ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40                                                                                                                              Červenec 2021

Svítidla –
Část 2-1: Zvláštní požadavky – Stacionární svítidla

ČSN
EN IEC 60598-2-1
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-1:2020

Luminaires –
Part 2-1: Particular requirements – Fixed general purpose luminaires

Luminaires –
Partie 2-1: Exigences particulières – Luminaires fixes à usage général

Leuchten –
Teil
2-1: Besonderer Anforderungen – Ortfeste Leuchten für allgemaine Zwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60598-2-1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60598-2-1:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-05-07 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-1 (36 0600) z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60598-2-1:2021 dovoleno do 2024-05-07 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-1 (36 0600) z března 1997.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje v porovnání s předchozím vydáním technické změny, které jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-1:2020.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60598-1:2021 dosud nezavedena

Informativní údaje z IEC 60598-2-1:2020

Mezinárodní normu IEC 60598-2-1 vypracovala subkomise SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1979 a změnu 1:1987. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené technické změny (nedochází k žádným zásadním technickým změnám, viz příloha A):

a)   Rozsah platnosti byl upraven tak, aby byl v souladu s částí 1 tak, aby zahrnoval všechny zdroje elektrického světla,

b)   byly aktualizovány odkazy na část 1.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1511/FDIS

34D/1521/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tuto část 2-1 je nutno používat spolu s posledním vydáním IEC 60598-1 a jejími změnami. Byla vypracována
na základě osmého vydání (2014) a změny 1 (2017) této normy.

POZNÁMKA 1 Pokud je v tomto dokumentu uvedena „část 1“, odkazuje se na IEC 60598-1.

POZNÁMKA 2 V tomto dokumentu se používá následující typ písma:

–    prohlášení o shodě: kurzíva

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/35/ES ze dne 26. února 2014 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb. ze dne 18. dubna 2016, kterým se stanoví název nařízení vlády, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60598-2-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Květen 2021

ICS 29.140.40                                                                                                      Nahrazuje EN 60598-2-1:1989
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Svítidla –
Část 2-1: Zvláštní požadavky – Stacionární svítidla
(IEC 60598-2-1:2020)

Luminaires –
Part 2-1: Particular requirements – Fixed general purpose luminaires
(IEC 60598-2-1:2020)

Luminaires –
Partie 2-1: Exigences particulières – Luminaires fixes à usage général
(IEC 60598-2-1:2020)

Leuchten –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen – Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke
(IEC 60598-2-1:2020)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-03-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC:Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60598-2-1:2021 E

 

Evropská předmluva

Text dokumentu 34D/1511/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60598-2-1, který vypracovala IEC/SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Osvětlování, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60598-2-1:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-11-07

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-05-07

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-1:1989 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnicím je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-1:2020 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1.1...... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

1.2...... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

1.3...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

1.4...... Obecné požadavky zkoušek.......................................................................................................................................................... 8

1.5...... Třídění svítidel.................................................................................................................................................................................. 8

1.6...... Značení.............................................................................................................................................................................................. 8

1.7...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 8

1.8...... Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti...................................................................................................................................... 8

1.9...... Opatření na spojení s uzemněním............................................................................................................................................... 8

1.10.... Svorky................................................................................................................................................................................................ 8

1.11.... Vnější a vnitřní vodiče..................................................................................................................................................................... 8

1.12.... Ochrana před úrazem elektrickým proudem............................................................................................................................. 8

1.13.... Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky........................................................................................................................................ 8

1.14.... Odolnost proti prachu, pevným předmětům a vlhkosti............................................................................................................. 9

1.15.... Izolační odpor a elektrická pevnost, dotykový proud a proud ochranným vodičem........................................................... 9

1.16.... Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům......................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Přehled pozměněných článků obsahujících závažnější/kritičtější požadavky, které vyžadují přezkoušení výrobků ........................................................................................................................................................................................... 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 11

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty.............................................................................................................................................................................. 12

 


 

1.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky na stacionární svítidla pro obecné použití s elektrickými světelnými zdroji pro napájecí napětí nepřesahující 1 000 V.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.