ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.040.50                                                                                                                                   Leden 2019

Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy –
Část 4: Obytné prostory

ČSN
EN 50173- 4
ed. 2

36 7253

 

Information technology – Generic cabling systems –
Part 4: Homes

Technologies de l’information – Systèmes de câblage générique –
Partie 4: Locaux d’habitation

Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen –
Teil 4: Wohnungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50173-4:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50173-4:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-19 se nahrazuje ČSN EN 50173-4 (36 7253) z dubna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50173-4:2018 dovoleno do 2021-03-19 používat
dosud platnou ČSN EN 50173-4 (36 7253) z dubna 2008.

Změny proti předchozí normě

Viz kapitola Evropská předmluva.

Informace o citovaných dokumentech

CLC/TR 50173-99-2 dosud nezavedena

EN 50173-1:2018zavedena v ČSN 50173-1 ed. 4:2019 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Obecné požadavky

EN 50174-1 zavedena v ČSN EN 50174-1 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

EN 50174-2 zavedena v ČSN EN 50174-2 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

EN 50174-3 zavedena v ČSN EN 50174-3 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

EN 60728-1 zavedena v ČSN EN 60728-1 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály
a interaktivní služby – Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

EN 61076-3-104zavedena v ČSN EN 61076-3-104 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

EN 61076-3-106 zavedena v ČSN EN 61076-3-106 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-106: Obdélníkové konektory – Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

EN 61754-20:2012zavedena v ČSN EN 61754-20 ed. 2: 2012 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Souvisící ČSN

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (36 7211)Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-8 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

ČSN EN 50098-1 (87 0505) Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů – Část 1: Základní přístup ISDN

ČSN EN 50098-2 (87 0505) Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů – Část 2: ISDN 2 048 kbit/s – Primární přístup a rozhraní pronajatých linek

ČSN EN 50090 (soubor) (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)

ČSN EN 50173-2 (36 7253)Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-5 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50310 ed. 4 (36 9072) Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

ČSN EN 50700 (36 7257) Informační technologie – Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

ČSN EN 60603-7-71 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

ČSN EN 60728-3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

ČSN EN 60728-4 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě

ČSN EN 60728-5 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 5: Stanice systému

ČSN EN 60728-6 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 6: Optická zařízení

ČSN EN 60728-10 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 10:
Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

ČSN EN 60728-11 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

ČSN EN 61076-3-110 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

ČSN EN 61169-1 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 1: Kmenová specifikace – Obecné požadavky a metody měření

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

ČSN EN 61169-24 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 24: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům B.1.1 a C.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Miroslav Pospíšil, IČO 05901227

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50173- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červen 2018

ICS 33.040.50                                                                                                         Nahrazuje EN 50173-4:2007

Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy –
Část 4: Obytné prostory

Information technology – Generic cabling systems –
Part 4: Homes

Technologies de l’information – Systèmes
de câblage générique –
Partie 4: Locaux d’habitation

Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen –
Teil 4: Wohnungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-03-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50173-4:2018 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Rozsah platnosti a shoda............................................................................................................................................................. 13

1.1...... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 13

1.2...... Shoda.............................................................................................................................................................................................. 13

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 14

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 14

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 14

3.2...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 15

4......... Struktura systému univerzální kabeláže v obytném prostoru............................................................................................... 15

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

4.2...... Funkční prvky................................................................................................................................................................................. 16

4.3...... Struktura a hierarchie................................................................................................................................................................... 16

4.4...... Kabelážní subsystémy................................................................................................................................................................. 17

4.4.1... Kabelážní subsystémy obytných prostorů................................................................................................................................ 17

4.4.2... Přidružené kabelážní systémy.................................................................................................................................................... 18

4.5...... Cíle návrhu..................................................................................................................................................................................... 19

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

4.5.2... Primární domovní kabeláž.......................................................................................................................................................... 19

4.5.3... Sekundární domovní kabeláž..................................................................................................................................................... 20

4.5.4... Kabeláž síťového přístupu........................................................................................................................................................... 20

4.6...... Umístění funkčních prvků............................................................................................................................................................ 20

4.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

4.6.2... Aplikační vývody............................................................................................................................................................................ 21

4.6.3... Rozvodné uzly................................................................................................................................................................................ 21

4.6.4... Kabely.............................................................................................................................................................................................. 21

4.7...... Rozhraní.......................................................................................................................................................................................... 21

4.7.1... Rozhraní zařízení (EI) a zkušební rozhraní (TI)........................................................................................................................ 21

4.7.2... Kanály a spoje............................................................................................................................................................................... 23

4.8...... Dimenzování a konfigurace........................................................................................................................................................ 23

4.8.1... Rozvodné uzly................................................................................................................................................................................ 23

4.8.2... Kabely.............................................................................................................................................................................................. 24

4.8.3... Spojovací technické prostředky.................................................................................................................................................. 25

4.8.4... Propojovací šňůry zařízení.......................................................................................................................................................... 25

4.8.5... Aplikační vývody............................................................................................................................................................................ 25

4.8.6... Rozhraní externích sítí.................................................................................................................................................................. 26

5......... Požadavky na kanály v obytných prostorech........................................................................................................................... 26

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

5.2...... Vlastnosti prostředí........................................................................................................................................................................ 27

5.3...... Přenosové vlastnosti..................................................................................................................................................................... 27

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

5.3.2... Konstrukce kanálu......................................................................................................................................................................... 27

Strana

5.3.3... Symetrická kabeláž....................................................................................................................................................................... 27

5.3.4... Koaxiální kabeláž.......................................................................................................................................................................... 27

5.3.5... Kanály optické vláknové kabeláže............................................................................................................................................. 28

6......... Referenční provedení v obytných prostorech.......................................................................................................................... 28

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

6.2...... Kanály symetrické kabeláže....................................................................................................................................................... 28

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

6.2.2... Výběr součástí................................................................................................................................................................................ 28

6.2.3... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 29

6.3...... Optická vláknová kabeláž............................................................................................................................................................ 30

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

6.3.2... Výběr součástí................................................................................................................................................................................ 30

6.3.3... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 31

6.4...... Koaxiální kabeláž.......................................................................................................................................................................... 31

7......... Požadavky na kabely v obytných prostorech........................................................................................................................... 32

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

7.2...... Symetrické kabely kategorie 5, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 a 8.2 a BCT-B............................................................................................. 32

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

7.2.2... Kabely kategorie 5, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 a 8.2.................................................................................................................................. 32

7.2.3... Kabely kategorie BCT-B............................................................................................................................................................... 32

7.3...... Optické vláknové kabely kategorie OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2..................................................................................... 32

7.4...... Koaxiální kabely kategorie BCT-C............................................................................................................................................. 33

8......... Požadavky na spojovací technické prostředky v obytných prostorech............................................................................... 33

8.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 33

8.2...... Symetrické spojovací technické prostředky............................................................................................................................. 33

8.2.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 33

8.2.2... Elektrické, mechanické vlastnosti a vlastnosti prostředí........................................................................................................ 33

8.3...... Spojovací technické prostředky vláknové optiky..................................................................................................................... 33

8.3.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 33

8.3.2... Spojovací technické prostředky pro optická vlákna................................................................................................................ 34

8.4...... Koaxiální spojovací technické prostředky kategorie BCT-C................................................................................................. 34

8.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 34

8.4.2... Vývod vysílání................................................................................................................................................................................ 34

8.4.3... Spojovací technické prostředky na dalších místech............................................................................................................... 34

9......... Požadavky na šňůry a propojky v obytných prostorech......................................................................................................... 34

9.1...... Propojky.......................................................................................................................................................................................... 34

9.2...... Symetrické šňůry kategorie 5, 6, 6A, 7, 7A, 8.1, 8.2 a BCT-B................................................................................................. 34

9.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 34

9.2.2... Další požadavky na určité šňůry................................................................................................................................................. 34

9.3...... Optické vláknové šňůry kategorie OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2....................................................................................... 34

9.4...... Koaxiální šňůry kategorie BCT-C............................................................................................................................................... 34

Příloha A (normativní) Meze vlastností spoje....................................................................................................................................... 35

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

Strana

A.2...... Symetrická kabeláž....................................................................................................................................................................... 35

A.3...... Koaxiální kabeláž.......................................................................................................................................................................... 35

A.4...... Optická vláknová kabeláž............................................................................................................................................................ 35

Příloha B (informativní) Vývody BCT a symetrizační členy specifické pro aplikace.................................................................... 36

B.1..... Vývody TV pro koaxiální kabeláž............................................................................................................................................... 36

B.1.1.. Dvojitý vývod.................................................................................................................................................................................. 36

B.1.2.. Trojitý vývod.................................................................................................................................................................................... 36

B.2..... Symetrizační členy pro aplikace TV používající 100 W kanály symetrické kabeláže....................................................... 36

B.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 36

B.2.2.. Symetrizační člen pro impedanční přizpůsobení (100 W/75 W)........................................................................................... 36

B.2.3.. Symetrizační člen s impedančním přizpůsobením a kmitočtovým rozbočením.............................................................. 36

Příloha C (informativní) Sítě specifické pro aplikace na aplikace audio/video............................................................................. 37

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 37

C.2..... Sítě anténních přívodů.................................................................................................................................................................. 37

C.3..... Kabelové sítě (sítě CATV, MATV a SMATV a samostatných sítí pro příjem)...................................................................... 37

C.3.1.. Systémové vlastnosti kabelových sítí........................................................................................................................................ 37

C.3.2.. Požadavky na bezpečnost kabelových sítí............................................................................................................................... 37

C.3.3.. Požadavky EMC na zařízení a kabelové sítě........................................................................................................................... 37

Příloha D (informativní) Odchylka A....................................................................................................................................................... 38

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 39

Obrázky

Obrázek 1 – Schematický vztah mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami................................................ 10

Obrázek 2 – Struktura univerzální kabeláže v obytném prostředí.................................................................................................... 16

Obrázek 3 – Hierarchická topologie univerzálního kabelážního systému pro podporu aplikací ICT a/nebo BCT................. 17

Obrázek 4 – Příklady vzájemného propojení primární domovní kabeláže a kabeláže síťového přístupu............................... 18

Obrázek 5 – Kabeláž síťového přístupu v domech obsahujících jeden nebo více obytných prostorů...................................... 19

Obrázek 6 – Umístění funkčních prvků.................................................................................................................................................. 20

Obrázek 7 – Rozhraní zařízení a zkušební rozhraní pro podporu aplikací ICT a BCT.................................................................. 22

Obrázek 8 – Kanály a stálé spoje v obytném prostoru....................................................................................................................... 24

Obrázek 9 – Referenční provedení kanálů ICT a BCT (PHD/SHD do TO/BO)............................................................................... 29

Obrázek 10 – Primární/sekundární domovní kanály kabeláže......................................................................................................... 31

Tabulky

Tabulka 1 – Vzájemné souvislosti mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami pro kabelážní systémy informačních technologií............................................................................................................................................................. 11

Tabulka 2 – Maximální délky kanálu pro referenční provedení kanálů ICT a BCT....................................................................... 24

Tabulka 3 – Rovnice pro délky kanálů................................................................................................................................................... 30

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50173-4:2018) vypracovala technická komise CLC/TC 215 Elektrotechnické aspekty telekomunikačních zařízení ve spolupráci s technickou komisí CLC/TC 209 Kabelové sítě pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-03-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-19

Tento dokument nahrazuje text EN 50173-4:2007 + A1:2010 + A2:2012.

Evropské normy EN 50173:1995 a EN 50173-1:2002 vznikly, aby umožnily kabeláži nezávislé na aplikaci podporovat ICT aplikace v kancelářských prostorech. Jejich základní principy jsou však platné pro ostatní aplikace i v dalších typech prostorů.

TC 215 se rozhodla vypracovat příslušné evropské normy, které jsou zaměřeny na specifické požadavky těchto prostorů. Tyto EN jsou vydány jako jednotlivé části souboru EN 50173, aby se poukázalo na obecnosti těchto norem pro návrh kabeláže, tak také jako ocenění, že uživatelé norem považují označení „EN 50173“ jako synonymum pro návrh univerzální kabeláže.

V době vydání této evropské normy zahrnoval soubor EN 50173 dále uvedené normy:

EN 50173-1    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Obecné požadavky

EN 50173-2    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: Kancelářské prostory

EN 50173-3    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

EN 50173-4    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 4: Obytné prostory

EN 50173-5    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5: Datová centra

EN 50173-6    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 6: Distribuované služby v budovách

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Toto vydání EN 50173-4:

a)   zavádí nové součásti 8.1 a 8.2 symetrické kabeláže pro podporu nových tříd kanálů I a II a rovněž optické vláknové kabeláže (OM5), jak je definováno v EN 50173-1:2018;

b)   reviduje funkční prvky v kapitole 4;

c)   objasňuje vztah obecných kabelážních systémů pro obytné prostory ke kabelážnímu subsystému síťového přístupu v kapitole 4;

d)   zavádí příslušné cíle návrhu pro kabelážní systémy v obytných prostorech;

e)   zavádí požadavky na sdílení kabelů;

f)    odstraňuje kabeláž CCCB a požadavky na příslušné součásti;

g)   odstraňuje přílohu B z předchozího vydání;

h)   upravuje strukturu dokumentu v souboru EN 50173 a aktualizuje dokument technicky a redakčně.

Úvod

Význam kabelážní infrastruktury je podobný významu jiných základních vybavení, jako je dodávka vody a energií a výpadky služeb poskytovaných přes takové infrastruktury mohou mít vážný dopad. Nedostatek předvídavosti projektu, použití nevhodných součástí, nesprávná instalace, špatná správa sítě nebo nepostačující podpora mohou ohrozit kvalitu služeb a mohou mít komerční následky pro všechny druhy uživatelů.

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v jednom obytném prostoru.

Obytný prostor může obsahovat jednu nebo více budov nebo může být uvnitř budovy, která obsahuje více než jeden obytný prostor (například jeden byt v bytovém domě).

Kabeláž areálu nebo budovy připojující jednotlivé obytné prostory v rámci areálu nájemních domů je specifikována v souladu s příslušnými normami (například EN 50173-1 nebo souborem EN 60728).

Univerzální kabeláž pro distribuované služby v obytných prostorech je specifikována v EN 50173-6, která se zaměřuje na všechna výše uvedená prostředí a prostory uvnitř nich.

Obrázek 1 a tabulka 1 znázorňují schéma a vzájemné souvislosti mezi normami zpracovanými TC 215 pro kabeláž informační technologie, jmenovitě:

1)   této a jiných částí souboru EN 50173;

2)   instalace (soubor EN 50174);

3)   pospojování k vyrovnání potenciálů (EN 50310).

Obrázek 1 – Schematický vztah mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami

Tabulka 1 – Vzájemné souvislosti mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami
pro kabelážní systémy informačních technologiífáze návrhu stavby

fáze návrhu kabeláže

fáze specifikace

fáze realizace

fáze provozu

 

EN 50173-2

EN 50174-1

 

 

 

EN 50173-3

fáze plánování

 

 

 

EN 50173-4

 

 

 

EN 50173-5

 

EN 50174-2

 

EN 50310

EN 50173-6

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50174-1

 

(tyto normy EN
se odkazují
na obecné požadavky EN 50173-1)

EN 50174-3

EN 50310

 

 

EN 50310

 

 

 

 

 

 

Navíc bylo vypracováno velké množství technických zpráv pro podporu nebo rozšíření těchto technických norem, zahrnujících:

    CLC/TR 50173-99-1 Pokyny pro kabeláž s podporou 10 GBASE-T;

    CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie – Zavedení aplikací BCT používajících kabeláž v souladu s EN 50173-4;

    CLC/TR 50173-99-3 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 99-3 Domovní kabelážní infrastruktury do délky 50 m pro podporu souběžného a nesouběžného poskytování aplikací.

Kromě toho bylo vypracováno velké množství norem pro návrh kabeláže používajících součásti EN 50173-1
(například soubor EN 50098 a EN 50700).

Univerzální kabeláž specifikovaná v této normě poskytuje uživatelům:

    použití nezávislého systému schopného podpory širokého rozsahu aplikací v rozmezí instalačních a provozních prostředí;

    flexibilní plán, takže změny jsou snadné a hospodárné;

    dodavatelský řetězec různých dodavatelů v rámci otevřeného trhu kabelážních součástí.

Navíc tato norma poskytuje:

a)   pokyny příslušným profesionálům v průmyslu, umožňující přizpůsobení kabeláže předtím, než jsou známy zvláštní požadavky; to znamená počáteční plánování pro výstavbu nebo rekonstrukci a pro další rozmístění, protože požadavky oblastí jsou stanoveny;

b)   kabelážní systém průmyslovým a normalizačním organizacím, který podporuje současné výrobky a poskytuje základnu pro budoucí rozvoj výrobků a normalizaci aplikací.

Aplikace uvedené v této normě zahrnují aplikace, které byly vyvinuty technickými komisemi IEC (včetně subkomisí ISO/IEC JTC 1) a studijními skupinami ITU-T, se používají pro podporu následujících služeb:

    informačních a komunikačních technologií (ICT);

    vysílacích a komunikačních technologií (BCT).

Tato norma poskytuje pokyny tam, kde je kabeláž navržena pro podporu jen jedné z výše vyjmenovaných služeb.

Požadavky fyzické vrstvy na aplikace vyjmenované v EN 50173-1:2018, příloha F byly analyzovány, aby se určila jejich kompatibilita s vlastnostmi kabeláže, specifikovanými v této normě a byly společně se statistikami, které se týkají zeměpisného prostředí v různých zemích a modelů popsaných v kapitole 4, použity k vývoji požadavků na součásti kabeláže a ke stanovení jejich zařazení do systémů kabeláže.

Jako výsledek tato norma:

a)   specifikuje strukturu pro univerzální kabeláž s podporou široké škály aplikací, které zahrnují, ale neomezují se na ty, které jsou uvedené v EN 50173-1:2018, příloha F;

b)   přejímá požadavky na kanál a spoj symetrické kabeláže tříd D, E, EA, F, FA a BCT-B specifikovaných v EN 50173-1;

c)   přejímá požadavky na kanál a spoj koaxiální kabeláže tříd BCT-C specifikované v EN 50173-1;

d)   přejímá požadavky na kanál a spoj optické vláknové kabeláže specifikované v EN 50173-1;

e)   přejímá požadavky na součásti specifikované v EN 50173-1 a specifikuje provedení kabeláže, které zajistí vlastnosti spojů a kanálů vyhovující požadavkům zvláštní skupiny (například třídy) aplikací.

Životnost univerzálních kabelážních systémů se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí, podporovaných aplikacích, stárnutí materiálů použitých v kabelech a ostatních faktorech, jako je přístup k trasám (trasy v areálech jsou mnohem obtížnější pro přístup než trasy v budovách).

Vhodným výběrem součástí vyhovují univerzální kabelážní systémy požadavkům této normy a očekává se, že mají životnost alespoň deset let.

1 Rozsah platnosti a shoda

1.1 Rozsah platnosti

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v obytných prostorech. Obytný prostor může obsahovat jednu nebo více budov nebo může být uvnitř budovy, která obsahuje více než jeden obytný prostor.

Zahrnuje symetrickou, optickou vláknovou kabeláž a koaxiální kabeláž.

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž ve dvou skupinách aplikací:

    informačních a komunikačních technologiích (ICT);

    vysílacích a komunikačních technologiích (BCT).

Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1:

    strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže v rámci obytných prostorů;

    rozhraní na telekomunikačním vývodu (TO) a vývodu vysílání (BO);

    požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže;

    požadavky na provedení a volby;

    požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže;

    požadavky shody a ověřovací postupy.

Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1.

Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.

1.2 Shoda

Aby byl kabelážní systém v souladu s touto evropskou normou, musí se uplatnit následující:

a)   Konfigurace a struktura musí splnit požadavky kapitoly 4.

b)   Kanály musí vyhovět požadavkům kapitoly 5.

To musí být dosaženo jednou z následujících podmínek:

1)   návrhem a realizací kanálu, který zajišťuje dosažení předepsané třídy vlastností kanálu v kapitole 5;

2)   přidáním vhodných součástí do návrhu stálého spoje, splňujících předepsanou třídu vlastností v příloze A. Vlastnosti kanálu musí být zajištěny tam, kde je kanál vytvořen přidáním více než jedné šňůry ke každému konci spoje při splnění požadavků přílohy A;

3)   použitím referenčních provedení v kapitole 6 a kompatibilních kabelážních součástí pro prostředí E1, splňujících požadavky kapitol 7, 8 a 9, založených na statistickém přístupu k modelování vlastností.

c)   Rozhraní kabeláže na TO a BO musí splnit požadavky kapitoly 8 s ohledem na konektorová spojovací rozhraní a vlastnosti;

d)   Spojovací technické prostředky na jiných místech kabelážní struktury musí vyhovět požadavkům na vlastnosti specifikovaným v kapitole 8 nezávisle na použitém rozhraní;

e)   Požadavky souboru norem EN 50174 a normy EN 50310 musí být splněny;

f)    Místní předpisy, včetně těch, které zahrnují bezpečnost a EMC musí být splněny.

Tato norma nespecifikuje, jaké zkoušky a přejímací úrovně by měly být zvoleny. Zkušební metody k ověření shody s požadavky na kanál a spoj v kapitole 5 a příloze A jsou specifikovány v EN 50173-1 v uvedeném pořadí. Zkušební parametry, které mají být měřeny, přejímací úrovně a zpracování naměřených výsledků, které mají být použity pro konkrétní instalaci, musí být definovány ve specifikaci instalace a plánech kvality pro tuto instalaci, připravených v souladu s EN 50174-1.

V případě, že kanál neexistuje, musí se k ověření shody s touto normou použít shoda pro spoj.

Specifikace označené „ffs“ jsou předběžnými specifikacemi a nejsou požadovány pro shodu s touto normou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.