ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31 260;27.160                                                                                                                          Prosinec 1997

Fotovoltaické (FV) systémy
Parametry rozhraní s uživatelskou sítí

ČSN
EN 61727

36 4620

idt IEC 1727:1995

Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface

Systèmes photovolta?qiues (PV) Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau

Photovoltaische (PV) Systeme Eigenschaften der Netz-Schnittstelle

Tato norma je identická s EN 61727:1995.

This standard is identical with EN 61727:1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     50793

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 555-2:1982 nahrazena IEC 1000-3-2:1995 zavedenou v ČSN EN 61000-3-2 + A12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 2: Meze pro emise harmonického proudu (Zařízení se vstupním fázovým proudem £16 A) (idt IEC 1000-3-2:1995 + A12:1996) (33 3432)

IEC 555-3:1982 je zavedena v ČSN EN 60555-3 +A1 Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 3: Kolísání napětí (obsahuje změnu A1:1991) (idt IEC 555-3:1982) (33 3443)

IEC 1173:1992 je zavedena v ČSN EN 61173 Přepěťová ochrana pro fotovoltaické (FV) systémy vyrábějící energii. Návod (36 4620)

IEC 1277:1995 dosud nezavedena

CIGRE 123:1992 specifikace je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, 110 02  Praha 1, Biskupský dvůr 5

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1727:1995  Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface (Fotovoltaické (FV) systémy - Parametry rozhraní s uživatelskou sítí)

Porovnání s IEC 1727:1995

Tato norma je identická s IEC 1727:1995 a navíc obsahuje normativní přílohu ZA.

Informativní údaje z IEC 1727:1995

Tato norma byla připravena technickou komisí IEC č.82: Solární fotovoltaické energetické systémy.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

82/122/DIS

82/138/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy jsou uvedeny ve zprávě o hlasování, uvedené v tabulce výše.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing.Dagmar Balášová, Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748, IČO 48740420

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 61727

EUROPEAN STANDARD                                                                                              Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE                                                                                                

EUROPÄISCHE NORM

ICS 31.260

Deskriptory: photovoltaic systems, utility interface, power quality, protection equipment, personnel safety

Fotovoltaické (FV) systémy
Parametry rozhraní s uživatelskou sítí
(IEC 1727:1995)

Photovoltaic (PV) systems
Characteristics of the utility interface
 (IEC 1727:1995)

Systèmes photovolta?ques (PV)

Caractéristiques de ľ interface de raccordement
au réseau (CEI 1727:1995)

Photovoltaische (PV) Systeme
Eigenschaften der Netz-Schnittstelle
(IEC 1727:1995)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-07-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložena členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 82/122/DIS, budoucí 1.vydání IEC 1727, vypracovaného IEC TC 82 Solární fotovoltaické energetické systémy, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako evropská norma EN 61727 dne 1995-07-04.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení
o  schválení EN k přímému použití jako normy národní                          (dop) 1996-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,které jsou
s EN v rozporu                                                                                   (dow) 1996-04-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou nedílnou součástí normy. Přílohy označené jako „informativní“ se uvádějí pouze pro informaci.

Tato norma obsahuje normativní přílohu ZA a informativní přílohu A a B.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1727:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

V oficiální verzi normy je třeba u přílohy B „Bibliografie“ doplnit tuto poznámku u vyznačené normy IEC 1194:

POZNÁMKA - Harmonizována jako EN 61194:1995 (modifikovaná).


Strana 5

Obsah

Strana

Kapitola

1          Předmět normy a rozsah platnosti............................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy........................................................................................................................................................... 6

3          Definice............................................................................................................................................................................. 6

4          Kvalita elektrické energie............................................................................................................................................... 7

5          Ochrana zařízení FV systému a osobní bezpečnost................................................................................................ 8

Obrázky

1          Blokové schéma FV systému připojeného k síti přes  ručně ovládaný bezpečnostní vypínač...................... 10

2          Blokové schéma FV systému připojeného k síti přes elektromechanické bezpečnostní rozpojování......... 11

A.1       Blokové a propojovací schéma fotovoltaického systému..................................................................................... 12

A.2       Hlavní funkční prvky FV systému vyrábějícího  elektrickou energii, subsystémy a schémata toku elektrické energie   13

Přílohy

A          FV systém a rozhraní.................................................................................................................................................... 12

B          Bibliografie..................................................................................................................................................................... 14

ZA        Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich  odpovídajícími evropskými normami....................... 15


Strana 6

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma určuje požadavky na rozhraní mezi FV systémem a uživatelskou sítí a poskytuje technická doporučení.

POZNÁMKA - Požadavky na rozhraní se mohou různit, jsou-li zahrnuty akumulační systémy, nebo jsou-li řídicí signály pro činnost FV systému dodávany ze sítě.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřejnění této normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podlehají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této normy by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 555-2:1982 Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobným zařízením. Část 2: Harmonické

IEC 555-3:1982 Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 3: Kolísání napětí

IEC 1173:1992 Přepěťová ochrana pro fotovoltaické (FV) systémy vyrábějící energii - Návod

IEC 1277:1995 Pozemní fotovoltaické (FV) systémy vyrábějící elektrickou energii - Všeobecná ustanovení a návod

CIGRE 123:1992 Zařízení produkující rušení harmonickými kmitočty a podmínky ovládání jejich připojování k hlavnímu zdroji energie-- Vynechaný text --