově ovládané osvětlovací zařízení.

POZNÁMKA 1 Příklady osvětlovacích zařízení jsou světelné zdroje, svítidla a ovládací zařízení pro světelné zdroje.

POZNÁMKA 2 S rádiově ovládaným osvětlovacím zařízením se samotné světelné zařízení stává rádiovým zařízením, na které se vztahují ustanovení RED (Radio Equipment Directive – Směrnice o rádiových zařízeních).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.