ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                  Prosinec 2020

Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky
na zkoušení, dokumentaci a údržbu –
Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí –
Údržba PV systému

ČSN
EN IEC 62446-2

36 4623

idt IEC 62446-2:2020

Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance –
Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems

Systèmes photovoltaïques (PV) – Exigences pour les essais, la documentation et la maintenance –
Partie 2: Systèmes connectés au réseau électrique – Maintenance des systèmes PV

Photovoltaik(PV)-Systeme – Anforderungen an Prüfung, Dokumentation und Instandhaltung –
Teil 2: Netzgekoppelte Systeme – Instandhaltung von PV-Systemen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62446-2:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62446-2:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62446 stanoví požadavky a doporučení pro údržbu PV systémů, včetně pravidelných kontrol, preventivní údržby souvisící s bezpečností a vlastnostmi PV systémů, údržby po poruše a řešení vzniklých problémů. PV systémy připojené k síti jsou obecně považovány za velmi nenáročný způsob výroby energie. Ve srovnání s konvenčními zdroji energie, které využívají palivo nebo rotační stroje, PV systémy vyžadují určitou úroveň preventivní a nápravné údržby, aby mohly pracovat po celou dobu životnosti, jak bylo plánováno, což může být doba přesahující 20 let.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TS 61724-2 dosud nezavedena

IEC/TS 61724-3 dosud nezavedena

IEC/TS 61836:2016 dosud nezavedena

IEC 62020 zavedena v ČSN EN 62020 (35 4184) Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

EN 62446-1:2016 zavedena v ČSN EN 62446-1:2016 (36 4623) Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky
na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvá-
dění do provozu a kontrola

IEC/TS 62446-3:2017 dosud nezavedena

IEC 62548 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-651:2015 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60891 ed. 2 (36 4601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citova-
ných dokumentech a Souvisících ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník České agentury pro standardizaci: Alexander Fazekaš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.