ICS 13.020.01

ČSN

EN IEC 62430
ed. 2

 

36 9081

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-11-26 se nahrazuje ČSN EN 62430 (36 9081) z ledna 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.