ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99; 31.080.99                                                                                                                 Prosinec 2020

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly – Požadavky
na provedení

ČSN
EN IEC 62384
ed. 2

36 0511

idt IEC 62384:2020

DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules – Performance requirements

Appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour modules de LED – Exigences de performances

Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module – Anforderungen an die Arbeitsweise

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62384:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62384:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-06-17 se nahrazuje ČSN EN 62384 (36 0511) z dubna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje požadavky na provedení pro elektronická ovládací zařízení na stejnosměrné nebo střídavé napájení do 1 000 V včetně (při 50 Hz nebo 60 Hz) a s výstupním kmitočtem, který může být odlišný
od napájecího kmitočtu, připojená k LED modulům, která splňují IEC 62031. Ovládací zařízení pro LED moduly uvedené v tomto dokumentu je navrhováno tak, aby poskytovalo konstantní napětí nebo proud.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62384:2020 dovoleno do 2023-06-17 používat dosud platnou ČSN EN 62384 (36 0511) z dubna 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a) rozšíření rozsahu (stejnosměrný proud z 250 V na 1 000 V);

b) nové specifikace pro měření účiníku pro ovládací zařízení s nastavitelným / nekonstantním výstupem (například pro umožnění konstantního světelného toku);

c) vypuštění požadavků na audiofrekvenci;

d) výběr proudového zkušebního obvodu podle kapacity modulu (namísto výběru pomocí logických obvodů) nebo změnou nastavení zkušebního obvodu.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347-1 zavedena v ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61347-2-13 zavedena v ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.