ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120                                                                                                                                         Únor 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení
pro domácnost a podobné účely –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení
pro snímání teploty

ČSN
EN IEC 60730-2-9
ed. 4+A1

36 1960

idt IEC 60730-2-9:2015 + IEC 60730-2-9:2015/A1:2018

Automatic electrical controls –
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

Dispositifs de commande électrique automatiques –
Partie 2-9: Règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60730-2-9:2019 včetně změny
EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60730-2-9:2019 including its Amendment EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same
status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (36 1960) z července 2019.

S účinností od 2022-02-22 se nahrazuje ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (36 1960) z října 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60730-2-9:2019 dovoleno do 2022-02-22 používat dosud platnou ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (36 1960) z října 2011.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IEC 60730-2-9:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 z července 2019 převzala EN IEC 60730-2-9:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60730-2-9:2015 a Informativní údaje z IEC 60730-2-9:2015/AMD1:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60216-1:2013 zavedena v ČSN EN 60216-1 ed. 2:2013 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti
tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

IEC 60691 zavedena v ČSN EN 60691 ed. 3 (35 4735) Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

IEC 60730-2-4 zavedena v ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domác-
nost a podobné účely – Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické
motorkompresory

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079 (soubor) (33 2320) Výbušné atmosféry

ČSN ISO 23550 (soubor) (07 5871) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

ČSN EN 60335-2-5 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Změny podle EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019 jsou na levém okraji textu označeny svislou čarou.

Informativní údaje z IEC 60730-2-9:2015

Mezinárodní normu IEC 60730-2-9 vypracovala technická komise IEC/TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

72/990/FDIS

72/998/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání z roku 2008 a změnu 1:2011. Toto vydání je jejich technickou revizí. Toto vydání zahrnuje přizpůsobení textu dokumentu pátému vydání IEC 60730-1 a následující hlavní technické změny:

a)   modifikování zkoušek ohřev-zmrazení v kapitole 12;

b)   přizpůsobení požadavků EMC v H.26 k požadavkům uvedeným v jiných normách části 2;

c)   dodatečné požadavky v článku H.27 k pokrytí řídicích funkcí ovládacích prvků snímání teploty třídy B a C.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato Část 2-9 se má používat společně s IEC 60730-1. Byla vypracována na základě pátého vydání této normy (2013). Je třeba vzít do úvahy budoucí vydání nebo změny IEC 60730-1.

Tato Část 2-9 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly v IEC 60730-1, tak aby se toto vydání převedlo
do normy IEC: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.

Kde je v této normě uvedeno „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, měl by být odpovídajícím způsobem upraven odpovídající požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlení uvedené v části 1.

Kde není nezbytné provést změnu, uvádí tato část 2, že se použije příslušná kapitola nebo článek.

Při vývoji plně mezinárodní normy bylo nutné vzít v úvahu rozdílné požadavky vyplývající z praktických zkušeností v různých částech světa a rozpoznat rozdíly ve vnitrostátních elektrických systémech a pravidlech pro elektroinstalace.

Poznámky „v některých zemích“, které se týkají odlišností v národní praxi, jsou uvedeny v následujících článcích:

4.1.101

17.8.4.101

příloha AA

7.2, tabulka 1

17.16.101

kapitola CC.2

11.4.101

17.16.102

DD.9.2

11.101

17.16.105

EE.3.6

12.101.3

18.102.3

 

13.2

23.101

 

V této publikaci:

1)   Jsou použity následující druhy písma:

    vlastní požadavky: kolmé písmo;

    specifikace zkoušek: kurzíva;

    poznámky: malé kolmé písmo;

    slova definovaná v kapitole 2: tučné.

2)   Články, poznámky nebo položky, které doplňují ty, které jsou uvedené v části 1, jsou číslovány od 101, doplňující přílohy jsou označeny AA, BB, atd.

Seznam všech částí souboru IEC 60730 se společným názvem Automatická elektrická řídicí zařízení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Informativní údaje z IEC 60730-2-9:2015/AMD1:2018

Tuto změnu vypracovala subkomise technické komise IEC/TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení.

Text této změny se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

72/1112A/FDIS

72/1118/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této změny lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základní publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky
(stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámku

K článku 1.1 byla doplněna národní poznámka upozorňující na chybné číslování článku.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult s.r.o, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                             EN IEC 60730-2-9
EUROPEAN STANDARD                                                                     Únor 2019
NORME EUROPÉENNE                                                                       EN IEC 60730-2-9:2019/A1
EUROPÄISCHE NORM                                                                         Únor 2019

ICS 97.120                                                                                                           Nahrazuje EN 60730-2-9:2010

Automatická elektrická řídicí zařízení –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

(IEC 60730-2-9:2015 + IEC 60730-2-9:2015/A1:2018)

Automatic electrical controls –
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

(IEC 60730-2-9:2015 + IEC 60730-2-9:2015/A1:2018)

Dispositifs de commande électrique automatiques –
Partie 2-9: Règles particulières pour les dispositifs
de commande thermosensibles

(IEC 60730-2-9:2015 + IEC 60730-2-9:2015/A1:2018)

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen
an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte

(IEC 60730-2-9:2015 + IEC 60730-2-9:2015/A1:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-07-01, změna A1 k této normě byla schválena
dne 2018-03-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této změně bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídi-
cím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60730-2-9:2019 E
                                                                                                                    EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu (72/990/FDIS), budoucího čtvrtého vydání IEC 60730-2-9, který vypracovala technická komise IEC/TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60730-2-9:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-08-22

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-02-22

Tento dokument nahrazuje EN 60730-2-9:2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-9:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Evropská předmluva ke změně A1

Text dokumentu (72/1112/FDIS), budoucího vydání IEC 60730-2-9:2015/A1, který vypracovala technická komise IEC/TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-08-22

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-02-22

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-9:2015/A1:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti a citované dokumenty................................................................................................................................... 11

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

3......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 14

4......... Obecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................................... 14

5......... Jmenovité hodnoty........................................................................................................................................................................ 14

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 15

7......... Informace........................................................................................................................................................................................ 15

8......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 17

9......... Zajištění ochranného uzemnění................................................................................................................................................. 17

10....... Svorky a vývody............................................................................................................................................................................. 17

11....... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................ 17

12....... Odolnost proti vlhkosti a prachu................................................................................................................................................. 19

13....... Elektrická pevnost a izolační odpor........................................................................................................................................... 20

14....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 20

15....... Výrobní odchylky a nestabilita.................................................................................................................................................... 21

16....... Působení vlivů okolního prostředí.............................................................................................................................................. 22

17....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 22

18....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 27

19....... Části se závity a spoje.................................................................................................................................................................. 28

20....... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč pevnou izolací..................................................................... 28

21....... Odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene..................................................................................................................... 28

22....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 28

23....... Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) – Emise....................................................................................... 28

24....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 29

25....... Normální činnost........................................................................................................................................................................... 29

26....... Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) – Odolnost.................................................................................. 29

27....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 29

28....... Pokyny pro používání elektronického rozpojení...................................................................................................................... 29

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 30

Příloha G (normativní) Zkoušky odolnosti proti teplu, vzplanutí a šíření plamene........................................................................ 30

Příloha H (normativní) Požadavky na elektronická řídicí zařízení.................................................................................................... 31

Příloha J (normativní) Požadavky na prvky termistoru a řídicí zařízení s termistory.................................................................... 37

Příloha AA (informativní) Maximální výrobní odchylky a nestabilita................................................................................................ 38

Příloha BB (informativní) Činitel času................................................................................................................................................... 39

Příloha CC (informativní) Počet cyklů.................................................................................................................................................... 42

Příloha DD (normativní) Řídicí zařízení pro použití v zemědělských uzavřených objektech...................................................... 43

Příloha EE (informativní) Směrnice pro používání řídicích zařízení pro snímání teploty v rámci rozsahu platnosti
IEC 60730-2-9................................................................................................................................................................................ 46

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 67

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 70

Strana

Obrázky

Obrázek 101 – Nástroj pro zkoušku rázem........................................................................................................................................... 18

Obrázek 102 – Hliníkový válec pro metodu změny teploty................................................................................................................ 26

Obrázek BB.1 – Určení činitele času v případě náhlé změny teploty.............................................................................................. 40

Obrázek BB.2 – Určení činitele času v případě lineárního zvyšování teploty zkušební lázně.................................................... 41

Obrázek EE.1 – Termostat....................................................................................................................................................................... 55

Obrázek EE.2 – Omezovač teploty se samočinným znovunastavením.......................................................................................... 56

Obrázek EE.3 – Omezovač teploty s nesamočinným znovunastavením....................................................................................... 56

Obrázek EE.4 – Tepelná pojistka se samočinným znovunastavením............................................................................................ 57

Obrázek EE.5 – Tepelná pojistka s ručním znovunastavením.......................................................................................................... 58

Obrázek EE.6 – Jednoúčelové zařízení................................................................................................................................................. 59

Obrázek EE.7 – Trojstupňový řídicí systém........................................................................................................................................... 60

Obrázek EE.8 – Schématický diagram ukazující použití různých řídicích zařízení schválených podle IEC 60730-2-9......... 63

 

Tabulky

Tabulka 1 – Požadované informace a způsoby poskytování informací......................................................................................... 16

Tabulka H.101 – Dovolená kritéria......................................................................................................................................................... 33

Tabulka BB.1 – Metoda určení a ověření hodnoty činitele času (viz 11.101)................................................................................. 41

Tabulka EE.1 – Typické příklady třídění řídicích zařízení pro snímání teploty podle IEC 60730-2-9......................................... 61

Tabulka EE.2 – Příklady řídicí zařízení, u nichž se očekává, že budou v provozu v průběhu kapitoly 11 a 19
IEC 60335 (soubor)....................................................................................................................................................................... 64

Tabulka EE.3 – Pokyny pro obecné použití jednotlivých druhů řídicích zařízení........................................................................... 65

 

1 Rozsah platnosti a citované dokumenty

Tato kapitola z části 1 platí s touto změnou:

1.1Rozsah platnosti

Nahrazuje se:

Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení smí využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci.

POZNÁMKA V této normě se pod termínem „zařízení“ rozumí „spotřebič a zařízení“.

Tato norma se použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty tvořící součást řídicího systému automatizace budov v rozsahu platnosti ISO 16484.

Tato norma se také použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty, které smí být používány veřejností, jako například zařízení určená pro použití v obchodech, kancelářích, nemocnicích, farmách a v průmyslových a komerčních aplikacích.

Tato norma se nevztahuje na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty určené výhradně pro aplikace v průmyslových procesech, není-li to výhradně uvedeno v příslušné výrobkové normě.

1.1.1

Nahrazuje se:

Tato norma se vztahuje na inherentní bezpečnost, provozní hodnoty, provozní dobyprovozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a na zkoušení automatických elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty používaných v zařízeních nebo spolu se zařízeními.

POZNÁMKA Příklady takových řídicích zařízení zahrnují termostaty ohřívačů vody, řídicí zařízení ventilátorů, omezovače teplotytepelné pojistky.

Tato norma se také použije pro funkční bezpečnost systémů s nízkou úrovní složitosti a systémů snímání teploty s nízkou složitostí.

1.1.2

Doplňuje se:

Tato norma platí také pro elektrickou bezpečnost řídicích zařízení pro snímání teploty s neelektrickými výstupy, jako jsou řídicí zařízení pro tok chladiva a plynu.

1.1.3 Neplatí.

1.1.4

Nahrazuje se:

Tato norma se použije na ruční řízení, je-li elektricky a/nebo mechanicky integrováno do automatického řídicího zařízení pro snímání teploty.

POZNÁMKA Požadavky pro ruční přepínače, které netvoří součást automatického řízení, jsou obsaženy v IEC 61058-1.

1.1.5

Nahrazuje se:

Tato norma se použije na řídicí zařízení pro snímání teploty napájené AC nebo DC zdrojem se jmenovitým napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo 600 V DC.

1.1.6

Nahrazuje se:

Tato norma nebere do úvahy hodnotu odezvy automatické činnosti řídicího zařízení pro snímání teploty, je-li tato hodnota odezvy závislá na způsobu montáže zařízení. Má-li hodnota odezvy významný účel z hlediska ochrany uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota stanovená v příslušné výrobkové normě nebo stanovená výrobcem zařízení.

1.1.7

Nahrazuje se:

Tato norma také platí pro řídicí zařízení pro snímání teploty obsahující elektronická zařízení, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze H a řídicí zařízení pro snímání teploty používající termistory NTC nebo PTC, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze J.

Doplňuje se článek:

1.1.101 Tato norma platí pro jednoúčelová zařízení, jak jsou definována v této normě.

1.1NP1) Citované dokumenty

Doplňuje se:

EN 60216-1:2013 Electrical insulating materials – Properties of thermal endurance – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results

(Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky)

IEC 60691 Thermal links – Requirements and application guide

(Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití)

IEC 60730-2-4 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type

(Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Správně má být jako číslo článku uvedeno číslo 1.2.