ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20                                                                                                                               Prosinec 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné
stroje na závity

ČSN
EN 62841-3-12

36 1510

mod IEC 62841-3-12:2017

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 3-12: Exigences particulières relatives aux machines à fileter portables

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3-12: Besondere Anforderungen für transportable Gewindeschneidmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-3-12:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-3-12:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-06-21 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-3-12:2019 dovoleno do 2023-06-21 používat dosud platnou ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Významné změny v tomto vydání oproti ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) z prosince 2011 jsou následující (malé změny nejsou uvedeny):

    V kapitole 8 doplněny bezpečnostní pokyny,

    v kapitole 11 doplněno měření jmenovitého příkonu nebo proudu,

    v kapitole 12 doplněn postup měření oteplení,

    v kapitole 18 Abnormální činnost zavedena Úroveň vlastností,

    v kapitole 19 Mechanická nebezpečí upravena zkouška doběhu vřetena,

    v kapitole 21 Konstrukce doplněna ochrana proti opětovnému spuštění,

    v kapitole 24 doplněny požadavky na pohyblivé přívody,

    doplněn obrázek stroje na závity,

    v příloze I.2 se mění způsob měření hluku,

    doplněna příloha K pro bateriové nářadí a bateriové soupravy,

    doplněna příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace,

    doplněna příloha ZZ Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES [2006 OJ L157], které mají být pokryty.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60947-5-1 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ANSI/ASME B1.20.2M:2006 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 62841-1:2016 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-3-12:2017 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62841-3-12:2017

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

116/338/FDIS

116/343/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost, je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s. r. o., Česká Lípa, IČO 658251, Pavel Řehák

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 62841-3-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Červen 2019

ICS 25.140.20                                                                                                    Nahrazuje EN 61029-2-12:2011

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí
a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity
(IEC 62841-3-12:2017, modifikovaná)

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools
and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines
(IEC 62841-3-12:2017, modified)

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 3-12: Exigences particulières relatives
aux machines à fileter portables
(IEC 62841-3-12:2017)

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3-12: Besondere Anforderungen für transportable Gewindeschneidmaschinen
(IEC 62841-3-12:2017, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-09-27. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídi-
cím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                             Ref. č. EN 62841-3-12:2019 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 116/338/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-3-12, který vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC‑CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-3-12:2019.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace normy IEC 62841-3-12 (116/338/FDIS), vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-12-21

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-06-21

Tento dokument nahrazuje EN 61029-2-12:2011.

Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1:                  Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4:   Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 3-12 se používá ve spojení s EN 62841-1:2015.

Tato část 3-12 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 62841-1:2015 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 3-12, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Jsou použity následující typy písma:

–   požadavky: obyčejný typ

–   zkušební specifikace: kurzíva;

–    poznámky: malý typ.

Termíny uvedené v kapitole 3 jsou vytištěny tučně.

Články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 62841-3-12:2017, jsou označeny „Z“.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 3-12 poskytuje způsob, jak splnit
základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62841-3-12:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Obecné podmínky zkoušek........................................................................................................................................................... 8

6......... Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí................................................................................................................................. 8

7......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 9

8......... Označování a návod k používání.................................................................................................................................................. 9

9......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................. 10

10....... Rozběh............................................................................................................................................................................................ 10

11....... Příkon a proud................................................................................................................................................................................ 10

12....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 11

13....... Odolnost proti teplu a ohni........................................................................................................................................................... 11

14....... Odolnost proti vlhku...................................................................................................................................................................... 11

15....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 11

16....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení.......................................................................................... 11

17....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 11

18....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 11

19....... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 12

20....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 12

21....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 12

22....... Vnitřní vedení................................................................................................................................................................................. 12

23....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 13

24....... Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody..................................................................................................... 13

25....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 13

26....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 13

27....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 13

28....... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací.................................................................................... 13

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 15

Příloha I (normativní) Měření emisí hluku a vibrací............................................................................................................................. 15

Příloha K (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy......................................................................................................... 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 18

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES
[2006 OJ L157], které mají být pokryty...................................................................................................................................... 24

Obrázky

Obrázek 101 – Stroj na závity.................................................................................................................................................................. 14

Tabulky

Tabulka 101 – Zatěžovací krouticí moment.......................................................................................................................................... 10

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností.......................................................................................................................................... 11

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2006/42/ES............................................................ 24

 

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro přenosné stroje na závity.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.