ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.040.99                                                                                                                                  Květen 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

ČSN
EN IEC 60335-2-76
ed. 3

36 1050

idt IEC 60335-2-76:2018 + IEC 60335-2-76:2018/COR1:2018-11

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-76: Exigences particulières pour les électrificateurs de clôtures

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-76: Besondere Anforderungen für Elektrozaungeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60335-2-76:2018 včetně opravy     
EN IEC 60335-2-76:2018/AC:2018-12. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60335-2-76:2018 including its Corrigendum EN IEC 60335-2-76:2018/AC:2018-12. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-03 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) z října 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60335-2-76:2018 dovoleno do 2021-08-03 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) z října 2005.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-52:2017 zavedena v ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2:2018 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60320-3 zavedena v ČSN EN 60320-3 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 3: Normalizační listy a měrky

ISO 3864-1 zavedena v ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

ČSN EN 60335-2-87 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60335-2-76:2018

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala subkomise 61H Bezpečnost elektrických spotřebičů pro zemědělství technické komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 2002 včetně jeho změny 1:2006 a změny 2:2013. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Významné změny v tomto vydání v porovnání s předchozím vydáním jsou následující:

·       text byl uveden do souladu s ed. 5.2 části 1;

·       zavedení doplňujících požadavků na bezpečnostní ohradníky (kapitoly 3, 7, 19, 22, obrázky a příloha BB);

·       specifické požadavky na ohradníky napájené z baterií byly přesunuty do přílohy S.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

61H/366/FDIS

61H/367/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Následující odchylky platí v uvedených zemích:

6.101 Jsou povoleny pouze energeticky omezené ohradníky (celá EU a země ESVO).

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.8.101 a příloze ZA doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60335-2-76
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Říjen 2018

ICS 65.040.99                                                                                                   Nahrazuje EN 60335-2-76:2005,
                                                                                                                          EN 60335-2-76:2005/A1:2006,
                                                                                                                        EN 60335-2-76:2005/A11:2008,
                                                                                                                         EN 60335-2-76:2005/A12:2010
                                                                                                                        a EN 60335-2-76:2005/A2:2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky
(IEC 60335-2-76:2018)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

(IEC 60335-2-76:2018)

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-76: Exigences particulières
pour les électrificateurs de clôtures
(IEC 60335-2-76:2018)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-76: Besondere Anforderungen
für Elektrozaungeräte
(IEC 60335-2-76:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-08-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60335-2-76:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 61H/366/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60335-2-76, který vypracovala subkomise 61H Bezpečnost elektrických spotřebičů pro zemědělství technické komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60335-2-76:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-05-03

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-08-03

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-76:2005, EN 60335-2-76:2005/A1:2006, EN 60335-2-76:2005/A11:2008, EN 60335-2-76:2005/A12:2010 a EN 60335-2-76:2005/A2:2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-76:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Obecný požadavek....................................................................................................................................................................... 15

5......... Obecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................................. 15

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 16

7......... Značení a návody.......................................................................................................................................................................... 16

8......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................. 18

9......... Rozběh elektromechanických spotřebičů................................................................................................................................. 19

10....... Příkon a proud................................................................................................................................................................................ 19

11....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 19

12....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................... 21

13....... Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě...................................................................................................... 21

14....... Přechodná přepětí......................................................................................................................................................................... 21

15....... Odolnost proti vlhkosti.................................................................................................................................................................. 22

16....... Unikající proud a elektrická pevnost.......................................................................................................................................... 22

17....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení.......................................................................................... 23

18....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 23

19....... Abnormální činnost....................................................................................................................................................................... 24

20....... Stabilita a mechanická nebezpečí............................................................................................................................................. 25

21....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 25

22....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 26

23....... Vnitřní spojování............................................................................................................................................................................ 30

24....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 30

25....... Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody................................................................................................................................. 30

26....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 30

27....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 31

28....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 31

29....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace........................................................................................................ 31

30....... Odolnost proti teplu a hoření....................................................................................................................................................... 31

31....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 31

32....... Záření, toxicita a podobná nebezpečí....................................................................................................................................... 32

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 37

Příloha A (informativní) Kusové zkoušky.............................................................................................................................................. 37

Příloha B (normativní) Spotřebiče napájené z akumulátorových baterií, které se nabíjejí ve spotřebiči................................. 38

Příloha S (normativní) Spotřebiče na baterie napájené bateriemi, které není možné nabíjet,
nebo které se nenabíjejí ve spotřebiči....................................................................................................................................... 39

Příloha AA (informativní) Obvod pro nezávislé řízení spínací rychlosti hlavního impulzního spínacího zařízení................... 42

Příloha BB (normativní) Návod pro instalaci a připojení elektrických ohradníků.......................................................................... 43

BB.1.. Návod pro elektrické ohradníky pro zvířata.............................................................................................................................. 43

BB.2.. Návod pro elektrické bezpečnostní ohradníky nenapájené ze skupiny bezpečnostních zdrojů energie.................... 44

BB.3.. Návod pro elektrické bezpečnostní ohradníky napájené ze skupiny bezpečnostních zdrojů energie......................... 46

Strana

Příloha CC (informativní) Instalace elektrických bezpečnostních ohradníků................................................................................. 50

CC.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 50

CC.2.. Umístění elektrického bezpečnostního ohradníku.................................................................................................................. 50

CC.3.. Zakázaná oblast pro pulzní vodiče............................................................................................................................................ 50

CC.4.. Oddělení mezi elektrickým ohradníkem a fyzickou zábranou............................................................................................. 50

CC.5.. Zakázaná montáž.......................................................................................................................................................................... 50

CC.6.. Provoz elektrického bezpečnostního ohradníku..................................................................................................................... 50

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 54

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 55

 

Obrázek 101 – Schématické příklady zdrojů energie typu A, B a C................................................................................................. 32

Obrázek 102 – Schématické příklady různých zdrojů energie typu D............................................................................................. 33

Obrázek 103 – Charakteristická mezní čára proudově omezeného zdroje energie.................................................................... 34

Obrázek 104 – Zkušební uspořádání pro skupinu bezpečnostních zdrojů energie typu R......................................................... 35

Obrázek 105 – Zkušební uspořádání pro skupinu bezpečnostních zdrojů energie typu S......................................................... 36

Obrázek AA.1 – Obvod pro nezávislé řízení spínací rychlosti hlavního impulzního spínacího zařízení................................... 42

Obrázek BB.1 – Značka pro výstražnou značku................................................................................................................................... 49

Obrázek CC.1 – Zakázaný prostor pro pulzní vodiče.......................................................................................................................... 51

Obrázek CC.2 – Typické konstrukce, u nichž je elektrický bezpečnostní ohradník přístupný veřejnosti.................................. 52

Obrázek CC.3 – Typické konstrukce ohradníků, u nichž je elektrický bezpečnostní ohradník nainstalován v oknech a světlících.......................................................................................................................................................................................................... 53

 

Tabulka 101 – Zdrojová impedance baterie......................................................................................................................................... 20

Tabulka 102 – Hodnoty násobících činitelů maximálního a minimálního jmenovitého napětí.................................................. 20

Tabulka 103 – Nastavení hodnoty zkušebního napájecího napětí.................................................................................................. 20

Tabulka 104 – Sled zkušebního napájení pro různé druhy napětí................................................................................................... 21

Tabulka 105 – Doplňková zkušební napětí........................................................................................................................................... 23

Tabulka BB.1 – Minimální vzdušné vzdálenosti od síťových vedení u elektrických ohradníků pro zvířata.............................. 43

Tabulka BB.2 – Minimální vzdušné vzdálenosti od síťových vedení u elektrických bezpečnostních ohradníků
nenapájených ze skupiny bezpečnostních zdrojů energie................................................................................................... 45

Tabulka BB.3 – Minimální vzdušné vzdálenosti od síťových vedení u elektrických bezpečnostních ohradníků
napájených ze skupiny bezpečnostních zdrojů energie........................................................................................................ 48

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud spotřebič, který je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty jinou částí 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

POZNÁMKA 1 Kde je v této publikaci zmíněna „část 1“, odkazuje se na IEC 60335-1.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 2 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 3 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato část IEC 60335 se vztahuje na bezpečnost zdrojů energie pro elektrické ohradníky, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V a pomocí nichž lze napájet nebo monitorovat vodiče ohradníků v zemědělství, ohradníků pro dozor nad domácími nebo divokými zvířaty a u bezpečnostních ohradníků.

POZNÁMKA 101 Příklady zdrojů energie pro elektrické ohradníky, které jsou v rozsahu platnosti této normy, jsou:

-      zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě;

-      bateriové zdroje pro elektrické ohradníky připojitelné k síti, zobrazené na obrázku 101 a obrázku 102;

-      zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené z baterií, které nelze nabíjet, buď vestavěných, nebo oddělených.

Tato norma obecně nebere v úvahu

    používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru;

    hru malých dětí se spotřebiči.

POZNÁMKA 102 Upozorňuje se na skutečnost, že:

    pro spotřebiče určené pro používání na palubách lodí nebo letadel, mohou být nutné doplňující požadavky;

    v mnoha zemích existují předpisy vydané národními zdravotnickými úřady, úřady odpovědnými za bezpečnost práce,
národními vodohospodářskými společnostmi a podobnými úřady;

POZNÁMKA 3 Tato norma neplatí pro:

-      elektromagnetické obojky pro výcvik zvířat;

-      spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je korozivní nebo výbušná atmosféra (výpary nebo plyn);

    samostatné nabíječe baterií (IEC 60335-2-29);

    elektrická rybářská zařízení (IEC 60335-2-86);

    elektrická zařízení na omračování zvířat (IEC 60335-2-87);

    zdravotnické elektrické přístroje (IEC 60601).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.