ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.30                                                                                                                                  Květen 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí
spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny
a výrobníky ledu

ČSN
EN IEC 60335-2-24
ed. 6

36 1050

idt IEC 60335-2-24:2020 + IEC 60335-2-24:2020-09/COR1:2021-08

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-24: Exigences particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-24: Besondere Anforderungen für Kühl-/Gefriergeräte und Speiseeis- und Eisbereiter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60335-2-24:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60335-2-24:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-12-09 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (36 1045) z listopadu 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60335-2-24:2022 dovoleno do 2025-12-09 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (36 1045) z listopadu 2010.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-11:1981 zavedena v ČSN 34 5791-2-11:1992 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky – Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí – Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

IEC 60079-1:2014 zavedena v ČSN EN 60079-1 ed. 3:2015 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

IEC 60079-7:2015 zavedena v ČSN EN 60079-7 ed. 3:2017 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

IEC 60079-7:2015/A1:2017 zavedena v ČSN EN 60079-7 ed. 3:2017/A1:2018 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

IEC 60079-15:2017 zavedena v ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4:2019 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

IEC 60252-1:2010 zavedena v ČSN EN 60252-1 ed. 2:2011 (35 8212) Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení a dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz

IEC 60252-1:2010/A1:2013 zavedena v ČSN EN 60252-1 ed. 2:2011/A1:2014 (35 8212) Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení a dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz

IEC 60335-2-34:2012 zavedena v ČSN EN 60335-2-34 ed. 4:2013 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

IEC 60335-2-34:2012/A1:2015 dosud nezavedena

IEC 60335-2-34:2012/A2:2016 dosud nezavedena

IEC 60335-2-34:2021 dosud nezavedena

IEC 60598-1:2014 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60598-1:2014/A1:2017 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015/A1:2018 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60695-11-3:2012 zavedena v ČSN EN 60695-11-3:2013 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-3: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W – Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

IEC 60695-11-20:2015 zavedena v ČSN EN 60695-11-20 ed. 2:2016 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W

IEC 60730-2-6:2015 zavedena v ČSN EN 60730-2-6 ed. 3:2016 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60730-2-6:2015/A1:2019 zavedena v ČSN EN 60730-2-6 ed. 3:2016/A1:2020 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

IEC 60851-4:2016 zavedena v ČSN EN 60851-4 ed. 2:2017 (34 7308) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 4: Chemické vlastnosti

ISO 209:2007 dosud nezavedena

ISO 817:2014 dosud nezavedena

ISO 817:2014/A1:2017 dosud nezavedena

ISO 4126-2:2018 zavedena v ČSN EN ISO 4126-2:2020 (13 4320) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

ISO 5149-1:2014 dosud nezavedena

ISO 5149-1:2014/A1:2015 dosud nezavedena

ISO 7010:2019 zavedena v ČSN EN ISO 7010:2021 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079 (soubor) (33 2320) Výbušné atmosféry

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

ČSN EN 62552 (soubor) (36 1060) Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody

ČSN EN 62552-1:2020 (36 1060) Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody – Část 1: Obecné požadavky

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady
navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60335-2-24:2020

Tuto část IEC 60335 vypracovala subkomise 61C: Bezpečnost chladicích spotřebičů pro domácnost a podobné použití, technické komise IEC TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto osmé vydání zrušuje a nahrazuje sedmé vydání z roku 2010, změnu 1:2012 a změnu 2:2017. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny oproti předchozímu vydání:

    text je v souladu s IEC 60335-1 ed. 5.2;

    některé poznámky byly převedeny na normativní text nebo vypuštěny (4, 5.2, 5.7, 7.1, 7.6, 7.10, 7.12, 19.1, 19.101, 19.102, 20.101, 20.102, 20.103, 20.104, 21, 22.7, 22.33, 22.101, 22.102, 22.103, 22.107, 22.108, 22.109, 30.1);

    byly aktualizovány citované dokumenty a přidružený text (2, 22.108, 22.109, tabulka 102, příloha CC);

    objasnění definice volného prostoru (3.6.104);

    je zahrnuto měření vstupního proudu chladicích spotřebičů používajících motorkompresory napájené invertory (10.2);

    zavedení zkoušek kompatibility pro izolaci vinutí motorkompresorů používaných s různými typy chladiv a olejů (22.9);

    byly aktualizovány požadavky na nezáměrný kontakt mezi nepokovenými hliníkovými trubkami a měděnými trubkami (22.111);

    objasnění zkoušení pro přístupné skleněné panely (22.116);

    zavedení požadavků na zapouzdřený materiál v chladicích spotřebičích, které jsou v kontaktu s tepelnou izolací, a vypuštění následné zkoušky (22.117, 30.2, 30.2.101, příloha EE);

    byly aktualizovány požadavky na rozběhové kondenzátory motorů (24.5, 24.8);

    vysvětlení zkoušky se zablokovaným rotorem motorů ventilátorů (příloha AA).

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

61C/861/FDIS

61C/863/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato část 2 se musí používat společně s nejnovějším vydáním IEC 60335-1 a jejími změnami. Byla založena na základě pátého vydání (2010) této normy.

POZNÁMKA 1 Je-li v této normě zmiňována „část 1“, odkazuje to na IEC 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60335-1 tak, aby ji převedla na normu IEC: Požadavky na bezpečnost na chladicí spotřebiče, spotřebičů na výrobu zmrzliny a výrobníků ledu.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 2 Používá se dále uvedený číslovací systém:

    články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům části 1;

    poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku, nebo se nejedná o poznámky z části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

    doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.

POZNÁMKA 3 Používají se tyto druhy písma:

    požadavky: kolmé písmo;

    zkušební specifikace: kurziva;

    POZNÁMKY: malé kolmé písmo.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

V uvedených zemích platí tyto odchylky.

    22.101: Patice žárovek E12 a E17 se kontrolují, jak je stanoveno pro patice žárovek E14 a B15. Patice žárovek E26 se kontroluje, jak je stanoveno pro patice žárovek E27 a B22 (Japonsko).

    22.110: Pro neutěsněné skleněné trubkové topné články platí odlišné požadavky na teplotu (Japonsko).

    22.117: Jsou přípustné pouze první dvě odrážky prvního odstavce požadavků (Austrálie a Nový Zéland).

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byly ke kapitole 2, článkům 11.1, 11.8, 11.101 19.1, 22.9 a 22.103 doplněna národní poznámka, která informuje o zapracování opravy IEC 60335-2-24:2020-09/COR1:2021-08.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60335-2-24
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Prosinec 2022

ICS 97.040.30                                                       Nahrazuje EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019,
                                                                             EN 60335-2-24:2010/A2:2019, EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu
(IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers
(IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021)

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-24: Exigences particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques
de glace

(IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-24: Besondere Anforderungen
für Kühl-/Gefriergeräte und Speiseeis- und Eisbereiter

(IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-08-31. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60335-2-24:2022 E


Evropská předmluva

Tento dokument (EN IEC 60335-2-24:2022) obsahuje text IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-06-09

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2025-12-09

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-24:2010 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Tento dokument se používá společně s EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) / nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) / nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZZA, která je nedílnou součástí EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-24:2020 + COR1:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 11

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 12

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 13

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 14

4......... Obecný požadavek....................................................................................................................................................................... 16

5......... Obecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................................. 16

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 18

7......... Značení a návody.......................................................................................................................................................................... 18

8......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................. 21

9......... Rozběh elektromechanických spotřebičů................................................................................................................................. 21

10....... Příkon a proud................................................................................................................................................................................ 21

11....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 22

12....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................... 24

13....... Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě...................................................................................................... 24

14....... Přechodná přepětí......................................................................................................................................................................... 25

15....... Odolnost proti vlhkosti.................................................................................................................................................................. 25

16....... Unikající proud a elektrická pevnost.......................................................................................................................................... 26

17....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení.......................................................................................... 26

18....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 26

19....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 26

20....... Stabilita a mechanická nebezpečí............................................................................................................................................. 28

21....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 30

22....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 30

23....... Vnitřní spojování............................................................................................................................................................................ 39

24....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 39

25....... Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody................................................................................................................................. 41

26....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 42

27....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 42

28....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 42

29....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace........................................................................................................ 42

30....... Odolnost proti teplu a hoření....................................................................................................................................................... 42

31....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 43

32....... Záření, toxicita a podobná nebezpečí....................................................................................................................................... 43

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 45

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí motorů.................................................................................................................................. 45

Příloha D (normativní) Alternativní požadavky na chráněné motorové jednotky.......................................................................... 45

Příloha P (informativní) Návod pro aplikování této normy na spotřebiče používané v tropických klimatech.......................... 45

Příloha AA (normativní) Zkouška se zablokovaným rotorem u motorů ventilátorů...................................................................... 46

Příloha BB (informativní) Metoda pro hromadění námrazy.............................................................................................................. 47

Příloha CC (normativní) Nejiskřící elektrická zařízení „n“ a podmínky zkoušky pro zařízení „dc“.............................................. 50

Příloha DD (informativní) Platné výrobní praktiky pro spotřebiče kompresorového typu, které používají hořlavé chladivo 51

Strana

Příloha EE (normativní) Zkouška pro zapouzdřený materiál v kontaktu s tepelnou izolací........................................................ 52

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 54

 

Obrázek 101 – Přístroj pro zkoušku přelitím......................................................................................................................................... 43

Obrázek 102 – Detail hrotu nástroje na vrypy...................................................................................................................................... 44

Obrázek AA.1 – Napájecí obvod pro zkoušku se zablokovaným rotorem jednofázového motoru ventilátoru....................... 46

Obrázek BB.1 – Náčrtek přístroje pro odpařování vody pro hromadění námrazy......................................................................... 48

Obrázek BB.2 – Přístroj pro vypařování vody pro hromadění námrazy.......................................................................................... 49

Obrázek EE.1 – Uspořádání zkušebního vzorku a hořáku................................................................................................................ 53

 

Tabulka 101 – Maximální teploty pro motorkompresory.................................................................................................................... 23

Tabulka 102 – Parametry hořlavosti chladiv........................................................................................................................................ 37

 

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud spotřebič, který je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty jinou částí 2
IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato část IEC 60335 se zabývá bezpečností dále uvedených spotřebičů, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů, 480 V u ostatních spotřebičů a 24 V u DC spotřebičů napájených z baterií:

    chladicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely;

    výrobníky ledu se zabudovanými motorkompresory a výrobníky ledu určené pro zabudování do mrazicích prostorů pro uchovávání potravin;

    chladicí spotřebičevýrobníky ledu pro používání při táboření, v obytných přívěsech a na lodích pro rekreační účely.

Tyto spotřebiče smějí být provozovány z napájecí sítě, ze samostatné baterie nebo smějí být napájeny jak ze sítě, tak i ze samostatné baterie.

Tato norma se rovněž zabývá bezpečností spotřebičů na výrobu zmrzliny určených pro používání v domácnostech, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů.

Zabývá se rovněž spotřebiči kompresorového typu pro domácnost a podobné účely, které používají hořlavá chladiva.

Tato norma nepojednává o technických vlastnostech, konstrukci a provozu těch chladicích spotřebičů, jimiž se zabývají jiné normy IEC.

Chladicí spotřebiče, které nejsou určeny pro normální používání v domácnosti, ale mohou přesto působit jako zdroj nebezpečí pro veřejnost, jako jsou

·       chladicí spotřebiče používané v kuchyňských koutech v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích,

·       chladicí spotřebiče používané v zemědělství a klienty v hotelích, motelech a dalších obytných prostorech,

·       chladicí spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní, a

·       chladicí spotřebiče používané ve stravovacích a podobných zařízeních mimo maloobchodní oblast

jsou v rozsahu platnosti této normy.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a blízkém okolí. Obecně však nebere v úvahu

    osoby (včetně dětí), jimž

·   fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost; či

·   nedostatek zkušeností a znalostí

zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení;

    hru dětí se spotřebičem.

POZNÁMKA 1 Upozorňuje se na skutečnost, že

    pro spotřebiče určené pro použití ve vozidlech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky;

    v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotnickými úřady, úřady zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce, vodohospodářskými společnostmi a podobnými úřady.

Tato norma neplatí pro

    spotřebiče určené pro používání ve venkovním prostoru;

    spotřebiče navržené výlučně pro průmyslové účely;

    spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn);

    spotřebiče opatřené baterií určenou jako zdroj napájení pro chladicí funkci;

    spotřebiče smontované na místě montérem;

    spotřebiče se samostatnými motorkompresory;

    motorkompresory (IEC 60335-2-34);

    výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely (IEC 60335-2-75);

    chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely (IEC 60335-2-89);

    spotřebiče na výrobu zmrzliny pro komerční účely (IEC 60335-2-118).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.